Бгаґавад-ґіта в українському перекладі Гаятрі Діді. Глава 7. Осягнення Абсолюту і Його енергій. Джн̃а̄на-віджн̃а̄на–йога


Ukrainian

Глава 7

Осягнення Абсолюту і Його енергій

Джн̃а̄на-віджн̃а̄на–йога

7.1

श्रीभगवानुवाच
मय्यासक्तमना: पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रय: ।
असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु ॥ १ ॥

ш́рı̄-бгаґава̄н ува̄ча
майй а̄сакта-мана̄х̣ па̄ртга, йоґам̇ йун̃джан мад-а̄ш́райах̣
асам̇ш́айам̇ самаґрам̇ ма̄м̇, йатга̄ джн̃а̄сйасі тач чгр̣н̣у

Всевишній сказав:

О Партго, послухай-но про те, як практикуючи йогу, спрямувавши усі помисли до Мене та приймаючи притулок у Мені, ти зможеш позбутися всіх сумнівів і осягнути Мене.

7.2

ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषत: ।
यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज्ज्ञातव्यमवशिष्यते ॥ २ ॥

джн̃а̄нам̇ те ’хам̇ са-віджн̃а̄нам, ідам̇ вакшйа̄мй аш́ешатах̣
йадж джн̃а̄тва̄ неха бгӯйо ’нйадж, джн̃а̄тавйам аваш́ішйате

Нині Я, детально повім тобі про Свою незрівнянну могутність, явлену у матеріальному світі, а також про Свою сокровенну природу Бога-Особи. Хто осягне це знання, тому більше нема чого осягати.

7.3

मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये ।
यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वत: ॥ ३ ॥

манушйа̄н̣а̄м̇ сахасрешу, каш́чід йататі сіддгайе
йатата̄м апі сіддга̄на̄м̇, каш́чін ма̄м̇ ветті таттватах̣

Із-поміж безлічі людей, мало хто прагне духовного зростання. Та навіть посеред тих, кому на духовному шляху вдалося дістати просвітлення, лише декотрі здатні осягнути Мене.

7.4

भूमिरापोऽनलो वायु: खं मनो बुद्धिरेव च ।
अहङ्कार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ॥ ४ ॥

бгӯмір а̄по ’нало ва̄йух̣, кгам̇ мано буддгір ева ча
ахан̇ка̄ра ітı̄йа̄м̇ ме, бгінна̄ пракр̣тір ашт̣адга̄

Земля, вода, вогонь, повітря, ефір, ум, розум і хибне его — це вісім складових Моєї матеріальної енергії.

7.5

अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम् ।
जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् ॥ ५ ॥

апарейам ітас тв анйа̄м̇, пракр̣тім̇ віддгі ме пара̄м
джı̄ва-бгӯта̄м̇ маха̄-ба̄хо, йайедам̇ дга̄рйате джаґат

О, найвеличніший герою! Матеріальна природа, про яку Я тобі розповів, нижча за Мою більш високу енергію, яка складається з індивідуальних душ. Душі користуються можливостями матеріальної енергії для егоїстичних утіх.

7.6

एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय ।
अहं कृत्स्नस्य जगत: प्रभव: प्रलयस्तथा ॥ ६ ॥

етад-йонı̄ні бгӯта̄ні, сарва̄н̣ı̄тй упадга̄райа
ахам̇ кр̣тснасйа джаґатах̣, прабгавах̣ пралайас татга̄

Знай, що усі форми життя мають початок у цих двох Моїх енергіях (матерії і дусі). Та лиш Я Єдиний — причина творення і знищення світу.

7.7

मत्त: परतरं नान्यत्किञ्चिदस्ति धनञ्जय ।
मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव ॥ ७ ॥

маттах̣ паратарам̇ на̄нйат, кін̃чід асті дганан̃джайа
майі сарвам ідам̇ протам̇, сӯтре ман̣і-ґан̣а̄ іва

О Арджуно, завойовнику багатств, немає нічого вищого за Мене! Все творіння спочиває в Мені, немов дорогоцінне каміння, що нанизане на нитку.

7.8

रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययो: ।
प्रणव: सर्ववेदेषु शब्द: खे पौरुषं नृषु ॥ ८ ॥

расо ’хам апсу каунтейа, прабга̄смі ш́аш́і-сӯрйайох̣
пран̣авах̣ сарва-ведешу, ш́абдах̣ кге паурушам̇ нр̣шу

Сину Кунті, Я — смак води, сяйво місяця й сонця! Я предвічний звук Ом, джерело Вед. Як звук, Я пребуваю у просторі і як талант — у людині!

7.9

पुण्यो गन्ध: पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ ।
जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु ॥ ९ ॥

пун̣йо ґандгах̣ пр̣тгівйа̄м̇ ча, теджаш́ ча̄смі вібга̄васау
джı̄ванам̇ сарва-бгӯтешу, тапаш́ ча̄смі тапасвішу

Я — чистий запах землі, жар вогню, Я — енергія життя усього сущого, Я — сила волі аскетів.

7.10

बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् ।
बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् ॥ १० ॥

бı̄джам̇ ма̄м̇ сарва-бгӯта̄на̄м̇, віддгі па̄ртга сана̄танам
буддгір буддгімата̄м асмі, теджас теджасвіна̄м ахам

О Партго! Я– нетлінне джерело усіх проявів життя, Я — мудрість мудрих і доблесть могутніх!

7.11

बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितम् ।
धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ॥ ११ ॥

балам̇ балавата̄м̇ ча̄хам̇, ка̄ма-ра̄ґа-віварджітам
дгарма̄віруддго бгӯтешу, ка̄мо ’смі бгаратаршабга

О найліпший із династії Бгарати! Я сила сильних, вільних від пристрастей і пожадливості. Я — бажання продовження людського роду, яке не суперечить релігійним принципам.

7.12

ये चैव सात्त्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये ।
मत्त एवेति तान्विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि ॥ १२ ॥

йе чаіва са̄ттвіка̄ бга̄ва̄, ра̄джаса̄с та̄маса̄ш́ ча йе
матта еветі та̄н віддгі, на тв ахам̇ тешу те майі

Знай, що усі стани буття, породжені поєднаннями благості, пристрасті та невігластва, виходять із Мене Єдиного. Вони знаходяться в Мені, проте, Я Сам непідвладний їм.

7.13

त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभि: सर्वमिदं जगत् ।
मोहितं नाभिजानाति मामेभ्य: परमव्ययम् ॥ १३ ॥

трібгір ґун̣а-майаір бга̄ваір, ебгіх̣ сарвам ідам̇ джаґат
мохітам̇ на̄бгіджа̄на̄ті, ма̄м ебгйах̣ парам авйайам

Усі живі істоти цього світу одурені трьома ґунами матеріального світу. І ніхто з них не знає Мене, незмінного Всевишнього, Який перебуває поза їхніми межами.

7.14

दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया ।
मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥ १४ ॥

даівı̄ хй еша̄ ґун̣а-майı̄, мама ма̄йа̄ дуратйайа̄
ма̄м ева йе прападйанте, ма̄йа̄м ета̄м̇ таранті те

Надзвичайно важко здолати Мою оманливу енергію (майю), проявлену у трьох гунах матерії, бо Я наділив її божественною могутністю. Проте, хто всім серцем довірився Мені, той непідвладний їй.

7.15

न मां दुष्कृतिनो मूढा: प्रपद्यन्ते नराधमा: ।
माययापहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिता: ॥ १५ ॥

на ма̄м̇ душкр̣тіно мӯд̣га̄х̣, прападйанте нара̄дгама̄х̣
ма̄йайа̄пахр̣та-джн̃а̄на, а̄сурам̇ бга̄вам а̄ш́ріта̄х̣

Є чотири різновидності неталанистих душ, нездатних бути відданими Мені: недалекоглядні обивателі, поглинені тяжкою працею заради мирських досягнень; порочні матеріалісти, що зайняті соціальним та економічним розвитком суспільства, але відкидають шлях служіння Всевишньому; заблудлі мислителі, що перекручують тлумачення священних писань; безбожники та люди, схильні до безособових уявлень про Абсолют.

7.16

चतुर्विधा भजन्ते मां जना: सुकृतिनोऽर्जुन ।
आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ ॥ १६ ॥

чатур-відга̄ бгаджанте ма̄м̇, джана̄х̣ сукр̣тіно ’рджуна
а̄рто джіджн̃а̄сур артга̄ртгı̄, джн̃а̄нı̄ ча бгаратаршабга

О величний нащадку Бгарати! Чотири різновиди таланистих людей приходять до поклоніння Мені: ті, що потрапили у біду, допитливі, ті, що шукають зиску і ті, що прагнуть пізнання Абсолютної Істини.

7.17

तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते ।
प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स च मम प्रिय: ॥ १७ ॥

теша̄м̇ джн̃а̄нı̄ нітйа-йукта, ека-бгактір віш́ішйате
прійо хі джн̃а̄ніно ’тйартгам, ахам̇ са ча мама прійах̣

Найкращим з них Я вважаю того, хто повністю присвятив себе Мені. Такий просвітлений мудрець надзвичайно дорогий Мені, а Я — дорогий йому.

7.18

उदारा: सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् ।
आस्थित: स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम् ॥ १८ ॥

уда̄ра̄х̣ сарва еваіте, джн̃а̄нı̄ тв а̄тмаіва ме матам
а̄стгітах̣ са хі йукта̄тма̄, ма̄м ева̄нуттама̄м̇ ґатім

Безперечно, — всі, хто стали на шлях пізнання Бога — величні душі. Та все ж, таким святим Я дорожу як Самим Собою, бо він прийняв притулок в Мені та, віддавшись всім серцем Мені, обрав Мене найвищою метою життя.

7.19

बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते ।
वासुदेव: सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ: ॥ १९ ॥

бахӯна̄м̇ джанмана̄м анте, джн̃а̄нава̄н ма̄м̇ прападйате
ва̄судевах̣ сарвам іті, са маха̄тма̄ су-дурлабгах̣

Після багатьох народжень мудрець, який збагнув сокровенне знання, вручає себе Мені, усвідомлюючи, що все виходить з Господа і все перебуває в Ньому. Така велична душа вкрай рідкісна.

7.20

कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञाना: प्रपद्यन्तेऽन्यदेवता: ।
तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियता: स्वया ॥ २० ॥

ка̄маіс таіс таір хр̣та-джн̃а̄на̄х̣, прападйанте ’нйа-девата̄х̣
там̇ там̇ нійамам а̄стга̄йа, пракр̣тйа̄ нійата̄х̣ свайа̄

А люди, чий розум захопили матеріальні бажання, схиляються перед різноманітними богами матеріального світу. Вони обирають практику поклоніння і божество, якому поклонятимуться, залежно від своїх мирських забаганок.

7.21

यो यो यां यां तनुं भक्त: श्रद्धयार्चितुमिच्छति ।
तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम् ॥ २१ ॥

йо йо йа̄м̇ йа̄м̇ танум̇ бгактах̣, ш́раддгайа̄рчітум іччгаті
тасйа тасйа̄чала̄м̇ ш́раддга̄м̇, та̄м ева відадга̄мй ахам

Я — Наддуша, і звичайно ж, знаю серце кожного. Коли хтось починає з вірою поклонятися якомусь божеству, Я зміцнюю ту віру.

7.22

स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते ।
लभते च तत: कामान्मयैव विहितान्हि तान् ॥ २२ ॥

са тайа̄ ш́раддгайа̄ йуктас, тасйа̄ра̄дганам ı̄хате
лабгате ча татах̣ ка̄ма̄н, майаіва віхіта̄н хі та̄н

Наділений вірою, він продовжує поклонятися обраному божеству, і отримує все бажане. Та, насправді, всі ці блага дарую йому Я Єдиний.

7.23

अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भ‍वत्यल्पमेधसाम् ।
देवान्देवयजो यान्ति मद्भ‍क्ता यान्ति मामपि ॥ २३ ॥

антават ту пгалам̇ теша̄м̇, тад бгаватй алпа-медгаса̄м
дева̄н дева-йаджо йа̄нті, мад-бгакта̄ йа̄нті ма̄м апі

Недалекоглядні шанувальники напівбогів мають тимчасовий результат — вони сягають планет цих напівбогів на певний період. А відданий Мені, сягає Моєї вічної обителі.

7.24

अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धय: ।
परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम् ॥ २४ ॥

авйактам̇ вйактім а̄паннам̇, манйанте ма̄м абуддгайах̣
парам̇ бга̄вам аджа̄нанто, мама̄вйайам ануттамам

Нетямущі люди вважають, що одвічно Я був безособовим, а потім явився у цьому світі, взявши форму особи. Вони не знають про Моє трансцендентне вічне буття, про Мої незрівнянні образ, якості та діяння.

7.25

नाहं प्रकाश: सर्वस्य योगमायासमावृत: ।
मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् ॥ २५ ॥

на̄хам̇ прака̄ш́ах̣ сарвасйа, йоґа-ма̄йа̄-сама̄вр̣тах̣
мӯд̣го ’йам̇ на̄бгіджа̄на̄ті, локо ма̄м аджам авйайам

Я не являю Свою божественну суть всім і кожному, прихований Моєю духовною енергією. Тому невігласи не можуть збагнути Мене як нерожденного і незмінного.

7.26

वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन ।
भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन ॥ २६ ॥

веда̄хам̇ саматı̄та̄ні, вартама̄на̄ні ча̄рджуна
бгавішйа̄н̣і ча бгӯта̄ні, ма̄м̇ ту веда на каш́чана

О Арджуно! Я знаю минуле, теперішнє і майбутнє кожного живого створіння. А Мене знає далеко не кожен.

7.27

इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत ।
सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप ॥ २७ ॥

іччга̄-двеша-самуттгена, двандва-мохена бга̄рата
сарва-бгӯта̄ні саммохам̇, сарґе йа̄нті парантапа

О звитяжний нащадку Бгарати! Від початку сотворіння всесвіту всі живі істоти перебувають в невігластві, одурені двоїстістю, що виникає від бажання та відрази.

7.28

येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणाम् ।
ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रता: ॥ २८ ॥

йеша̄м̇ тв анта-ґатам̇ па̄пам̇, джана̄на̄м̇ пун̣йа-карман̣а̄м
те двандва-моха-нірмукта̄, бгаджанте ма̄м̇ др̣д̣га-врата̄х̣

Але ті, хто завдяки праведній діяльності очистилися від гріха і переважили двоїстість світу матерії, рішуче дотримуючи даних обітниць, починають поклонятися Мені.

7.29

जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ।
ते ब्रह्म तद्विदु: कृत्स्नमध्यात्मं कर्म चाखिलम् ॥ २९ ॥

джара̄-маран̣а-мокша̄йа, ма̄м а̄ш́рітйа йатанті йе
те брахма тад відух̣ кр̣тснам, адгйа̄тмам̇ карма ча̄кгілам

Хто прагне звільнитися від старості та смерті, приймає притулок у Мені, осягає духовну реальність, довершено розуміє природу душі, а також принцип діяльності та її наслідків.

7.30

साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदु: ।
प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतस: ॥ ३० ॥

са̄дгібгӯта̄дгідаівам̇ ма̄м̇, са̄дгійаджн̃ам̇ ча йе відух̣
прайа̄н̣а-ка̄ле ’пі ча ма̄м̇, те відур йукта-четасах̣

Хто знає Мене як Джерело світобудови, Владику всіх богів і Мету всіх жертвувань, той навіть у момент смерті пам’ятає про Мене, бо подумки зі Мною за будь-яких обставин.

(глава 8)
←  Бгаґавад-ґіта в українському перекладі Гаятрі Діді. Глава 6. Медитативна йога. Дгйа̄на-йога ·• Архив новостей •· Бгаґавад-ґіта в українському перекладі Гаятрі Діді. Глава 8. Осягнення найвищої Реальності. Та̄рака-брахма-йога →

Ukrainian

Глава 7

Осягнення Абсолюту і Його енергій

Джн̃а̄на-віджн̃а̄на–йога

7.1

श्रीभगवानुवाच
मय्यासक्तमना: पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रय: ।
असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु ॥ १ ॥

ш́рı̄-бгаґава̄н ува̄ча
майй а̄сакта-мана̄х̣ па̄ртга, йоґам̇ йун̃джан мад-а̄ш́райах̣
асам̇ш́айам̇ самаґрам̇ ма̄м̇, йатга̄ джн̃а̄сйасі тач чгр̣н̣у

Всевишній сказав:

О Партго, послухай-но про те, як практикуючи йогу, спрямувавши усі помисли до Мене та приймаючи притулок у Мені, ти зможеш позбутися всіх сумнівів і осягнути Мене.

7.2

ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषत: ।
यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज्ज्ञातव्यमवशिष्यते ॥ २ ॥

джн̃а̄нам̇ те ’хам̇ са-віджн̃а̄нам, ідам̇ вакшйа̄мй аш́ешатах̣
йадж джн̃а̄тва̄ неха бгӯйо ’нйадж, джн̃а̄тавйам аваш́ішйате

Нині Я, детально повім тобі про Свою незрівнянну могутність, явлену у матеріальному світі, а також про Свою сокровенну природу Бога-Особи. Хто осягне це знання, тому більше нема чого осягати.

7.3

मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये ।
यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वत: ॥ ३ ॥

манушйа̄н̣а̄м̇ сахасрешу, каш́чід йататі сіддгайе
йатата̄м апі сіддга̄на̄м̇, каш́чін ма̄м̇ ветті таттватах̣

Із-поміж безлічі людей, мало хто прагне духовного зростання. Та навіть посеред тих, кому на духовному шляху вдалося дістати просвітлення, лише декотрі здатні осягнути Мене.

7.4

भूमिरापोऽनलो वायु: खं मनो बुद्धिरेव च ।
अहङ्कार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ॥ ४ ॥

бгӯмір а̄по ’нало ва̄йух̣, кгам̇ мано буддгір ева ча
ахан̇ка̄ра ітı̄йа̄м̇ ме, бгінна̄ пракр̣тір ашт̣адга̄

Земля, вода, вогонь, повітря, ефір, ум, розум і хибне его – це вісім складових Моєї матеріальної енергії.

7.5

अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम् ।
जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् ॥ ५ ॥

апарейам ітас тв анйа̄м̇, пракр̣тім̇ віддгі ме пара̄м
джı̄ва-бгӯта̄м̇ маха̄-ба̄хо, йайедам̇ дга̄рйате джаґат

О, найвеличніший герою! Матеріальна природа, про яку Я тобі розповів, нижча за Мою більш високу енергію, яка складається з індивідуальних душ. Душі користуються можливостями матеріальної енергії для егоїстичних утіх.

7.6

एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय ।
अहं कृत्स्नस्य जगत: प्रभव: प्रलयस्तथा ॥ ६ ॥

етад-йонı̄ні бгӯта̄ні, сарва̄н̣ı̄тй упадга̄райа
ахам̇ кр̣тснасйа джаґатах̣, прабгавах̣ пралайас татга̄

Знай, що усі форми життя мають початок у цих двох Моїх енергіях (матерії і дусі). Та лиш Я Єдиний — причина творення і знищення світу.

7.7

मत्त: परतरं नान्यत्किञ्चिदस्ति धनञ्जय ।
मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव ॥ ७ ॥

маттах̣ паратарам̇ на̄нйат, кін̃чід асті дганан̃джайа
майі сарвам ідам̇ протам̇, сӯтре ман̣і-ґан̣а̄ іва

О Арджуно, завойовнику багатств, немає нічого вищого за Мене! Все творіння спочиває в Мені, немов дорогоцінне каміння, що нанизане на нитку.

7.8

रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययो: ।
प्रणव: सर्ववेदेषु शब्द: खे पौरुषं नृषु ॥ ८ ॥

расо ’хам апсу каунтейа, прабга̄смі ш́аш́і-сӯрйайох̣
пран̣авах̣ сарва-ведешу, ш́абдах̣ кге паурушам̇ нр̣шу

Сину Кунті, Я - смак води, сяйво місяця й сонця! Я предвічний звук Ом, джерело Вед. Як звук, Я пребуваю у просторі і як талант – у людині!

7.9

पुण्यो गन्ध: पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ ।
जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु ॥ ९ ॥

пун̣йо ґандгах̣ пр̣тгівйа̄м̇ ча, теджаш́ ча̄смі вібга̄васау
джı̄ванам̇ сарва-бгӯтешу, тапаш́ ча̄смі тапасвішу

Я – чистий запах землі, жар вогню, Я – енергія життя усього сущого, Я – сила волі аскетів.

7.10

बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् ।
बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् ॥ १० ॥

бı̄джам̇ ма̄м̇ сарва-бгӯта̄на̄м̇, віддгі па̄ртга сана̄танам
буддгір буддгімата̄м асмі, теджас теджасвіна̄м ахам

О Партго! Я– нетлінне джерело усіх проявів життя, Я – мудрість мудрих і доблесть могутніх!

7.11

बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितम् ।
धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ॥ ११ ॥

балам̇ балавата̄м̇ ча̄хам̇, ка̄ма-ра̄ґа-віварджітам
дгарма̄віруддго бгӯтешу, ка̄мо ’смі бгаратаршабга

О найліпший із династії Бгарати! Я сила сильних, вільних від пристрастей і пожадливості. Я – бажання продовження людського роду, яке не суперечить релігійним принципам.

7.12

ये चैव सात्त्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये ।
मत्त एवेति तान्विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि ॥ १२ ॥

йе чаіва са̄ттвіка̄ бга̄ва̄, ра̄джаса̄с та̄маса̄ш́ ча йе
матта еветі та̄н віддгі, на тв ахам̇ тешу те майі

Знай, що усі стани буття, породжені поєднаннями благості, пристрасті та невігластва, виходять із Мене Єдиного. Вони знаходяться в Мені, проте, Я Сам непідвладний їм.

7.13

त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभि: सर्वमिदं जगत् ।
मोहितं नाभिजानाति मामेभ्य: परमव्ययम् ॥ १३ ॥

трібгір ґун̣а-майаір бга̄ваір, ебгіх̣ сарвам ідам̇ джаґат
мохітам̇ на̄бгіджа̄на̄ті, ма̄м ебгйах̣ парам авйайам

Усі живі істоти цього світу одурені трьома ґунами матеріального світу. І ніхто з них не знає Мене, незмінного Всевишнього, Який перебуває поза їхніми межами.

7.14

दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया ।
मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥ १४ ॥

даівı̄ хй еша̄ ґун̣а-майı̄, мама ма̄йа̄ дуратйайа̄
ма̄м ева йе прападйанте, ма̄йа̄м ета̄м̇ таранті те

Надзвичайно важко здолати Мою оманливу енергію (майю), проявлену у трьох гунах матерії, бо Я наділив її божественною могутністю. Проте, хто всім серцем довірився Мені, той непідвладний їй.

7.15

न मां दुष्कृतिनो मूढा: प्रपद्यन्ते नराधमा: ।
माययापहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिता: ॥ १५ ॥

на ма̄м̇ душкр̣тіно мӯд̣га̄х̣, прападйанте нара̄дгама̄х̣
ма̄йайа̄пахр̣та-джн̃а̄на, а̄сурам̇ бга̄вам а̄ш́ріта̄х̣

Є чотири різновидності неталанистих душ, нездатних бути відданими Мені: недалекоглядні обивателі, поглинені тяжкою працею заради мирських досягнень; порочні матеріалісти, що зайняті соціальним та економічним розвитком суспільства, але відкидають шлях служіння Всевишньому; заблудлі мислителі, що перекручують тлумачення священних писань; безбожники та люди, схильні до безособових уявлень про Абсолют.

7.16

चतुर्विधा भजन्ते मां जना: सुकृतिनोऽर्जुन ।
आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ ॥ १६ ॥

чатур-відга̄ бгаджанте ма̄м̇, джана̄х̣ сукр̣тіно ’рджуна
а̄рто джіджн̃а̄сур артга̄ртгı̄, джн̃а̄нı̄ ча бгаратаршабга

О величний нащадку Бгарати! Чотири різновиди таланистих людей приходять до поклоніння Мені: ті, що потрапили у біду, допитливі, ті, що шукають зиску і ті, що прагнуть пізнання Абсолютної Істини.

7.17

तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते ।
प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स च मम प्रिय: ॥ १७ ॥

теша̄м̇ джн̃а̄нı̄ нітйа-йукта, ека-бгактір віш́ішйате
прійо хі джн̃а̄ніно ’тйартгам, ахам̇ са ча мама прійах̣

Найкращим з них Я вважаю того, хто повністю присвятив себе Мені. Такий просвітлений мудрець надзвичайно дорогий Мені, а Я – дорогий йому.

7.18

उदारा: सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् ।
आस्थित: स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम् ॥ १८ ॥

уда̄ра̄х̣ сарва еваіте, джн̃а̄нı̄ тв а̄тмаіва ме матам
а̄стгітах̣ са хі йукта̄тма̄, ма̄м ева̄нуттама̄м̇ ґатім

Безперечно, – всі, хто стали на шлях пізнання Бога – величні душі. Та все ж, таким святим Я дорожу як Самим Собою, бо він прийняв притулок в Мені та, віддавшись всім серцем Мені, обрав Мене найвищою метою життя.

7.19

बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते ।
वासुदेव: सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ: ॥ १९ ॥

бахӯна̄м̇ джанмана̄м анте, джн̃а̄нава̄н ма̄м̇ прападйате
ва̄судевах̣ сарвам іті, са маха̄тма̄ су-дурлабгах̣

Після багатьох народжень мудрець, який збагнув сокровенне знання, вручає себе Мені, усвідомлюючи, що все виходить з Господа і все перебуває в Ньому. Така велична душа вкрай рідкісна.

7.20

कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञाना: प्रपद्यन्तेऽन्यदेवता: ।
तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियता: स्वया ॥ २० ॥

ка̄маіс таіс таір хр̣та-джн̃а̄на̄х̣, прападйанте ’нйа-девата̄х̣
там̇ там̇ нійамам а̄стга̄йа, пракр̣тйа̄ нійата̄х̣ свайа̄

А люди, чий розум захопили матеріальні бажання, схиляються перед різноманітними богами матеріального світу. Вони обирають практику поклоніння і божество, якому поклонятимуться, залежно від своїх мирських забаганок.

7.21

यो यो यां यां तनुं भक्त: श्रद्धयार्चितुमिच्छति ।
तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम् ॥ २१ ॥

йо йо йа̄м̇ йа̄м̇ танум̇ бгактах̣, ш́раддгайа̄рчітум іччгаті
тасйа тасйа̄чала̄м̇ ш́раддга̄м̇, та̄м ева відадга̄мй ахам

Я – Наддуша, і звичайно ж, знаю серце кожного. Коли хтось починає з вірою поклонятися якомусь божеству, Я зміцнюю ту віру.

7.22

स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते ।
लभते च तत: कामान्मयैव विहितान्हि तान् ॥ २२ ॥

са тайа̄ ш́раддгайа̄ йуктас, тасйа̄ра̄дганам ı̄хате
лабгате ча татах̣ ка̄ма̄н, майаіва віхіта̄н хі та̄н

Наділений вірою, він продовжує поклонятися обраному божеству, і отримує все бажане. Та, насправді, всі ці блага дарую йому Я Єдиний.

7.23

अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भ‍वत्यल्पमेधसाम् ।
देवान्देवयजो यान्ति मद्भ‍क्ता यान्ति मामपि ॥ २३ ॥

антават ту пгалам̇ теша̄м̇, тад бгаватй алпа-медгаса̄м
дева̄н дева-йаджо йа̄нті, мад-бгакта̄ йа̄нті ма̄м апі

Недалекоглядні шанувальники напівбогів мають тимчасовий результат – вони сягають планет цих напівбогів на певний період. А відданий Мені, сягає Моєї вічної обителі.

7.24

अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धय: ।
परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम् ॥ २४ ॥

авйактам̇ вйактім а̄паннам̇, манйанте ма̄м абуддгайах̣
парам̇ бга̄вам аджа̄нанто, мама̄вйайам ануттамам

Нетямущі люди вважають, що одвічно Я був безособовим, а потім явився у цьому світі, взявши форму особи. Вони не знають про Моє трансцендентне вічне буття, про Мої незрівнянні образ, якості та діяння.

7.25

नाहं प्रकाश: सर्वस्य योगमायासमावृत: ।
मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् ॥ २५ ॥

на̄хам̇ прака̄ш́ах̣ сарвасйа, йоґа-ма̄йа̄-сама̄вр̣тах̣
мӯд̣го ’йам̇ на̄бгіджа̄на̄ті, локо ма̄м аджам авйайам

Я не являю Свою божественну суть всім і кожному, прихований Моєю духовною енергією. Тому невігласи не можуть збагнути Мене як нерожденного і незмінного.

7.26

वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन ।
भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन ॥ २६ ॥

веда̄хам̇ саматı̄та̄ні, вартама̄на̄ні ча̄рджуна
бгавішйа̄н̣і ча бгӯта̄ні, ма̄м̇ ту веда на каш́чана

О Арджуно! Я знаю минуле, теперішнє і майбутнє кожного живого створіння. А Мене знає далеко не кожен.

7.27

इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत ।
सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप ॥ २७ ॥

іччга̄-двеша-самуттгена, двандва-мохена бга̄рата
сарва-бгӯта̄ні саммохам̇, сарґе йа̄нті парантапа

О звитяжний нащадку Бгарати! Від початку сотворіння всесвіту всі живі істоти перебувають в невігластві, одурені двоїстістю, що виникає від бажання та відрази.

7.28

येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणाम् ।
ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रता: ॥ २८ ॥

йеша̄м̇ тв анта-ґатам̇ па̄пам̇, джана̄на̄м̇ пун̣йа-карман̣а̄м
те двандва-моха-нірмукта̄, бгаджанте ма̄м̇ др̣д̣га-врата̄х̣

Але ті, хто завдяки праведній діяльності очистилися від гріха і переважили двоїстість світу матерії, рішуче дотримуючи даних обітниць, починають поклонятися Мені.

7.29

जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ।
ते ब्रह्म तद्विदु: कृत्स्नमध्यात्मं कर्म चाखिलम् ॥ २९ ॥

джара̄-маран̣а-мокша̄йа, ма̄м а̄ш́рітйа йатанті йе
те брахма тад відух̣ кр̣тснам, адгйа̄тмам̇ карма ча̄кгілам

Хто прагне звільнитися від старості та смерті, приймає притулок у Мені, осягає духовну реальність, довершено розуміє природу душі, а також принцип діяльності та її наслідків.

7.30

साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदु: ।
प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतस: ॥ ३० ॥

са̄дгібгӯта̄дгідаівам̇ ма̄м̇, са̄дгійаджн̃ам̇ ча йе відух̣
прайа̄н̣а-ка̄ле ’пі ча ма̄м̇, те відур йукта-четасах̣

Хто знає Мене як Джерело світобудови, Владику всіх богів і Мету всіх жертвувань, той навіть у момент смерті пам’ятає про Мене, бо подумки зі Мною за будь-яких обставин.

(глава 8)


Главная | Миссия | Учение | Библиотека | Контактная информация
Пожертвования