«Подлинная родная душа». Шрила Б. С. Госвами Махарадж | “Absolute Soulmate.” Srila B. S. Goswami Maharajскачать (формат MP3, 2.50M)

Srila Bhakti Sudhir Goswami Maharaj 

Absolute Soulmate

 

English:

[Absolute Soulmate]

If, in this world, we’re constantly searching for ideals, in terms of the most beautiful, the most sweet, the most charming, the most affectionate, the most loving. The person who could be considered my best counterpart, an ideal representation of beauty, charm, sweetness, love and affection. Of what is to be seen, heard, felt, tasted, touched and smelled. What if that is the ultimate reality? Instead we’re being told that the ultimate source of everything is something impersonal and maybe unconscious. So that which is dead and unconscious is giving life to so many conscious beings. What cannot see is gifting sight to so many. What has no capacity to hear is allowing everyone to hear. What cannot taste is giving everyone the tasting capacity. We’ve swallowed this type of, what’s the scientific term, bull-shit, I think that’s the scientific term, we’ve swallowed this wholesale, and denied the Personality of Godhead. And think that we’re very modern, very advanced scientific thinkers. Because we can’t accommodate how the original source of all sensual ability and capacity can also have sensual ability and capacity. We deny that, that’s just, that would be just too much. I mean that would be like God or something. Right, that would be inconceivable. That an Absolute Personality, who is absolutely beautiful, absolutely charming, absolutely funny, absolutely tasteful, who can reciprocate simultaneously the ideal hankering of every being. That would be, you know, The Absolute, of course. So that the Ultimate Reality is beautiful, loving, charming and sweet, science is not prepared to deal with that.

Edited by Ashutosh Krishna Das

 

 

Bulgarian:

[Абсолютна половинка на душата] 

В този свят постоянно търсим идеали, в отношение на най-красивото, най-сладкото, най-очарователното, най-привързаното, най-любящото. Човекът, който може да се смята за моят най-добър двойник, идеално представяне на красота, чар, сладост, любов и привързаност. От това, което виждаме, чуваме, усещаме, вкусваме, докосваме и помирисваме. Какво, ако това е крайната реалност? Вместотова ни бива казано, че крайния източник на всичко е нещо безлично и може би несъзнателно. Значи това, което е мъртво и несъзнателно дава живот на толкова много съзнателни същества. Това, което не вижда, дарява зрение на толкова много. Това, което няма способността да чува позволява на всички да чуват. Което не може да вкусва дава на всички способността да вкусят. Лесно сме се хванали на този тип, какъв е научният термин, глупости, мисля, че това е научният термин, хванали сме се на тази ‘разпродажба’ и сме отхвърлили Личността на Божеството. И мислим, че сме много модерни, много напреднали научни мислители. Защото не можем да акомодираме как отигиналният източник на всички чувствени способности също може да има Чувствени способности. Ние отричаме това, това просто би било прекалено. Имам предвид, че би било като Бог или нещо. Точно, това би било невъобразимо. Това, че абсолютна личност, която е абсолютно красива, абсолютно чаровна, абсолютно забавна, абсолютно изискана, която може да отвръща едновременно идеалния стремеж на всяко същество. Това би било, знаете, Абсолютното, разбира се. Така, че Крайната Реалност е красива, обичлива, чаровна и сладка, науката не е готова да се занимава с това.

Translated by Olga Tsoneva

 

 

Hungarian:

[Abszolút lelki társ]

Ebben a világban ha folyamatosan keressük az ideálokat, olyanokban kifejezve, mint a leggyönyörűbb, a legédesebb, a legbájosabb, a legodaadóbb, a legszerelmesebb. A személy, aki a legjobb hasonmásom lehetne, egy ideális visszatükröződése a szépségnek, a bájnak, az édességnek, a szeretetnek, az odaadásnak, azáltal, amit látunk, hallunk, érzünk, ízlelünk, érintünk és szaglunk. Mi van akkor, ha ez a legfelsőbb valóság? Ahelyett, hogy azt mondanánk, hogy mindennek a legfelsőbb forrása valami személytelen és talán tudattalan. Vagyis ami halott és tudattalan, az életet ad sok tudatos létnek. Ami nem lát, az ad látást oly sokaknak. Aminek nincsen képessége hallani, az megengedni mindenkinek, hogy halljon. Ami nem tud ízlelni, az megajándékoz mindenkit az ízlelés képességével. Be vagyunk etetve ezzel a... mi is a szakkifejezés erre... dumával, azt hiszem, ez a tudományos neve. Meg vagyunk etetve ezzel a tömegeszmével és elutasítjuk a Személyes Istent. És úgy véljük, hogy nagyon modern, nagyon haladó, tudományos gondolkodók vagyunk. Mert nem tudjuk befogadni, hogy az eredeti forrása minden érzéki képességnek és kapacitásnak ugyancsak érzéki képességgel és kapacitással rendelkezik. Tagadjuk ezt azzal, hogy ez már túl sok lenne. Úgy értve, hogy az már Isten vagy valami más lenne. Nos igen, ez elképzelhetetlen lenne, hogy egy abszolút személyiség, aki abszolút gyönyörű, abszolút bájos, abszolút humoros, abszolút ízléses, aki képes egyidejűleg viszonozni minden élőlény ideálja utáni sóvárságát, hogy ő az Abszolút lenne, természetesen. Tehát a Legfelsőbb Valóság gyönyörű, szeretetteljes, bájos és édes, a tudomány pedig nem hajlandó kiegyezni ezzel.

Translated by Tunga Vidya Devi Dasi
Edited by Raghunatha Das

 

Russian:

[Подлинная родная душа]

В этом мире мы неустанно ищем идеал: в красоте, в мелодии, в сладости, в очаровании, в нежности, в любви. Того, кто сможет стать «моей второй половинкой», идеал красоты, очарования, сладости, любви и нежности. Всего, что можно видеть, слышать, чувствовать на вкус, осязать и обонять. Что если это изначальная реальность? Но вместо этого нам говорят, что первоисточник всего — это нечто безличное и, возможно, бессознательное. Нечто мёртвое и бессознательное дает жизнь и сознание множеству других. Незрячее дарит зрение другим. Глухое позволяет другим слышать. Неспособное чувствовать вкус, даёт эту способность другим. Мы приняли на веру эту... как это будет по-научному... ахинею. Полагаю, это научный термин. Мы приняли это на веру и отринули Личность Бога. И считаем себя очень современными, самыми передовыми научными мыслителями. Потому что не можем допустить, чтобы первоисточник всего чувственного мог сам также чувствовать. Мы отрицаем это, это кажется нам перебором. «Но ведь это было бы чем-то вроде Бога?» Ну да, как такое допустить, что Абсолютная Личность, кто совершенно красив, совершенно очарователен, совершенно забавен, совершенно изящен, кто может одновременно утолить стремление каждого к идеалу, это Абсолют! А кто же ещё? Что Изначальная Реальность исполнена красоты, любви, сладости и очарования. Наука не готова к этому.

Translated by Vaninath Das
Edited by Ashutosh Krishna Das

 

 

Spanish Mexican:

[Alma Gemela Absoluta]

Si, en éste mundo, estamos buscando constantemente ideales, en términos de lo más hermoso, lo más dulce, lo más encantador, lo más afectuoso, lo más amoroso. La persona que pudiera ser considerada mi mejor contraparte, una representación ideal de belleza, encanto, dulzura, amor y afecto. De lo que puede verse, escucharse, sentirse, probarse, tocarse y olerse. ¿Cuál es la realidad última? En lugar de ello, se nos ha dicho que el origen fundamental de todas las cosas es algo impersonal y tal vez hasta inconsciente. Así es que aquello que está muerto e inconsciente esta dando vida a tantos seres conscientes. Aquello incapaz de ver otorga la vista a tantos. Lo que no tiene capacidad de escuchar, esta permitiendo a todos oír. Lo que no puede saborear, da la capacidad de saborear a todos. Nos hemos tragado este tipo de terminología científica que no es sino excremento de toro, sí, ese sería el término científico. nos hemos tragado todas estas cosas y hemos negado la Personalidad de Dios original. Y piensan que con ello son muy modernos, que son pensadores científicos muy avanzados. Por que no podemos acomodor el hecho de que la fuente original de todas las habilidades y capacidades sensoriales pueda tambien tener capacidad y habilidad sensitiva. Negamos eso, pues eso simplemente, sería demasiado. Eso sería algo parecido a Dios o algo más Correcto, eso sería inconcebible. Que una personalidad abosluta, que tiene belleza absoluta, encanto absoluto, gracia absoluta, absolutamente exquisite quien puede reciprocar al mismo tiempo todos los anhelos de todas la entidades vivientes. Eso estaría, tú sabes, en el Absoluto, por supuesto Así es que el hecho de la Realidad Última sea hermosa, amorosa, encantadora y dulce es algo con lo que la ciencia no esta prepara para lidiar.

Translated by Tapananandini Devi Dasi

 

 

Chinese: 

如果在个世界,我不断地

理想中最美甜美

最富魅力最切可

绝对的灵魂伴

那个和我最相配的人

一定是个充了甜美,魅力出众,柔情蜜意的理想

也是视觉、听、嗅、味、触的完美

猜想,如果极的真就是那

与之相反,我被灌的是那个一切事物的本源

是非人格性也无意

所以无生命也无意的却予很多意体以生命活力

那个没有视觉的却予了众生美的眼睛

没有听能力的却每个人都能聆听

那个没有味的却每个人都能去品

完全接受了,科学上

胡扯,科学术语这

信以真全接受,却拒首神具有人格性

然后得自己是非常,非常先的有科学常的思想者

不能理解那个源

所有感官能力的源

样拥有感官能力

,是因那太接受了

就是,那成神了

,听起来很不可思

那个绝对的人格绝对的美

绝对的魅力绝对的幽默绝对的滋味

每个生命完美的渴望

那将会是,绝对的存在,当然了

极的真是美,可甜蜜,富有魅力的

科学无法揭示 

Translated by Lila Vati Devi Dasi
Edited by Sulakshana Devi Dasi

 

  

Українська: 

[Абсолютний друг душі]

В цьому світі ми безупинно шукаємо ідеали: найкрасивіше, найбільш солодке, найчарівніше, найбільш лагідне, найбільш любляче, особу, яка могла б стати моєю «другою половинкою», ідеальне вираження краси, чарівності, солодкості та любові. Усього того, що можна побачити, почути, відчути, спробувати на смак, на дотик, на запах.

А якщо це первинна реальність? Та замість цього нам кажуть, що першоджерело усього позбавлене індивідуальності та, можливо, свідомості. І таким чином, те, що є неживим та несвідомим, дає життя розмаїттю розумних істот. Те, що само не може бачити дає зір багатьом іншим. Те, що не здатне почути, дозволяє чути іншим. Те, що не може відчути смак, дає усім таку можливість.

Та ми ковтаємо це, кажучи науковою мовою, лайно. Гадаю, це науковий термін; так, ми ковтаємо цей непотріб та заперечуємо особистість Бога і почуваймося дуже сучасними, дуже просунутими науковими мислителями. Це тому, що ми не можемо прийняти,як першоджерело усіх чуттєвих здібностей може також володіти чуттєвими здібностями. Ми заперечуємо це, бо це забагато для нас.

Я маю на увазі, що це було б чимось на зразок Бога. Так, це було б незбагненим. Така особистість Бога, що є абсолютною красою, яка є абсолютно чаруючою, цілковито дивовижною, здатною відповісти на устремління кожної істоти до ідеалу. Звичайно, таким може бути тільки Абсолют. Тож первинна Реальність сповнена краси, любові, чарівності та солодкості. Наука не готова мати справу з цим. 

Перекладач: Крiшна Чайтанья Дас
Редактор: Аннапурна Деві Дасі

 ←  Вьяса-пуджа Шрилы Бхакти Нирмала Ачарьи Махараджа. Октябрь 2013 года. Москва, Кисельный ·• Архив новостей •· «День явления Шрилы Бхактивинода Тхакура». Шрила Б. Б. Авадхут Махарадж. 17 сентября 2013 года. Сухум, Абхазия  →

Get the Flash Player to see this player.
скачать (формат MP3, 2.6 МБ)

Srila Bhakti Sudhir Goswami Maharaj 

Absolute Soulmate

 

English:

[Absolute Soulmate]

If, in this world, we’re constantly searching for ideals, in terms of the most beautiful, the most sweet, the most charming, the most affectionate, the most loving. The person who could be considered my best counterpart, an ideal representation of beauty, charm, sweetness, love and affection. Of what is to be seen, heard, felt, tasted, touched and smelled. What if that is the ultimate reality? Instead we’re being told that the ultimate source of everything is something impersonal and maybe unconscious. So that which is dead and unconscious is giving life to so many conscious beings. What cannot see is gifting sight to so many. What has no capacity to hear is allowing everyone to hear. What cannot taste is giving everyone the tasting capacity. We’ve swallowed this type of, what’s the scientific term, bull-shit, I think that’s the scientific term, we’ve swallowed this wholesale, and denied the Personality of Godhead. And think that we’re very modern, very advanced scientific thinkers. Because we can’t accommodate how the original source of all sensual ability and capacity can also have sensual ability and capacity. We deny that, that’s just, that would be just too much. I mean that would be like God or something. Right, that would be inconceivable. That an Absolute Personality, who is absolutely beautiful, absolutely charming, absolutely funny, absolutely tasteful, who can reciprocate simultaneously the ideal hankering of every being. That would be, you know, The Absolute, of course. So that the Ultimate Reality is beautiful, loving, charming and sweet, science is not prepared to deal with that.

Edited by Ashutosh Krishna Das

 

 

Bulgarian:

[Абсолютна половинка на душата] 

В този свят постоянно търсим идеали, в отношение на най-красивото, най-сладкото, най-очарователното, най-привързаното, най-любящото. Човекът, който може да се смята за моят най-добър двойник, идеално представяне на красота, чар, сладост, любов и привързаност. От това, което виждаме, чуваме, усещаме, вкусваме, докосваме и помирисваме. Какво, ако това е крайната реалност? Вместотова ни бива казано, че крайния източник на всичко е нещо безлично и може би несъзнателно. Значи това, което е мъртво и несъзнателно дава живот на толкова много съзнателни същества. Това, което не вижда, дарява зрение на толкова много. Това, което няма способността да чува позволява на всички да чуват. Което не може да вкусва дава на всички способността да вкусят. Лесно сме се хванали на този тип, какъв е научният термин, глупости, мисля, че това е научният термин, хванали сме се на тази ‘разпродажба’ и сме отхвърлили Личността на Божеството. И мислим, че сме много модерни, много напреднали научни мислители. Защото не можем да акомодираме как отигиналният източник на всички чувствени способности също може да има Чувствени способности. Ние отричаме това, това просто би било прекалено. Имам предвид, че би било като Бог или нещо. Точно, това би било невъобразимо. Това, че абсолютна личност, която е абсолютно красива, абсолютно чаровна, абсолютно забавна, абсолютно изискана, която може да отвръща едновременно идеалния стремеж на всяко същество. Това би било, знаете, Абсолютното, разбира се. Така, че Крайната Реалност е красива, обичлива, чаровна и сладка, науката не е готова да се занимава с това.

Translated by Olga Tsoneva

 

 

Hungarian:

[Abszolút lelki társ]

Ebben a világban ha folyamatosan keressük az ideálokat, olyanokban kifejezve, mint a leggyönyörűbb, a legédesebb, a legbájosabb, a legodaadóbb, a legszerelmesebb. A személy, aki a legjobb hasonmásom lehetne, egy ideális visszatükröződése a szépségnek, a bájnak, az édességnek, a szeretetnek, az odaadásnak, azáltal, amit látunk, hallunk, érzünk, ízlelünk, érintünk és szaglunk. Mi van akkor, ha ez a legfelsőbb valóság? Ahelyett, hogy azt mondanánk, hogy mindennek a legfelsőbb forrása valami személytelen és talán tudattalan. Vagyis ami halott és tudattalan, az életet ad sok tudatos létnek. Ami nem lát, az ad látást oly sokaknak. Aminek nincsen képessége hallani, az megengedni mindenkinek, hogy halljon. Ami nem tud ízlelni, az megajándékoz mindenkit az ízlelés képességével. Be vagyunk etetve ezzel a... mi is a szakkifejezés erre... dumával, azt hiszem, ez a tudományos neve. Meg vagyunk etetve ezzel a tömegeszmével és elutasítjuk a Személyes Istent. És úgy véljük, hogy nagyon modern, nagyon haladó, tudományos gondolkodók vagyunk. Mert nem tudjuk befogadni, hogy az eredeti forrása minden érzéki képességnek és kapacitásnak ugyancsak érzéki képességgel és kapacitással rendelkezik. Tagadjuk ezt azzal, hogy ez már túl sok lenne. Úgy értve, hogy az már Isten vagy valami más lenne. Nos igen, ez elképzelhetetlen lenne, hogy egy abszolút személyiség, aki abszolút gyönyörű, abszolút bájos, abszolút humoros, abszolút ízléses, aki képes egyidejűleg viszonozni minden élőlény ideálja utáni sóvárságát, hogy ő az Abszolút lenne, természetesen. Tehát a Legfelsőbb Valóság gyönyörű, szeretetteljes, bájos és édes, a tudomány pedig nem hajlandó kiegyezni ezzel.

Translated by Tunga Vidya Devi Dasi
Edited by Raghunatha Das

 

Russian:

[Подлинная родная душа]

В этом мире мы неустанно ищем идеал: в красоте, в мелодии, в сладости, в очаровании, в нежности, в любви. Того, кто сможет стать «моей второй половинкой», идеал красоты, очарования, сладости, любви и нежности. Всего, что можно видеть, слышать, чувствовать на вкус, осязать и обонять. Что если это изначальная реальность? Но вместо этого нам говорят, что первоисточник всего — это нечто безличное и, возможно, бессознательное. Нечто мёртвое и бессознательное дает жизнь и сознание множеству других. Незрячее дарит зрение другим. Глухое позволяет другим слышать. Неспособное чувствовать вкус, даёт эту способность другим. Мы приняли на веру эту... как это будет по-научному... ахинею. Полагаю, это научный термин. Мы приняли это на веру и отринули Личность Бога. И считаем себя очень современными, самыми передовыми научными мыслителями. Потому что не можем допустить, чтобы первоисточник всего чувственного мог сам также чувствовать. Мы отрицаем это, это кажется нам перебором. «Но ведь это было бы чем-то вроде Бога?» Ну да, как такое допустить, что Абсолютная Личность, кто совершенно красив, совершенно очарователен, совершенно забавен, совершенно изящен, кто может одновременно утолить стремление каждого к идеалу, это Абсолют! А кто же ещё? Что Изначальная Реальность исполнена красоты, любви, сладости и очарования. Наука не готова к этому.

Translated by Vaninath Das
Edited by Ashutosh Krishna Das

 

 

Spanish Mexican:

[Alma Gemela Absoluta]

Si, en éste mundo, estamos buscando constantemente ideales, en términos de lo más hermoso, lo más dulce, lo más encantador, lo más afectuoso, lo más amoroso. La persona que pudiera ser considerada mi mejor contraparte, una representación ideal de belleza, encanto, dulzura, amor y afecto. De lo que puede verse, escucharse, sentirse, probarse, tocarse y olerse. ¿Cuál es la realidad última? En lugar de ello, se nos ha dicho que el origen fundamental de todas las cosas es algo impersonal y tal vez hasta inconsciente. Así es que aquello que está muerto e inconsciente esta dando vida a tantos seres conscientes. Aquello incapaz de ver otorga la vista a tantos. Lo que no tiene capacidad de escuchar, esta permitiendo a todos oír. Lo que no puede saborear, da la capacidad de saborear a todos. Nos hemos tragado este tipo de terminología científica que no es sino excremento de toro, sí, ese sería el término científico. nos hemos tragado todas estas cosas y hemos negado la Personalidad de Dios original. Y piensan que con ello son muy modernos, que son pensadores científicos muy avanzados. Por que no podemos acomodor el hecho de que la fuente original de todas las habilidades y capacidades sensoriales pueda tambien tener capacidad y habilidad sensitiva. Negamos eso, pues eso simplemente, sería demasiado. Eso sería algo parecido a Dios o algo más Correcto, eso sería inconcebible. Que una personalidad abosluta, que tiene belleza absoluta, encanto absoluto, gracia absoluta, absolutamente exquisite quien puede reciprocar al mismo tiempo todos los anhelos de todas la entidades vivientes. Eso estaría, tú sabes, en el Absoluto, por supuesto Así es que el hecho de la Realidad Última sea hermosa, amorosa, encantadora y dulce es algo con lo que la ciencia no esta prepara para lidiar.

Translated by Tapananandini Devi Dasi

 

 

Chinese: 

如果在个世界,我不断地

理想中最美甜美

最富魅力最切可

绝对的灵魂伴

那个和我最相配的人

一定是个充了甜美,魅力出众,柔情蜜意的理想

也是视觉、听、嗅、味、触的完美

猜想,如果极的真就是那

与之相反,我被灌的是那个一切事物的本源

是非人格性也无意

所以无生命也无意的却予很多意体以生命活力

那个没有视觉的却予了众生美的眼睛

没有听能力的却每个人都能聆听

那个没有味的却每个人都能去品

完全接受了,科学上

胡扯,科学术语这

信以真全接受,却拒首神具有人格性

然后得自己是非常,非常先的有科学常的思想者

不能理解那个源

所有感官能力的源

样拥有感官能力

,是因那太接受了

就是,那成神了

,听起来很不可思

那个绝对的人格绝对的美

绝对的魅力绝对的幽默绝对的滋味

每个生命完美的渴望

那将会是,绝对的存在,当然了

极的真是美,可甜蜜,富有魅力的

科学无法揭示 

Translated by Lila Vati Devi Dasi
Edited by Sulakshana Devi Dasi

 

  

Українська: 

[Абсолютний друг душі]

В цьому світі ми безупинно шукаємо ідеали: найкрасивіше, найбільш солодке, найчарівніше, найбільш лагідне, найбільш любляче, особу, яка могла б стати моєю «другою половинкою», ідеальне вираження краси, чарівності, солодкості та любові. Усього того, що можна побачити, почути, відчути, спробувати на смак, на дотик, на запах.

А якщо це первинна реальність? Та замість цього нам кажуть, що першоджерело усього позбавлене індивідуальності та, можливо, свідомості. І таким чином, те, що є неживим та несвідомим, дає життя розмаїттю розумних істот. Те, що само не може бачити дає зір багатьом іншим. Те, що не здатне почути, дозволяє чути іншим. Те, що не може відчути смак, дає усім таку можливість.

Та ми ковтаємо це, кажучи науковою мовою, лайно. Гадаю, це науковий термін; так, ми ковтаємо цей непотріб та заперечуємо особистість Бога і почуваймося дуже сучасними, дуже просунутими науковими мислителями. Це тому, що ми не можемо прийняти,як першоджерело усіх чуттєвих здібностей може також володіти чуттєвими здібностями. Ми заперечуємо це, бо це забагато для нас.

Я маю на увазі, що це було б чимось на зразок Бога. Так, це було б незбагненим. Така особистість Бога, що є абсолютною красою, яка є абсолютно чаруючою, цілковито дивовижною, здатною відповісти на устремління кожної істоти до ідеалу. Звичайно, таким може бути тільки Абсолют. Тож первинна Реальність сповнена краси, любові, чарівності та солодкості. Наука не готова мати справу з цим. 

Перекладач: Крiшна Чайтанья Дас
Редактор: Аннапурна Деві Дасі

 

Главная | Миссия | Учение | Библиотека | Контактная информация | WIKI | Вьяса-пуджа
Пожертвования