Бгаґавад-ґіта в українському перекладі Гаятрі Діді. Глава 12. Йога відданості. Бгакті-йога


Ukrainian

Глава 12

Йога відданості

Бгакті-йога

12.1

अर्जुन उवाच
एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ।
ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमा: ॥ १ ॥

арджуна ува̄ча
евам̇ сатата-йукта̄ йе, бгакта̄с тва̄м̇ парйупа̄сате
йе ча̄пй акшарам авйактам̇, теша̄м̇ ке йоґа-віттама̄х̣

Арджуна запитав:

Хто найбільш довершено практикує йогу — ті, хто з любов’ю служать Тобі чи ті, хто зосереджуються на безособовому Брахмані, що перебуває за межами світу матерії?

12.2

श्रीभगवानुवाच
मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते ।
श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मता: ॥ २ ॥

ш́рı̄-бгаґава̄н ува̄ча
майй а̄веш́йа мано йе ма̄м̇, нітйа-йукта̄ упа̄сате
ш́раддгайа̄ парайопета̄с, те ме йуктатама̄ мата̄х̣

Всевишній відповів:

Хто спрямував усі помисли до Мене і постійно з глибокою вірою поклоняється Мені, того Я визнаю найкращим серед йогів.

12.3,4

ये त्वक्षरमनिर्देश्यमव्यक्तं पर्युपासते ।
सर्वत्रगमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् ॥ ३ ॥
सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धय: ।
ते प्राप्‍नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रता: ॥ ४ ॥

йе тв акшарам анірдеш́йам, авйактам̇ парйупа̄сате
сарватра-ґам ачінтйам̇ ча, кӯт̣а-стгам ачалам̇ дгрувам

саннійамйендрійа-ґра̄мам̇, сарватра сама-буддгайах̣
те пра̄пнуванті ма̄м ева, сарва-бгӯта-хіте рата̄х̣

А зосереджені на Моєму аспекті Брахмана, шанують Мене як Того, Кого неможливо описати, нетлінного, непроявленого, всюдисущого, незбагненного, трансцендентного, непорушного. Контролюючи свої почуття, ставлячись однаково до кожного та діючи на благо всіх живих істот, вони осягають Мене таким.

12.5

क्ल‍ेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम् ।
अव्यक्ता हि गतिर्दु:खं देहवद्भ‍िरवाप्यते ॥ ५ ॥

клеш́о ’дгікатарас теша̄м, авйакта̄сакта-четаса̄м
авйакта̄ хі ґатір дух̣кгам̇, дехавадбгір ава̄пйате

Великі труднощі очікують тих, чия свідомість спрямована до Мого безособового аспекту, оскільки шлях розуміння Брахмана надто важкий для душі, обумовленої матеріальним тілом.

12.6,7

ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा: ।
अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥ ६ ॥
तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् ।
भवामि न चिरात्पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् ॥ ७ ॥

йе ту сарва̄н̣і карма̄н̣і, майі саннйасйа мат-пара̄х̣
ананйенаіва йоґена, ма̄м̇ дгйа̄йанта упа̄сате

теша̄м ахам̇ самуддгарта̄, мр̣тйу-сам̇са̄ра-са̄ґара̄т
бгава̄мі на чіра̄т па̄ртга, майй а̄веш́іта-четаса̄м

А тих, котрі присвячують всі свої помисли та дії Мені, зрікаючись усього мирського заради Мене, котрі постійно пам’ятають про Мене і з повною відданістю поклоняються Мені, — таких відданих Мені душ, о Партго, Я швидко визволяю з коловороту народження та смерті.

12.8

मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय ।
निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय: ॥ ८ ॥

майй ева мана а̄дгатсва, майі буддгім̇ нівеш́айа
нівасішйасі майй ева, ата ӯрдгвам̇ на сам̇ш́айах̣

Зосередь свій ум на Мені та зверни до Мене свою свідомість. Так ти неодмінно досягнеш вічних стосунків зі Мною.

12.9

अथ चित्तं समाधातुं न शक्न‍ोषि मयि स्थिरम् ।
अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्‍तुं धनञ्जय ॥ ९ ॥

атга чіттам̇ сама̄дга̄тум̇, на ш́акноші майі стгірам
абгйа̄са-йоґена тато, ма̄м іччга̄птум̇ дганан̃джайа

О завойовнику багатств! Якщо ти не можеш постійно пам’ятати про Мене, то неухильно практикуй йогу відданого служіння, зрощуючи бажання досягти Мене.

12.10

अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्मपरमो भव ।
मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन्सिद्धिमवाप्स्यसि ॥ १० ॥

абгйа̄се ’пй асамартго ’сі, мат-карма-парамо бгава
мад-артгам апі карма̄н̣і, курван сіддгім ава̄псйасі

Якщо ти не можеш дотримувати обмежень та приписів, необхідних для практики йоги, присвячуй свої вчинки Мені. Діючи заради Мого задоволення, ти неодмінно станеш довершеним!

12.11

अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रित: ।
सर्वकर्मफलत्यागं तत: कुरु यतात्मवान् ॥ ११ ॥

атгаітад апй аш́акто ’сі, картум̇ мад-йоґам а̄ш́рітах̣
сарва-карма-пгала-тйа̄ґам̇, татах̣ куру йата̄тмава̄н

Якщо ж ти не здатен і на це, то віддайся Мені та, контролюючи свій ум, пропонуй Мені плоди своїх дій, не прив’язуючись до них.

12.12

श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाज्ज्ञानाद्ध्यानं विशिष्यते ।
ध्यानात्कर्मफलत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम् ॥ १२ ॥

ш́рейо хі джн̃а̄нам абгйа̄са̄дж
джн̃а̄на̄д дгйа̄нам̇ віш́ішйате
дгйа̄на̄т карма-пгала-тйа̄ґас
тйа̄ґа̄ч чга̄нтір анантарам

Знання про Мене як про найвищу ціль духовної практики, перевершує дії згідно з ведичними приписами, що позбавлені цього розуміння. Проте безпосереднє усвідомлення Мене перевершує і це знання, бо дарує природне розуміння того, що наслідки будь-якої діяльності належать Мені. Збагнувши це, йог отримує справжнє умиротворення.

12.13,14

अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र: करुण एव च ।
निर्ममो निरहङ्कार: समदु:खसुख: क्षमी ॥ १३ ॥
सन्तुष्ट: सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चय: ।
मय्यर्पितमनोबुद्धिर्यो मद्भ‍क्त: स मे प्रिय: ॥ १४ ॥

адвешт̣а̄ сарва-бгӯта̄на̄м̇, маітрах̣ карун̣а ева ча
нірмамо нірахан̇ка̄рах̣, сама-дух̣кга-сукгах̣ кшамı̄

сантушт̣ах̣ сататам̇ йоґı̄, йата̄тма̄ др̣д̣га-ніш́чайах̣
майй арпіта-мано-буддгір, йо мад-бгактах̣ са ме прійах̣

Мій відданий нікому не заздрить, він дружелюбний і співчутливий до всіх. Він не жадібний, позбавлений себелюбства, задоволений тим, що має, володіє собою і врівноважений у щасті та горі. Зосередивши на Мені свій ум і розум, з непохитною рішучістю та наполегливістю, він прямує шляхом бгакті-йоги, і тому дуже дорогий Мені.

12.15

यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च य: ।
हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो य: स च मे प्रिय: ॥ १५ ॥

йасма̄н нодвіджате локо, лока̄н нодвіджате ча йах̣
харша̄марша-бгайодвеґаір, мукто йах̣ са ча ме прійах̣

Хто нікому не завдає турбот і завжди спокійний сам, хто вільний від мирської радості та гніву, страху та хвилювань, той дорогий Мені.

12.16

अनपेक्ष: श‍ुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथ: ।
सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भ‍क्त: स मे प्रिय: ॥ १६ ॥

анапекшах̣ ш́учір дакша, уда̄сı̄но ґата-вйатгах̣
сарва̄рамбга-парітйа̄ґı̄, йо мад-бгактах̣ са ме прійах̣

Хто не бентежиться нічим матеріальним, дотримується зовнішньої та внутрішньої чистоти, вмілий та досвідчений, не переймається мирськими тривогами та стражданнями, а також позбувся усіх прагнень, що заважають досягати любові до Мене, — той дуже дорогий Мені.

12.17

यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्‍क्षति ।
श‍ुभाश‍ुभपरित्यागी भक्तिमान्य: स मे प्रिय: ॥ १७ ॥

йо на хр̣шйаті на двешт̣і, на ш́очаті на ка̄н̇кшаті
ш́убга̄ш́убга-парітйа̄ґı̄, бгактіма̄н йах̣ са ме прійах̣

Хто не надто радіє щастю і не впадає у відчай від біди, не нарікає і не виявляє пожадливості, хто сторониться як благочестивих так і гріховних мирських справ, та сповнений духом відданості, той дорогий Мені.

12.18,19

सम: शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो: ।
शीतोष्णसुखदु:खेषु सम: सङ्गविवर्जित: ॥ १८ ॥
तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् ।
अनिकेत: स्थिरमतिर्भक्तिमान्मे प्रियो नर: ॥ १९ ॥

самах̣ ш́атрау ча мітре ча, татга̄ ма̄на̄пама̄найох̣
шı̄тошн̣а-сукга-дух̣кгешу, самах̣ сан̇ґа-віварджітах̣

тулйа-нінда̄-стутір маунı̄, сантушт̣о йена кеначіт
анікетах̣ стгіра-матір, бгактіма̄н ме прійо нарах̣

Мій відданий однаково ставиться до друзів і до ворогів. Він залишається врівноваженим у шані та в безчесті, у спеку й холод, у втіхах і стражданні, він байдужий до зневаги та до хвали. Він уникає поганого спілкування, пустопорожніх розмов, задоволений за будь-яких обставин і не прив'язаний до сім’ї та домашнього затишку. Сповнений непохитної рішучості, такий Мій відданий дуже дорогий Мені.

12.20

ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते ।
श्रद्दधाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रिया: ॥ २० ॥

йе ту дгарма̄мр̣там ідам̇, йатгоктам̇ парйупа̄сате
ш́раддадга̄на̄ мат-парама̄, бгакта̄с те ’тı̄ва ме прійа̄х̣

Хто вкушає нектар безсмертя, з вірою йдучи вказаним Мною шляхом, хто з відданістю служить Мені, обравши Мене найвищою метою свого життя, — той надзвичайно дорогий Мені.

(глава 13)
←  Бгаґавад-ґіта в українському перекладі Гаятрі Діді. Глава 11. Споглядання вселенського образу. Віш́ва-рӯпа-дарш́ана-йога ·• Архив новостей •· Бгаґавад-ґіта в українському перекладі Гаятрі Діді. Глава 13. Підвладне та домінуюче начала. Пракр̣ті-пуруша-вібха̄га-йога →

Ukrainian

Глава 12

Йога відданості

Бгакті-йога

12.1

अर्जुन उवाच
एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ।
ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमा: ॥ १ ॥

арджуна ува̄ча
евам̇ сатата-йукта̄ йе, бгакта̄с тва̄м̇ парйупа̄сате
йе ча̄пй акшарам авйактам̇, теша̄м̇ ке йоґа-віттама̄х̣

Арджуна запитав:

Хто найбільш довершено практикує йогу – ті, хто з любов’ю служать Тобі чи ті, хто зосереджуються на безособовому Брахмані, що перебуває за межами світу матерії?

12.2

श्रीभगवानुवाच
मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते ।
श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मता: ॥ २ ॥

ш́рı̄-бгаґава̄н ува̄ча
майй а̄веш́йа мано йе ма̄м̇, нітйа-йукта̄ упа̄сате
ш́раддгайа̄ парайопета̄с, те ме йуктатама̄ мата̄х̣

Всевишній відповів:

Хто спрямував усі помисли до Мене і постійно з глибокою вірою поклоняється Мені, того Я визнаю найкращим серед йогів.

12.3,4

ये त्वक्षरमनिर्देश्यमव्यक्तं पर्युपासते ।
सर्वत्रगमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् ॥ ३ ॥
सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धय: ।
ते प्राप्‍नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रता: ॥ ४ ॥

йе тв акшарам анірдеш́йам, авйактам̇ парйупа̄сате
сарватра-ґам ачінтйам̇ ча, кӯт̣а-стгам ачалам̇ дгрувам

саннійамйендрійа-ґра̄мам̇, сарватра сама-буддгайах̣
те пра̄пнуванті ма̄м ева, сарва-бгӯта-хіте рата̄х̣

А зосереджені на Моєму аспекті Брахмана, шанують Мене як Того, Кого неможливо описати, нетлінного, непроявленого, всюдисущого, незбагненного, трансцендентного, непорушного. Контролюючи свої почуття, ставлячись однаково до кожного та діючи на благо всіх живих істот, вони осягають Мене таким.

12.5

क्ल‍ेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम् ।
अव्यक्ता हि गतिर्दु:खं देहवद्भ‍िरवाप्यते ॥ ५ ॥

клеш́о ’дгікатарас теша̄м, авйакта̄сакта-четаса̄м
авйакта̄ хі ґатір дух̣кгам̇, дехавадбгір ава̄пйате

Великі труднощі очікують тих, чия свідомість спрямована до Мого безособового аспекту, оскільки шлях розуміння Брахмана надто важкий для душі, обумовленої матеріальним тілом.

12.6,7

ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा: ।
अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥ ६ ॥
तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् ।
भवामि न चिरात्पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् ॥ ७ ॥

йе ту сарва̄н̣і карма̄н̣і, майі саннйасйа мат-пара̄х̣
ананйенаіва йоґена, ма̄м̇ дгйа̄йанта упа̄сате

теша̄м ахам̇ самуддгарта̄, мр̣тйу-сам̇са̄ра-са̄ґара̄т
бгава̄мі на чіра̄т па̄ртга, майй а̄веш́іта-четаса̄м

А тих, котрі присвячують всі свої помисли та дії Мені, зрікаючись усього мирського заради Мене, котрі постійно пам’ятають про Мене і з повною відданістю поклоняються Мені, – таких відданих Мені душ, о Партго, Я швидко визволяю з коловороту народження та смерті.

12.8

मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय ।
निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय: ॥ ८ ॥

майй ева мана а̄дгатсва, майі буддгім̇ нівеш́айа
нівасішйасі майй ева, ата ӯрдгвам̇ на сам̇ш́айах̣

Зосередь свій ум на Мені та зверни до Мене свою свідомість. Так ти неодмінно досягнеш вічних стосунків зі Мною.

12.9

अथ चित्तं समाधातुं न शक्न‍ोषि मयि स्थिरम् ।
अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्‍तुं धनञ्जय ॥ ९ ॥

атга чіттам̇ сама̄дга̄тум̇, на ш́акноші майі стгірам
абгйа̄са-йоґена тато, ма̄м іччга̄птум̇ дганан̃джайа

О завойовнику багатств! Якщо ти не можеш постійно пам’ятати про Мене, то неухильно практикуй йогу відданого служіння, зрощуючи бажання досягти Мене.

12.10

अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्मपरमो भव ।
मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन्सिद्धिमवाप्स्यसि ॥ १० ॥

абгйа̄се ’пй асамартго ’сі, мат-карма-парамо бгава
мад-артгам апі карма̄н̣і, курван сіддгім ава̄псйасі

Якщо ти не можеш дотримувати обмежень та приписів, необхідних для практики йоги, присвячуй свої вчинки Мені. Діючи заради Мого задоволення, ти неодмінно станеш довершеним!

12.11

अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रित: ।
सर्वकर्मफलत्यागं तत: कुरु यतात्मवान् ॥ ११ ॥

атгаітад апй аш́акто ’сі, картум̇ мад-йоґам а̄ш́рітах̣
сарва-карма-пгала-тйа̄ґам̇, татах̣ куру йата̄тмава̄н

Якщо ж ти не здатен і на це, то віддайся Мені та, контролюючи свій ум, пропонуй Мені плоди своїх дій, не прив’язуючись до них.

12.12

श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाज्ज्ञानाद्ध्यानं विशिष्यते ।
ध्यानात्कर्मफलत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम् ॥ १२ ॥

ш́рейо хі джн̃а̄нам абгйа̄са̄дж
джн̃а̄на̄д дгйа̄нам̇ віш́ішйате
дгйа̄на̄т карма-пгала-тйа̄ґас
тйа̄ґа̄ч чга̄нтір анантарам

Знання про Мене як про найвищу ціль духовної практики, перевершує дії згідно з ведичними приписами, що позбавлені цього розуміння. Проте безпосереднє усвідомлення Мене перевершує і це знання, бо дарує природне розуміння того, що наслідки будь-якої діяльності належать Мені. Збагнувши це, йог отримує справжнє умиротворення.

12.13,14

अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र: करुण एव च ।
निर्ममो निरहङ्कार: समदु:खसुख: क्षमी ॥ १३ ॥
सन्तुष्ट: सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चय: ।
मय्यर्पितमनोबुद्धिर्यो मद्भ‍क्त: स मे प्रिय: ॥ १४ ॥

адвешт̣а̄ сарва-бгӯта̄на̄м̇, маітрах̣ карун̣а ева ча
нірмамо нірахан̇ка̄рах̣, сама-дух̣кга-сукгах̣ кшамı̄

сантушт̣ах̣ сататам̇ йоґı̄, йата̄тма̄ др̣д̣га-ніш́чайах̣
майй арпіта-мано-буддгір, йо мад-бгактах̣ са ме прійах̣

Мій відданий нікому не заздрить, він дружелюбний і співчутливий до всіх. Він не жадібний, позбавлений себелюбства, задоволений тим, що має, володіє собою і врівноважений у щасті та горі. Зосередивши на Мені свій ум і розум, з непохитною рішучістю та наполегливістю, він прямує шляхом бгакті-йоги, і тому дуже дорогий Мені.

12.15

यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च य: ।
हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो य: स च मे प्रिय: ॥ १५ ॥

йасма̄н нодвіджате локо, лока̄н нодвіджате ча йах̣
харша̄марша-бгайодвеґаір, мукто йах̣ са ча ме прійах̣

Хто нікому не завдає турбот і завжди спокійний сам, хто вільний від мирської радості та гніву, страху та хвилювань, той дорогий Мені.

12.16

अनपेक्ष: श‍ुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथ: ।
सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भ‍क्त: स मे प्रिय: ॥ १६ ॥

анапекшах̣ ш́учір дакша, уда̄сı̄но ґата-вйатгах̣
сарва̄рамбга-парітйа̄ґı̄, йо мад-бгактах̣ са ме прійах̣

Хто не бентежиться нічим матеріальним, дотримується зовнішньої та внутрішньої чистоти, вмілий та досвідчений, не переймається мирськими тривогами та стражданнями, а також позбувся усіх прагнень, що заважають досягати любові до Мене, – той дуже дорогий Мені.

12.17

यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्‍क्षति ।
श‍ुभाश‍ुभपरित्यागी भक्तिमान्य: स मे प्रिय: ॥ १७ ॥

йо на хр̣шйаті на двешт̣і, на ш́очаті на ка̄н̇кшаті
ш́убга̄ш́убга-парітйа̄ґı̄, бгактіма̄н йах̣ са ме прійах̣

Хто не надто радіє щастю і не впадає у відчай від біди, не нарікає і не виявляє пожадливості, хто сторониться як благочестивих так і гріховних мирських справ, та сповнений духом відданості, той дорогий Мені.

12.18,19

सम: शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो: ।
शीतोष्णसुखदु:खेषु सम: सङ्गविवर्जित: ॥ १८ ॥
तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् ।
अनिकेत: स्थिरमतिर्भक्तिमान्मे प्रियो नर: ॥ १९ ॥

самах̣ ш́атрау ча мітре ча, татга̄ ма̄на̄пама̄найох̣
шı̄тошн̣а-сукга-дух̣кгешу, самах̣ сан̇ґа-віварджітах̣

тулйа-нінда̄-стутір маунı̄, сантушт̣о йена кеначіт
анікетах̣ стгіра-матір, бгактіма̄н ме прійо нарах̣

Мій відданий однаково ставиться до друзів і до ворогів. Він залишається врівноваженим у шані та в безчесті, у спеку й холод, у втіхах і стражданні, він байдужий до зневаги та до хвали. Він уникає поганого спілкування, пустопорожніх розмов, задоволений за будь-яких обставин і не прив'язаний до сім’ї та домашнього затишку. Сповнений непохитної рішучості, такий Мій відданий дуже дорогий Мені.

12.20

ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते ।
श्रद्दधाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रिया: ॥ २० ॥

йе ту дгарма̄мр̣там ідам̇, йатгоктам̇ парйупа̄сате
ш́раддадга̄на̄ мат-парама̄, бгакта̄с те ’тı̄ва ме прійа̄х̣

Хто вкушає нектар безсмертя, з вірою йдучи вказаним Мною шляхом, хто з відданістю служить Мені, обравши Мене найвищою метою свого життя, – той надзвичайно дорогий Мені.

(глава 13)


Главная | Миссия | Учение | Библиотека | Контактная информация
Пожертвования