«Семейный ашрам». Шрила Б. С. Госвами Махарадж | “Married Ashram.” Srila B. S. Goswami Maharaj


Видео с русскими субтитрами.
Нужно включить их на панели пуска справа.


скачать (формат MP3, 2.30M)

Srila Bhakti Sudhir Goswami Maharaj

Married Ashram

 

English:

It’s family life with Kṛṣṇa at the centre. So, for devotees—devotee families, their life will be a happy one if Kṛṣṇa is at the centre of everything.

[Married Ashram]

And this is something very extraordinary, but if they will see one another as eternal servitors of Kṛṣṇa, superficially, husband, wife, child, daughter, son—these things, but on a deeper… and that’s there, it’s undeniable and there, but with the devotional eye awakened, they’re able to see that who’s my child is a superior devotee than I. My child has more devotion to Kṛṣṇa than I do. That’s possible. The husband of the wife; the wife of the husband. They can see, as servitors, their servitor identity.

Bhakti Vinoda Ṭhākur says in one of his songs, “When this sort of genuine vision is awakened, then caring for that family and other necessities is also Kṛṣṇa-bhakti—devotion, because you’re serving devotees.” ‘If’, I say ‘if’ that… we want it to be real. All these things are predicated.

Sometimes Śrīla Guru Mahārāj presented many, one of many things; he would say, “I suppose you want to know, how far is it real, how far is it true?” We could say anything. We can make any statement; we can take any statement from the scriptures and apply it to anything, but how far is it true, how far is it real? That, we want to know. But the possibility gives us some optimism and encouragement—and inspiration.

 

 

Spanish, Mexican:

Es una vida en familia con Kṛṣṇa en el centro. Así que, para los devotos—las familias de devotos, su vida será una vida feliz si Krsna está en el centro de todo.

[El Ashram en Matrimonio]

Y esto es algo muy extraordinario pero si se ven el uno al otro como sirvientes eternos de Kṛṣṇa superficialmente, esposo, esposa, niño, hija, hijo—estas cosas pero en un sentido más profundo... y ahí es donde, está ahí y es innegable, pero con el ojo devocional despierto, son capaces de ver que ¿quien es mi hijo? es un devoto superior a mí. Mi niño tiene más devoción hacia Kṛṣṇa de la que yo tengo. Eso es posible. El esposo de la esposa: la esposo del esposo. Pueden verse, como servidores, su identidad de sirvientes.

Bhakti Vinoda Ṭhākur dice en una de sus canciones, «Cuando ésta clase de visión genuina se despierta entonces ocuparse de la familia y las otras necesidades es también Kṛṣṇa-bhakti—devoción, por que son devotos que están sirviendo». «Si» y digo «si» eso queremos que sea real. Todas estas cosa son predicadas.

Algunas veces Śrīla Guru Mahārāj presenta muchas, una de esas muchas cosas; él podía decir, «Supongo que quieres saber, qué tan lejos ésto es real, ¿qué tan cierto es?» Podemos decir cualquier cosa. Podemos hacer cualquier afirmación; podemos tomar cualquier declaración de las escrituras y aplicarla a cualquier cosa, pero ¿qué tanto es verdad, hasta dónde es cierto? Eso, queremos saber. Pero la posibilidad nos da algo de optimismo y empuje—y nos inspira.

 

 

French:

C’est la vie de famille avec Krishna au centre. Donc, pour les dévoués, pour les familles dévouées leur vie seront plus heureuse si Krishna est au centre de tout.

[Le couvent familial]

Et c’est quelque chose très extraordinaire, mais si ils vont voir un autre comme les serviteurs cordials de Krishna. à première vue—le mari, la femme, l’enfant, la fille, le fils—ces choses, mais au niveau profond c’est incontestable. Mais quand l’œil dévoué est réveillé ils peuvent voir que leurs enfant est un dévoué plus supérieur que moi, mon enfant a plus de dévotion à Krishna que je fais. C’est possible. Le mari de la femme, la femme du mari—ils peuvent voir un serviteur, le véritable serviteur.

Bhaktivinoda Thakur dit dans une de ses chansons—«Quand le genre de vision véritable est réveillé alors le soin de cette famille et d’autres nécessités—c’est aussi Krishna-bhakti, la dévotion. C'est votre dévoué servant. Nous voulons être réel. Toutes ces choses sont prédites.

Parfois Shrila Guru Maharadj présenté beaucoup de choses, il disait: «Je suppose que—vous voulez savoir—quelle est la distance de cette réalité, quelle est la distance de ce vrai—nous pouvons dire quelque chose, nous pouvons faire une confirmation, nous pouvons le faire des Ecritures et l’appliquer à quelque chose. Mais à quelle distance est ce vrai? a quelle distance est cette réalité?»—C’est ce que nous voulons savoir. Mais la possibilité nous donne le certain optimisme et l’animation et la source d’inspiration.

Translated by Nanda Priya Devi Dasi

 

 

Hungarian:

Családi élet Kṛṣṇával a középpontban. Tehát a bhaktáknak—bhakta családoknak, az életük boldog lesz, ha Kṛṣṇa áll mindennek a középpontjában.

[A házasság asramja]

És ez valami nagyon különleges, de ha másképp látják egymást, úgy mint Kṛṣṇa örök szolgáit. Felszínesen férj, feleség, gyerek, lányom és fiam—és ilyenek, De ettől mélyebben—bár ezek a szerepek kétségtelenek—de ha felnyitják szemüket a szeretetteljes odaadás felé, képesek lesznek látni, hogy aki a gyermekem, az egy feljebb lévő bhakta, mint én. A gyermekemnek több odaadása van Kṛṣṇa irányába, mint nekem. Ez lehetséges. A feleség férje, a férj felesége. Szolgaként tudják látni egymást, a szolgálói mivoltukat.

Bhaktivinoda Ṭhākur azt mondja egy énekében: „Amikor ez a valódi látásunk feléled, a családdal való törődés és egyéb szükségletek szintén a Kṛṣṇa-bhaktit jelentik—odaadás, mert bhaktákat szolgálsz.” Ha... azt mondom „ha”, de azt akarjuk, hogy igaz legyen. Az összes ilyen dolog alapkövet jelent.

Néha Śrīla Guru Mahārāj sokszor előadta: „Úgy gondolom, tudni akarod, mennyire van ez a valóságtól, és mennyire igaz.” El tudjuk mondani. Tehetünk állításokat; kinyilatkoztathatunk az írásokból, és bármire vonatkozhat, de mennyire igaz, mennyire valós mindez? Ezt akarjuk tudni. De a lehetőségek némi optimizmust és bíztatást adnak nekünk és inspirációt.

 

 

Русский:

Это семейная жизнь, центром которой является Кришна. То есть для преданных, их семей жизнь станет счастливой, если в центре всего будет Кришна.

[Семейный ашрам]

И хоть это крайне необычно, но если они будут видеть друг в друге вечных слуг Кришны... Внешне они муж, жена, ребенок, дочь, сын — семья, но если глубже... да, они по-прежнему члены семьи, все так, но пробужденным оком преданности они способны увидеть, что, например, их ребенок наделен большей преданностью, чем они сами. «Мой ребенок больше предан Кришне, чем я». Такое возможно. Так может думать муж о жене, жена о муже. Как слуги Кришны, они видят друг в друге личность слуги.

Бхактивинод Тхакур говорит в одной из своих песен: «Когда пробуждено такого рода истинное вúдение, тогда забота о семье и ее поддержание — тоже кришна-бхакти, преданность, потому что вы служите преданным». Если, и я подчеркиваю: «если...» Ведь мы хотим, чтобы речь шла о чем-то подлинном. Все вышесказанное верно, если верно начальное условие.

Иногда Шрила Гуру Махарадж, объясняя нам некоторые идеи, говорил: «Я полагаю, вам хочется знать, насколько это истинно, насколько близко к действительности?» Ведь можно сказать все, что угодно. Можно утверждать все, что угодно. Можно взять любое положение писаний и применить к любой ситуации; однако насколько это будет верно, насколько близко к правде? Вот что хочется знать. Но сама возможность этого поддерживает нас, вселяет оптимизм и дарует вдохновение.

 

 

Шріла Бгакті Судгір Ґосвамі Махарадж

Сімейний ашрам

 

Українська:

Це сімейне життя, у центрі якого — Крішна. Тож для відданих, для сімейних відданих життя стане щасливим, якщо Крішна буде центром усього. Це дещо дуже незвичайне, але якщо вони будуть бачити одне в одному вічного слугу Крішни... Зовні вони чоловік, дружина, дитина, донька чи син, але по суті... Це незаперечно, але пробудженим зором відданості вони можуть бачити, що, наприклад, «моя дитина є ліпшим відданим, ніж я». «Моя дитина володіє більшою відданістю Крішні аніж я». Це можливо. Жінка може так думати про чоловіка чи навпаки. Будучи слугами, вони можуть бачити природу слуги один в одному.

Бгактівінод Тгакур в одній зі своїх пісень каже: «Коли істинне бачення такого роду пробуджене, тоді турбота про сім’ю та дбання про неї також є  Крішна‑бгакті». «Якщо». Я роблю наголос на «якщо». Ми бажаємо, щоб це стало реальністю. Усе це зрозумілі речі.

Іноді, коли Шріла Ґуру Махарадж висловлював деякі ідеї, він казав: «Гадаю, ви бажаєте знати, наскільки це близько до дійсності, до істини». Ми можемо казати будь-що, стверджувати що завгодно. Ми можемо узяти будь‑яке положення з писання та застосувати його до будь-чого. Але наскільки це буде відповідати істині? Наскільки це близько до реальності? Це ми прагнемо знати. Але сама можливість такої близькості дає нам оптимізм та натхнення.

Перекладач: Крiшна Чайтан’я Дас
Редактор: Аннапурна Деві Дасі
←  «Трансформация и возвращение домой». Шрила Б. Б. Авадхут Махарадж. 3 января 2014 года. Киев, Украина. Студия йоги Vedalife ·• Архив новостей •· День ухода Ом Вишнупада Шрилы Бхакти Сундара Говинды Дев-Госвами Махараджа. Макханчор Прабху. 12 апреля 2014 года. Москва, Кисельный →

Видео с русскими субтитрами.
Нужно включить их на панели пуска справа.

Get the Flash Player to see this player.
скачать (формат MP3, 2.4 МБ)

Srila Bhakti Sudhir Goswami Maharaj

Married Ashram

 

English:

It’s family life with Kṛṣṇa at the centre. So, for devotees—devotee families, their life will be a happy one if Kṛṣṇa is at the centre of everything.

[Married Ashram]

And this is something very extraordinary, but if they will see one another as eternal servitors of Kṛṣṇa, superficially, husband, wife, child, daughter, son—these things, but on a deeper… and that’s there, it’s undeniable and there, but with the devotional eye awakened, they’re able to see that who’s my child is a superior devotee than I. My child has more devotion to Kṛṣṇa than I do. That’s possible. The husband of the wife; the wife of the husband. They can see, as servitors, their servitor identity.

Bhakti Vinoda Ṭhākur says in one of his songs, “When this sort of genuine vision is awakened, then caring for that family and other necessities is also Kṛṣṇa-bhakti—devotion, because you’re serving devotees.” ‘If’, I say ‘if’ that… we want it to be real. All these things are predicated.

Sometimes Śrīla Guru Mahārāj presented many, one of many things; he would say, “I suppose you want to know, how far is it real, how far is it true?” We could say anything. We can make any statement; we can take any statement from the scriptures and apply it to anything, but how far is it true, how far is it real? That, we want to know. But the possibility gives us some optimism and encouragement—and inspiration.

 

 

Spanish, Mexican:

Es una vida en familia con Kṛṣṇa en el centro. Así que, para los devotos—las familias de devotos, su vida será una vida feliz si Krsna está en el centro de todo.

[El Ashram en Matrimonio]

Y esto es algo muy extraordinario pero si se ven el uno al otro como sirvientes eternos de Kṛṣṇa superficialmente, esposo, esposa, niño, hija, hijo—estas cosas pero en un sentido más profundo... y ahí es donde, está ahí y es innegable, pero con el ojo devocional despierto, son capaces de ver que ¿quien es mi hijo? es un devoto superior a mí. Mi niño tiene más devoción hacia Kṛṣṇa de la que yo tengo. Eso es posible. El esposo de la esposa: la esposo del esposo. Pueden verse, como servidores, su identidad de sirvientes.

Bhakti Vinoda Ṭhākur dice en una de sus canciones, «Cuando ésta clase de visión genuina se despierta entonces ocuparse de la familia y las otras necesidades es también Kṛṣṇa-bhakti—devoción, por que son devotos que están sirviendo». «Si» y digo «si» eso queremos que sea real. Todas estas cosa son predicadas.

Algunas veces Śrīla Guru Mahārāj presenta muchas, una de esas muchas cosas; él podía decir, «Supongo que quieres saber, qué tan lejos ésto es real, ¿qué tan cierto es?» Podemos decir cualquier cosa. Podemos hacer cualquier afirmación; podemos tomar cualquier declaración de las escrituras y aplicarla a cualquier cosa, pero ¿qué tanto es verdad, hasta dónde es cierto? Eso, queremos saber. Pero la posibilidad nos da algo de optimismo y empuje—y nos inspira.

 

 

French:

C’est la vie de famille avec Krishna au centre. Donc, pour les dévoués, pour les familles dévouées leur vie seront plus heureuse si Krishna est au centre de tout.

[Le couvent familial]

Et c’est quelque chose très extraordinaire, mais si ils vont voir un autre comme les serviteurs cordials de Krishna. à première vue—le mari, la femme, l’enfant, la fille, le fils—ces choses, mais au niveau profond c’est incontestable. Mais quand l’œil dévoué est réveillé ils peuvent voir que leurs enfant est un dévoué plus supérieur que moi, mon enfant a plus de dévotion à Krishna que je fais. C’est possible. Le mari de la femme, la femme du mari—ils peuvent voir un serviteur, le véritable serviteur.

Bhaktivinoda Thakur dit dans une de ses chansons—«Quand le genre de vision véritable est réveillé alors le soin de cette famille et d’autres nécessités—c’est aussi Krishna-bhakti, la dévotion. C'est votre dévoué servant. Nous voulons être réel. Toutes ces choses sont prédites.

Parfois Shrila Guru Maharadj présenté beaucoup de choses, il disait: «Je suppose que—vous voulez savoir—quelle est la distance de cette réalité, quelle est la distance de ce vrai—nous pouvons dire quelque chose, nous pouvons faire une confirmation, nous pouvons le faire des Ecritures et l’appliquer à quelque chose. Mais à quelle distance est ce vrai? a quelle distance est cette réalité?»—C’est ce que nous voulons savoir. Mais la possibilité nous donne le certain optimisme et l’animation et la source d’inspiration.

Translated by Nanda Priya Devi Dasi

 

 

Hungarian:

Családi élet Kṛṣṇával a középpontban. Tehát a bhaktáknak—bhakta családoknak, az életük boldog lesz, ha Kṛṣṇa áll mindennek a középpontjában.

[A házasság asramja]

És ez valami nagyon különleges, de ha másképp látják egymást, úgy mint Kṛṣṇa örök szolgáit. Felszínesen férj, feleség, gyerek, lányom és fiam—és ilyenek, De ettől mélyebben—bár ezek a szerepek kétségtelenek—de ha felnyitják szemüket a szeretetteljes odaadás felé, képesek lesznek látni, hogy aki a gyermekem, az egy feljebb lévő bhakta, mint én. A gyermekemnek több odaadása van Kṛṣṇa irányába, mint nekem. Ez lehetséges. A feleség férje, a férj felesége. Szolgaként tudják látni egymást, a szolgálói mivoltukat.

Bhaktivinoda Ṭhākur azt mondja egy énekében: „Amikor ez a valódi látásunk feléled, a családdal való törődés és egyéb szükségletek szintén a Kṛṣṇa-bhaktit jelentik—odaadás, mert bhaktákat szolgálsz.” Ha... azt mondom „ha”, de azt akarjuk, hogy igaz legyen. Az összes ilyen dolog alapkövet jelent.

Néha Śrīla Guru Mahārāj sokszor előadta: „Úgy gondolom, tudni akarod, mennyire van ez a valóságtól, és mennyire igaz.” El tudjuk mondani. Tehetünk állításokat; kinyilatkoztathatunk az írásokból, és bármire vonatkozhat, de mennyire igaz, mennyire valós mindez? Ezt akarjuk tudni. De a lehetőségek némi optimizmust és bíztatást adnak nekünk és inspirációt.

 

 

Русский:

Это семейная жизнь, центром которой является Кришна. То есть для преданных, их семей жизнь станет счастливой, если в центре всего будет Кришна.

[Семейный ашрам]

И хоть это крайне необычно, но если они будут видеть друг в друге вечных слуг Кришны... Внешне они муж, жена, ребенок, дочь, сын — семья, но если глубже... да, они по-прежнему члены семьи, все так, но пробужденным оком преданности они способны увидеть, что, например, их ребенок наделен большей преданностью, чем они сами. «Мой ребенок больше предан Кришне, чем я». Такое возможно. Так может думать муж о жене, жена о муже. Как слуги Кришны, они видят друг в друге личность слуги.

Бхактивинод Тхакур говорит в одной из своих песен: «Когда пробуждено такого рода истинное вúдение, тогда забота о семье и ее поддержание — тоже кришна-бхакти, преданность, потому что вы служите преданным». Если, и я подчеркиваю: «если...» Ведь мы хотим, чтобы речь шла о чем-то подлинном. Все вышесказанное верно, если верно начальное условие.

Иногда Шрила Гуру Махарадж, объясняя нам некоторые идеи, говорил: «Я полагаю, вам хочется знать, насколько это истинно, насколько близко к действительности?» Ведь можно сказать все, что угодно. Можно утверждать все, что угодно. Можно взять любое положение писаний и применить к любой ситуации; однако насколько это будет верно, насколько близко к правде? Вот что хочется знать. Но сама возможность этого поддерживает нас, вселяет оптимизм и дарует вдохновение.

 

 

Шріла Бгакті Судгір Ґосвамі Махарадж

Сімейний ашрам

 

Українська:

Це сімейне життя, у центрі якого — Крішна. Тож для відданих, для сімейних відданих життя стане щасливим, якщо Крішна буде центром усього. Це дещо дуже незвичайне, але якщо вони будуть бачити одне в одному вічного слугу Крішни... Зовні вони чоловік, дружина, дитина, донька чи син, але по суті... Це незаперечно, але пробудженим зором відданості вони можуть бачити, що, наприклад, «моя дитина є ліпшим відданим, ніж я». «Моя дитина володіє більшою відданістю Крішні аніж я». Це можливо. Жінка може так думати про чоловіка чи навпаки. Будучи слугами, вони можуть бачити природу слуги один в одному.

Бгактівінод Тгакур в одній зі своїх пісень каже: «Коли істинне бачення такого роду пробуджене, тоді турбота про сім’ю та дбання про неї також є  Крішна‑бгакті». «Якщо». Я роблю наголос на «якщо». Ми бажаємо, щоб це стало реальністю. Усе це зрозумілі речі.

Іноді, коли Шріла Ґуру Махарадж висловлював деякі ідеї, він казав: «Гадаю, ви бажаєте знати, наскільки це близько до дійсності, до істини». Ми можемо казати будь-що, стверджувати що завгодно. Ми можемо узяти будь‑яке положення з писання та застосувати його до будь-чого. Але наскільки це буде відповідати істині? Наскільки це близько до реальності? Це ми прагнемо знати. Але сама можливість такої близькості дає нам оптимізм та натхнення.

Перекладач: Крiшна Чайтан’я Дас
Редактор: Аннапурна Деві Дасі


Главная | Миссия | Учение | Библиотека | Контактная информация
Пожертвования