«Танец белых слонов». Шрила Б. С. Госвами Махарадж | “Dance of White Elephants.” Srila B. S. Goswami Maharaj


Видео с русскими субтитрами.
Нужно включить их на панели пуска справа, кнопка СС.


скачать (формат MP3, 2.64M)

Srila Bhakti Sudhir Goswami Maharaj 

Dance of White Elephants

 

English:

[Dance of White Elephants]

Prabhupād once said, when people would say, “Oh, your disciples… bunch of fanatics, and they just say so many offensive things to people”—and I’m here to say that’s true, I’ve done that so many times, hopefully less as time goes on—but Prabhupād said, “Oh, please, what they have is so valuable, they’re so protective of it, so don’t mind it, please forgive them.” That was his way of dealing with it.

The first time I went to India, Prabhupād got our visas for us. Is he more affectionate than a father? He got our visas. He went to an Indian embassy and got visas for thirty devotees. I was part of that group. And while there, he blasted the Indian ambassador. Just blasted him! And then he came out, and he’d never had a 7Up before and he was thirsty, and this is in New York. There’s some guy, like, selling pretzels on the street… Italian ices, 7Up… and Prabhupād says, “Do they have Limca?” And they go, “No, Prabhupād, they don’t have Limca, but there’s this other drink called 7Up” and they gave it to him, and Prabhupād’s drinking it, pouring it into his mouth, and he goes, “Do you think that I spoke too strongly?” And everyone’s, “Oh no, Prabhupād! What you said…” You know. But everyone was thinking, “God, did he blast that guy!” “No, Prabhupād!” And Prabhupād said, “Yes, it was strong.” He said, “I can do that, I’m an old man, don’t take it from me, because if you do that, they will beat you!” Because he knew, whatever he did, we’re gonna imitate that. Then, we thirty, we’re gonna march in and blast the Indian ambassador, because we’re disciples of Prabhupād. So he’s cautioning us not to imitate him. But he wanted that we would go to India, and he said, “They may think you’re like dancing white elephants, but they’ll all come to see the dance of the white elephants.” Janārdan Mahārāj was there and so many others, Sāgar Mahārāj, and the people, they would listen from us. They’re going away from their culture, but seeing these young middle-class aristocratic white kids from America, they’re taking to Kṛṣṇa consciousness. Then they think, “We’d better to look at it again.”

 

 

Hungarian:

[Fehér elefántok tánca]

Prabhupāda egyszer azt mondta: „Ó, te túlságosan fanatikus vagy, te mindig csak bántó dolgokat mondasz az embereknek.” És itt vagyok, hogy azt mondjam, ez igaz. Sokszor megtettem ezt, de remélem, hogy egyre kevesebbszer az idő múlásával. De Prabhupāda azt mondta: „Ó, kérlek, ami bennük van, az olyan értékes, ezáltal védettek, így ne bántsd őket, kérlek nézd el nekik.” Ez volt az ő bánásmódja, ami jellemezte.

Amikor először mentem Indiába, Prabhupāda szerezte meg nekünk a vízumainkat. Szeretetteljesebb lenne, mint egy apa? Megszerezte a vízumainkat. Elment egy indiai nagykövetségre és megszerezte a vízumokat 30 bhaktának, mint a csoportunk egyik tagja. És amíg ott volt, szidalmazta az indiai nagykövetet. Csak átkozta őt! És aztán kijött, és ő még sohasem ivott SevenUp-ot azelőtt. Szomjas volt, és ez New Yorkban történt. Volt ott néhány ember, aki sós perecet árult az utcán, meg olasz fagyit, meg SevenUp-ot. Prabhupāda azt kérdezte: „Lehet itt Limcát kapni?” Mire: „Nem, Prabhupāda, nekik nincs Limcájuk, de itt a szódaitalt SevenUp-nak hívják.” És ők odaadták neki, Prabhupāda meg... öntötte magába. Majd megszólalt: „Szerintetek túl hevesen beszéltem?” Mire mindenki: Ó nem, Prabhupāda! Amit mondtál... Tudjátok. Közben pedig mindenki azt gondolta: „Jóisten, ahogy átkozta azt a fickót!” „Nem, Prabhupāda!” Erre Prabhupāda: „Igen, erősen fejeztem ki magam.” Azt mondta: „Én megtehetem, egy öregember vagyok, ne vegyétek át tőlem, mert ha ti teszitek ezt, megvernek benneteket!” Mert tudta, hogy amit csinált, azt utánoztuk volna. Harmincan bemasíroztunk volna és szidtuk volna az indiai nagykövetet. Csak mert mi vagyunk Prabhupāda tanítványai. Ezért figyelmeztetett, hogy ne utánozzuk őt. De azt akarta, hogy mi Indiába menjünk. Azt mondta: „Talán majd azt gondolják rólatok, hogy olyanok vagytok, mint a táncoló fehér elefántok. De ott mindannyian eljönnek majd, hogy megnézzék a fehér elefántok táncát.” Janārdan Mahārāj ott volt, Sāgar Mahārāj is ott volt. És az emberek hallgatni fognak ránk. Egyre távolabb kerülnek a saját kultúrájuktól, de látva ezeket a fiatal, középosztálybeli arisztokrata fehér gyerekeket Amerikából, akik a Kṛṣṇa-tudatot gyakorolják, úgy fogják gondolni: „Jobban járnánk, ha újra megnéznénk.”

Translated by Tunga Vidya Devi Dasi
Edited by Raghunatha Das

 

 

Spanish:

[La Danza de los Elefantes Blancos]

Prabhupāda me dijo una vez «Desactiva tu modo fanático, dices tantas cosas ofensivas a las personas». Y estoy aquí para decir que eso es verdad. Lo he hecho tantas veces, esperanzadoramente cada vez menos Pero Prabhupāda dijo «Oh, por favor, lo que ellos tienen es tan valioso, son tan protectores de ello, así que no te preocupes, por favor perdónalos». Este era el modo como lidiaba con éstas cosas.

La primera vez que fui a India, Prabhupāda obtuvo nuestras visas. ¿Es él más afectuoso que un padre? Él obtuvo nuestras visas. Fue a la embajada India y obtuvo visas para 30 devotos que eran parte del grupo. Y estando ahí, él criticó fuertemente al embajador Indio. ¡Lo reprendió! Y después salió, él nunca había tomado un SevenUp antes. Y tenía sed y éste era Nueva York Un hombre vendía en la calle algo de pretzels, helados italianos, SevenUp Y Prabhupāda dijo «¿Tendrá Limca?» Y todos dijeron «No Prabhupāda, no tienen Limca. pero tienen éste refresco llamado SevenUp» Y se lo dieron a Prabhupāda quién lo vertió hacia su boca. Y empezó a decir «¿Creen que fui demasiado fuerte en lo que dije?» Y todos dijeron «¡Oh No, Prabhupāda! Lo que dijiste…» Ya saben. Pero todos pensaban «¡Dios, cómo le ha regañado a ese hombre!» «¡No Prabhupāda!" Y Prabhupāda contestó «Sí, fue fuerte». Y luego dijo «Puedo hacerlo soy un hombre anciano, no me copien, porque si lo hacen, ¡les golpearan!» Porque sabía, que lo que hiciera, nosotros lo imitaríamos. Los treinta, iríamos a regañar al embajador Indio Porque nos hallábamos en el círculo de Prabhupāda Entonces señaló que no le imitásemos. Por que quería que todos fuésemos a India. Y dijo «Ellos podrán pensar que son como los elefantes blancos bailarines. Pero todos vendrán a ver la danza de los elefantes blancos». Janārdhan Mahārāj estaba ahí y también Sāgar Mahārāj. Y la gente, escuchará de nosotros, Ellos estaban alejándose de su cultura, pero al ver a éstos jóvenes clase media aristocrática blanca de América tomar la Conciencia de Kṛṣṇa Entonces pensaban, «Será mejor que echemos otro vistazo».

Translated by Tapananandini Devi Dasi

 

 

Russian:

[Танец белых слонов]

Прабхупа̄да сказал однажды, когда ему заметили: «Ваши ученики — просто фанатики, они говорят людям так много обидных вещей». И я заявляю, что это правда. Я сам так делал много раз. Надеюсь, со временем уже меньше. Но Прабхупа̄да сказал: «Прошу вас! То, что у них есть, настолько драгоценно, что они так защищают это. Поэтому, пожалуйста, простите их». Таков был его подход к этому.

Когда я первый раз поехал в Индию, Прабхупа̄да сам сделал нам визы. Разве он не более любящий, чем отец? [джанака̄дхика-ватсала-снигдха-падам̇: отсылка к строке из песни «Ш́рӣ Ш́рӣ Прабхупа̄да-падма Ставаках̣» (стих 8) о Ш́рӣле Бхактисиддханте Сарасватӣ Т̣ха̄куре] Он сделал нам визы. Он отправился в посольство Индии и сделал визы для тридцати преданных, и я входил в ту группу. И когда он был там, он раскритиковал посла Индии. Просто отругал его! А когда он вышел... До этого он никогда не пил 7Up. И ему хотелось пить, а мы были в Нью-Йорке. Один парень продавал на улице крендельки, итальянское мороженое, 7Up. И Прабхупа̄да говорит: «А у них есть Лимка [индийская лимонная газировка]?» Они ответили: «Нет, Прабхупа̄да, у них нет Лимки, но вот газировка, называется 7Up». И они ему дали эту газировку, и Прабхупа̄да очень быстро ее выпил. А потом спросил: «Как вы считаете, я слишком резко говорил?» И все сказали: «О нет, Прабхупа̄да! Вы так сказали…» Понимаете? Но каждый подумал: «Боже, ну как же он отругал того человека!» «Нет, Прабхупа̄да!» И Прабхупа̄да сказал: «Да, думаю, это было резко». Он сказал: «Я могу себе это позволить, я пожилой человек, они стерпят это от меня. Но если вы так поступите, они вас поколотят!» Ведь он знал: что бы он ни делал, мы будем подражать ему. И мы, все тридцать человек, выйдем строем и отругаем индийского посла, ведь мы же ученики Прабхупа̄ды! Так он предупреждал, чтобы мы не подражали ему. Но он хотел, чтобы мы поехали в Индию. И он сказал: «Может, они и считают вас танцующими белыми слонами, но все они придут посмотреть на танец белых слонов». Джана̄рдан Маха̄ра̄дж был там и многие другие. Са̄гар Маха̄ра̄дж. И люди прислушивались к нам. Ведь они постепенно отходят от своей культуры и, видя этих юных детей из Америки, из аристократических семей или из среднего класса, видя, что те принимают сознание Кр̣ш̣н̣ы, они сами думают: «Нам лучше присмотреться к этому ещё раз!»

Translated by Alexandra Adelova
Edited by Elena Gruzdeva, Ashutosh Krishna Das, Tradish Das

Переводчик: Александра Аделова
Редакторы: Елена Груздева, Ашутош Кришна Дас, Традиш Дас

 

 

Українська: 

[Танець білих слонів] 

Одного разу Прабгупада сказав, коли йому зауважили: «Ваші послідовники... когорта фанатиків. Вони кажуть так багато образливих речей». Та я можу сказати що це правда, я сам чинив так багато разів, і, сподіваюся, що із часом роблю це менше. Але Прабгупада відповів: «Будь ласка, те, чим вони володіють, дуже цінне, вони лише захищають це. Тож не переймайтесь, пробачте їм будь ласка». Таким був його підхід.

Коли я вперше збирався до Індії, Прабгупад сам робив нам візи. Чи не більш він турботливий ніж батько? Він зробив нам візи, він пішов до індійського посольства та зробив візи для тридцятьох відданих. Я був в їхньому числі. І коли він був у посольстві він розлютився на посла. Він лаявся на нього! Та коли він вийшов звідти... він ніколи раніше не пробував 7Up та його мучила спрага, це було в Нью Йорку. Там був один хлопчина, який продавав на вулиці кренделики, італійське морозиво, 7Up. Прабгупад запитав: «В нього є Лімка1?» Йому відповіли: «Ні, Прабгупад, в нього немає. Але є інший напій, 7Up». Та йому дали цей напій. Прабгупад випив його, вливаючи собі у рота, і тоді спитав: «Чи не дуже жорстко я розмовляв?» Та усі відповіли: «Ні, Прабгупад! Ви так сказали...» Та кожен подумав про себе: «Боже, як він вилаяв його!» «Ні, Прабгупад!» Та Прабгупад відповів: «Так це, було жорстко, — він сказав, — я можу так робити бо я стара людина, але не беріть це від мене. Якщо ви будете так поводитись вони поб’ють вас». Він сказав це бо знав, усе, що бвін не робив, ми копіювали. Та усі ми разом, тридцять чоловік, виступимо зараз, та облаємо індійського посла тому, що ми послідовники Прабгупади. Тож він застеріг нас не копіювати його. Але ж він хотів, щоб ми відправилися до Індії та сказав: «Може вони й вважають вас, танцюючими білими слонами, але усі вони прийдуть подивитися на танок білих слонів». Джанардан Махарадж був присутній там, та багато інших, Сагар Махарадж. Та люди слухали нас. Вони відхиляються від своєї культури, але побачивши цих молодих людей із середнього класу, аристократичних білих хлопчаків з Америки, які приймають шлях свідомості Крішни, вони замислюються: «Нам краще придивитися до цього [свідомості Крішни] ще раз».

Перекладач: Крiшна Чайтан’я Дас
Редактор: Аннапурна Деві Дасі

 


1 Лаймова газована вода.
←  «Уровень преданности». Шрила Б. С. Госвами Махарадж. 10 января 2014 года. Лахта, Cанкт-Петербург ·• Архив новостей •· Всеукраинский VEDALIFE-тур. Черкасы, Сумы, Полтава. 6-8 января 2014 года  →

Видео с русскими субтитрами.
Нужно включить их на панели пуска справа, кнопка СС.

Get the Flash Player to see this player.
скачать (формат MP3, 2.8 МБ)

Srila Bhakti Sudhir Goswami Maharaj 

Dance of White Elephants

 

English:

[Dance of White Elephants]

Prabhupād once said, when people would say, “Oh, your disciples… bunch of fanatics, and they just say so many offensive things to people”—and I’m here to say that’s true, I’ve done that so many times, hopefully less as time goes on—but Prabhupād said, “Oh, please, what they have is so valuable, they’re so protective of it, so don’t mind it, please forgive them.” That was his way of dealing with it.

The first time I went to India, Prabhupād got our visas for us. Is he more affectionate than a father? He got our visas. He went to an Indian embassy and got visas for thirty devotees. I was part of that group. And while there, he blasted the Indian ambassador. Just blasted him! And then he came out, and he’d never had a 7Up before and he was thirsty, and this is in New York. There’s some guy, like, selling pretzels on the street… Italian ices, 7Up… and Prabhupād says, “Do they have Limca?” And they go, “No, Prabhupād, they don’t have Limca, but there’s this other drink called 7Up” and they gave it to him, and Prabhupād’s drinking it, pouring it into his mouth, and he goes, “Do you think that I spoke too strongly?” And everyone’s, “Oh no, Prabhupād! What you said…” You know. But everyone was thinking, “God, did he blast that guy!” “No, Prabhupād!” And Prabhupād said, “Yes, it was strong.” He said, “I can do that, I’m an old man, don’t take it from me, because if you do that, they will beat you!” Because he knew, whatever he did, we’re gonna imitate that. Then, we thirty, we’re gonna march in and blast the Indian ambassador, because we’re disciples of Prabhupād. So he’s cautioning us not to imitate him. But he wanted that we would go to India, and he said, “They may think you’re like dancing white elephants, but they’ll all come to see the dance of the white elephants.” Janārdan Mahārāj was there and so many others, Sāgar Mahārāj, and the people, they would listen from us. They’re going away from their culture, but seeing these young middle-class aristocratic white kids from America, they’re taking to Kṛṣṇa consciousness. Then they think, “We’d better to look at it again.”

 

 

Hungarian:

[Fehér elefántok tánca]

Prabhupāda egyszer azt mondta: „Ó, te túlságosan fanatikus vagy, te mindig csak bántó dolgokat mondasz az embereknek.” És itt vagyok, hogy azt mondjam, ez igaz. Sokszor megtettem ezt, de remélem, hogy egyre kevesebbszer az idő múlásával. De Prabhupāda azt mondta: „Ó, kérlek, ami bennük van, az olyan értékes, ezáltal védettek, így ne bántsd őket, kérlek nézd el nekik.” Ez volt az ő bánásmódja, ami jellemezte.

Amikor először mentem Indiába, Prabhupāda szerezte meg nekünk a vízumainkat. Szeretetteljesebb lenne, mint egy apa? Megszerezte a vízumainkat. Elment egy indiai nagykövetségre és megszerezte a vízumokat 30 bhaktának, mint a csoportunk egyik tagja. És amíg ott volt, szidalmazta az indiai nagykövetet. Csak átkozta őt! És aztán kijött, és ő még sohasem ivott SevenUp-ot azelőtt. Szomjas volt, és ez New Yorkban történt. Volt ott néhány ember, aki sós perecet árult az utcán, meg olasz fagyit, meg SevenUp-ot. Prabhupāda azt kérdezte: „Lehet itt Limcát kapni?” Mire: „Nem, Prabhupāda, nekik nincs Limcájuk, de itt a szódaitalt SevenUp-nak hívják.” És ők odaadták neki, Prabhupāda meg... öntötte magába. Majd megszólalt: „Szerintetek túl hevesen beszéltem?” Mire mindenki: Ó nem, Prabhupāda! Amit mondtál... Tudjátok. Közben pedig mindenki azt gondolta: „Jóisten, ahogy átkozta azt a fickót!” „Nem, Prabhupāda!” Erre Prabhupāda: „Igen, erősen fejeztem ki magam.” Azt mondta: „Én megtehetem, egy öregember vagyok, ne vegyétek át tőlem, mert ha ti teszitek ezt, megvernek benneteket!” Mert tudta, hogy amit csinált, azt utánoztuk volna. Harmincan bemasíroztunk volna és szidtuk volna az indiai nagykövetet. Csak mert mi vagyunk Prabhupāda tanítványai. Ezért figyelmeztetett, hogy ne utánozzuk őt. De azt akarta, hogy mi Indiába menjünk. Azt mondta: „Talán majd azt gondolják rólatok, hogy olyanok vagytok, mint a táncoló fehér elefántok. De ott mindannyian eljönnek majd, hogy megnézzék a fehér elefántok táncát.” Janārdan Mahārāj ott volt, Sāgar Mahārāj is ott volt. És az emberek hallgatni fognak ránk. Egyre távolabb kerülnek a saját kultúrájuktól, de látva ezeket a fiatal, középosztálybeli arisztokrata fehér gyerekeket Amerikából, akik a Kṛṣṇa-tudatot gyakorolják, úgy fogják gondolni: „Jobban járnánk, ha újra megnéznénk.”

Translated by Tunga Vidya Devi Dasi
Edited by Raghunatha Das

 

 

Spanish:

[La Danza de los Elefantes Blancos]

Prabhupāda me dijo una vez «Desactiva tu modo fanático, dices tantas cosas ofensivas a las personas». Y estoy aquí para decir que eso es verdad. Lo he hecho tantas veces, esperanzadoramente cada vez menos Pero Prabhupāda dijo «Oh, por favor, lo que ellos tienen es tan valioso, son tan protectores de ello, así que no te preocupes, por favor perdónalos». Este era el modo como lidiaba con éstas cosas.

La primera vez que fui a India, Prabhupāda obtuvo nuestras visas. ¿Es él más afectuoso que un padre? Él obtuvo nuestras visas. Fue a la embajada India y obtuvo visas para 30 devotos que eran parte del grupo. Y estando ahí, él criticó fuertemente al embajador Indio. ¡Lo reprendió! Y después salió, él nunca había tomado un SevenUp antes. Y tenía sed y éste era Nueva York Un hombre vendía en la calle algo de pretzels, helados italianos, SevenUp Y Prabhupāda dijo «¿Tendrá Limca?» Y todos dijeron «No Prabhupāda, no tienen Limca. pero tienen éste refresco llamado SevenUp» Y se lo dieron a Prabhupāda quién lo vertió hacia su boca. Y empezó a decir «¿Creen que fui demasiado fuerte en lo que dije?» Y todos dijeron «¡Oh No, Prabhupāda! Lo que dijiste…» Ya saben. Pero todos pensaban «¡Dios, cómo le ha regañado a ese hombre!» «¡No Prabhupāda!" Y Prabhupāda contestó «Sí, fue fuerte». Y luego dijo «Puedo hacerlo soy un hombre anciano, no me copien, porque si lo hacen, ¡les golpearan!» Porque sabía, que lo que hiciera, nosotros lo imitaríamos. Los treinta, iríamos a regañar al embajador Indio Porque nos hallábamos en el círculo de Prabhupāda Entonces señaló que no le imitásemos. Por que quería que todos fuésemos a India. Y dijo «Ellos podrán pensar que son como los elefantes blancos bailarines. Pero todos vendrán a ver la danza de los elefantes blancos». Janārdhan Mahārāj estaba ahí y también Sāgar Mahārāj. Y la gente, escuchará de nosotros, Ellos estaban alejándose de su cultura, pero al ver a éstos jóvenes clase media aristocrática blanca de América tomar la Conciencia de Kṛṣṇa Entonces pensaban, «Será mejor que echemos otro vistazo».

Translated by Tapananandini Devi Dasi

 

 

Russian:

[Танец белых слонов]

Прабхупа̄да сказал однажды, когда ему заметили: «Ваши ученики — просто фанатики, они говорят людям так много обидных вещей». И я заявляю, что это правда. Я сам так делал много раз. Надеюсь, со временем уже меньше. Но Прабхупа̄да сказал: «Прошу вас! То, что у них есть, настолько драгоценно, что они так защищают это. Поэтому, пожалуйста, простите их». Таков был его подход к этому.

Когда я первый раз поехал в Индию, Прабхупа̄да сам сделал нам визы. Разве он не более любящий, чем отец? [джанака̄дхика-ватсала-снигдха-падам̇: отсылка к строке из песни «Ш́рӣ Ш́рӣ Прабхупа̄да-падма Ставаках̣» (стих 8) о Ш́рӣле Бхактисиддханте Сарасватӣ Т̣ха̄куре] Он сделал нам визы. Он отправился в посольство Индии и сделал визы для тридцати преданных, и я входил в ту группу. И когда он был там, он раскритиковал посла Индии. Просто отругал его! А когда он вышел... До этого он никогда не пил 7Up. И ему хотелось пить, а мы были в Нью-Йорке. Один парень продавал на улице крендельки, итальянское мороженое, 7Up. И Прабхупа̄да говорит: «А у них есть Лимка [индийская лимонная газировка]?» Они ответили: «Нет, Прабхупа̄да, у них нет Лимки, но вот газировка, называется 7Up». И они ему дали эту газировку, и Прабхупа̄да очень быстро ее выпил. А потом спросил: «Как вы считаете, я слишком резко говорил?» И все сказали: «О нет, Прабхупа̄да! Вы так сказали…» Понимаете? Но каждый подумал: «Боже, ну как же он отругал того человека!» «Нет, Прабхупа̄да!» И Прабхупа̄да сказал: «Да, думаю, это было резко». Он сказал: «Я могу себе это позволить, я пожилой человек, они стерпят это от меня. Но если вы так поступите, они вас поколотят!» Ведь он знал: что бы он ни делал, мы будем подражать ему. И мы, все тридцать человек, выйдем строем и отругаем индийского посла, ведь мы же ученики Прабхупа̄ды! Так он предупреждал, чтобы мы не подражали ему. Но он хотел, чтобы мы поехали в Индию. И он сказал: «Может, они и считают вас танцующими белыми слонами, но все они придут посмотреть на танец белых слонов». Джана̄рдан Маха̄ра̄дж был там и многие другие. Са̄гар Маха̄ра̄дж. И люди прислушивались к нам. Ведь они постепенно отходят от своей культуры и, видя этих юных детей из Америки, из аристократических семей или из среднего класса, видя, что те принимают сознание Кр̣ш̣н̣ы, они сами думают: «Нам лучше присмотреться к этому ещё раз!»

Translated by Alexandra Adelova
Edited by Elena Gruzdeva, Ashutosh Krishna Das, Tradish Das

Переводчик: Александра Аделова
Редакторы: Елена Груздева, Ашутош Кришна Дас, Традиш Дас

 

 

Українська: 

[Танець білих слонів] 

Одного разу Прабгупада сказав, коли йому зауважили: «Ваші послідовники... когорта фанатиків. Вони кажуть так багато образливих речей». Та я можу сказати що це правда, я сам чинив так багато разів, і, сподіваюся, що із часом роблю це менше. Але Прабгупада відповів: «Будь ласка, те, чим вони володіють, дуже цінне, вони лише захищають це. Тож не переймайтесь, пробачте їм будь ласка». Таким був його підхід.

Коли я вперше збирався до Індії, Прабгупад сам робив нам візи. Чи не більш він турботливий ніж батько? Він зробив нам візи, він пішов до індійського посольства та зробив візи для тридцятьох відданих. Я був в їхньому числі. І коли він був у посольстві він розлютився на посла. Він лаявся на нього! Та коли він вийшов звідти... він ніколи раніше не пробував 7Up та його мучила спрага, це було в Нью Йорку. Там був один хлопчина, який продавав на вулиці кренделики, італійське морозиво, 7Up. Прабгупад запитав: «В нього є Лімка1?» Йому відповіли: «Ні, Прабгупад, в нього немає. Але є інший напій, 7Up». Та йому дали цей напій. Прабгупад випив його, вливаючи собі у рота, і тоді спитав: «Чи не дуже жорстко я розмовляв?» Та усі відповіли: «Ні, Прабгупад! Ви так сказали...» Та кожен подумав про себе: «Боже, як він вилаяв його!» «Ні, Прабгупад!» Та Прабгупад відповів: «Так це, було жорстко, — він сказав, — я можу так робити бо я стара людина, але не беріть це від мене. Якщо ви будете так поводитись вони поб’ють вас». Він сказав це бо знав, усе, що бвін не робив, ми копіювали. Та усі ми разом, тридцять чоловік, виступимо зараз, та облаємо індійського посла тому, що ми послідовники Прабгупади. Тож він застеріг нас не копіювати його. Але ж він хотів, щоб ми відправилися до Індії та сказав: «Може вони й вважають вас, танцюючими білими слонами, але усі вони прийдуть подивитися на танок білих слонів». Джанардан Махарадж був присутній там, та багато інших, Сагар Махарадж. Та люди слухали нас. Вони відхиляються від своєї культури, але побачивши цих молодих людей із середнього класу, аристократичних білих хлопчаків з Америки, які приймають шлях свідомості Крішни, вони замислюються: «Нам краще придивитися до цього [свідомості Крішни] ще раз».

Перекладач: Крiшна Чайтан’я Дас
Редактор: Аннапурна Деві Дасі

 


1 Лаймова газована вода.


Главная | Миссия | Учение | Библиотека | Контактная информация | WIKI | Вьяса-пуджа
Пожертвования