Бгаґавад-ґіта в українському перекладі Гаятрі Діді. Глава 8. Осягнення найвищої Реальності. Та̄рака-брахма-йога


Ukrainian

Глава 8

Осягнення найвищої Реальності

Та̄рака-брахма-йога

8.1,2

अर्जुन उवाच
किं तद्‌ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम ।
अधिभूतं च किं प्रोक्तमधिदैवं किमुच्यते ॥ १ ॥

अधियज्ञ: कथं कोऽत्र देहेऽस्मिन्मधुसूदन ।
प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभि: ॥ २ ॥

арджуна ува̄ча
кім̇ тад брахма кім адгйа̄тмам̇, кім̇ карма пурушоттама
адгібгӯтам̇ ча кім̇ проктам, адгідаівам̇ кім учйате

адгійаджн̃ах̣ катгам̇ ко ’тра, дехе ’смін мадгусӯдана
прайа̄н̣а-ка̄ле ча катгам̇, джн̃ейо ’сі нійата̄тмабгіх̣

Арджуна запитав:

О Пурушоттамо, Найвища Особо! Що є Брахман? Хто така душа? Що є чиста природа душі? Що таке діяльність, карма, і що є основою матеріального світу? Хто такі боги? О Мадгусудано, переможцю демона Мадгу! Кого звуть Владикою жертвопринесень і як Він перебуває в тілах живих істот? Як ті, хто вгамують свій ум, зможуть спізнати Тебе у смертний час?

8.3

श्रीभगवानुवाच
अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते ।
भूतभावोद्भ‍वकरो विसर्ग: कर्मसंज्ञित: ॥ ३ ॥

ш́рı̄-бгаґава̄н ува̄ча
акшарам̇ брахма парамам̇, свабга̄во ’дгйа̄тмам учйате
бгӯта-бга̄водбгава-каро, вісарґах̣ карма-сам̇джн̃ітах̣

Всевишній відповів:

Те, що знаходиться за межами тлінного світу, вічне і вільне від мирської скверни, зветься Брахманом. Душа — частка Брахмана, однієї з ним природи. Діяльність, що призводить душу до народження в різних тілах у світі матерії, зветься кармою.

8.4

अधिभूतं क्षरो भाव: पुरुषश्चाधिदैवतम् ।
अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर ॥ ४ ॥

адгібгӯтам̇ кшаро бга̄вах̣, пурушаш́ ча̄дгідаіватам
адгійаджн̃о ’хам ева̄тра, дехе деха-бгр̣та̄м̇ вара

О Арджуно, найліпший з-поміж усіх втілених! Матеріальний світ — це місце, де все гине. Боги — це різноманітні прояви Мого всесвітнього образу. Владика усіх жертвопринесень — це Я, присутній як Найвища Душа в серці кожної живої істоти.

8.5

अन्तकाले च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कलेवरम् ।
य: प्रयाति स मद्भ‍ावं याति नास्त्यत्र संशय: ॥ ५ ॥

анта-ка̄ле ча ма̄м ева, смаран муктва̄ калеварам
йах̣ прайа̄ті са мад-бга̄вам̇, йа̄ті на̄стй атра сам̇ш́айах̣

Кожен, хто полишаючи тлінне тіло, з любов’ю пам’ятає лише про Мене, той, безсумнівно сягає Моєї природи.

8.6

यं यं वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम् ।
तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भ‍ावभावित: ॥ ६ ॥

йам̇ йам̇ ва̄пі смаран бга̄вам, тйаджатй анте калеварам
там̇ там еваіті каунтейа, сада̄ тад-бга̄ва-бга̄вітах̣

На якому б стані буття не зосереджувала людина свою свідомість, полишаючи тіло, саме того стану вона неодмінно й досягає.

8.7

तस्मात्सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च ।
मय्यर्पितमनोबुद्धिर्मामेवैष्यस्यसंशय: ॥ ७ ॥

тасма̄т сарвешу ка̄лешу, ма̄м анусмара йудгйа ча
майй арпіта-мано-буддгір, ма̄м еваішйасй асам̇ш́айах̣

Тож за будь-яких обставин пам’ятай про Мене і бийся, виконуючи свій обов’язок. Повністю присвятивши свій ум і розум Мені, ти, безсумнівно, прийдеш до Мене.

8.8

अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना ।
परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् ॥ ८ ॥

абгйа̄са-йоґа-йуктена, четаса̄ на̄нйа-ґа̄міна̄
парамам̇ пурушам̇ дівйам̇, йа̄ті па̄ртга̄нучінтайан

О Партго, йог, який постійно перебуває в медитації на трансцендентну Найвищу Особу і не відволікається ні на що інше, неодмінно досягає Її.

8.9

कविं पुराणमनुशासितार-
मणोरणीयांसमनुस्मरेद्य: ।
सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूप-
मादित्यवर्णं तमस: परस्तात् ॥ ९ ॥

кавім̇ пура̄н̣ам ануш́а̄сіта̄рам
ан̣ор ан̣ı̄йа̄м̇сам анусмаред йах̣
сарвасйа дга̄та̄рам ачінтйа-рӯпам
а̄дітйа-варн̣ам̇ тамасах̣ параста̄т

Завжди пам’ятай про найдревніший, всевідаючий, всемогутній Абсолют. Він менший за атом і Він — опора всього сущого. Його образ, незбагненний для мирського розуму, сяє, мов сонце, поза межами матеріальної пітьми.

8.10

प्रयाणकाले मनसाचलेन
भक्त्य‍ा युक्तो योगबलेन चैव ।
भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्य-
क्स तं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् ॥ १० ॥

прайа̄н̣а-кале манаса̄чалена
бгактйа̄ йукто йоґа-балена чаіва
бгрувор мадгйе пра̄н̣ам а̄веш́йа самйак
са там̇ парам̇ пурушам упаіті дівйам

Хто на момент смерті має спокійний ум і, концентруючи життєву силу в міжбрів’ї, завдяки практиці йоги, з любовною відданістю думає про Всевишнього, той неодмінно досягає Його.

8.11

यदक्षरं वेदविदो वदन्ति
विशन्ति यद्यतयो वीतरागा: ।
यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति
तत्ते पदं सङ्ग्रहेण प्रवक्ष्ये ॥ ११ ॥

йад акшарам̇ веда-відо ваданті
віш́анті йад йатайо віта-ра̄ґа̄х̣
йад іччганто брахмачарйам̇ чаранті
тат те падам̇ сан̇ґрахен̣а правакшйе

Тепер Я відкрию тобі знання про те, що Веди звуть “неминущим та непогрішимим” (вільним від омани та мирської скверни). Я опишу, куди потрапляють мудреці, які відмовились від прихильностей та бажань, поясню, до чого прагнуть подвижники, даючи обітницю безшлюб’я.

8.12

सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च ।
मूध्‍न्‍‍र्याधायात्मन: प्राणमास्थितो योगधारणाम् ॥ १२ ॥

сарва-два̄ра̄н̣і сам̇йамйа, мано хр̣ді нірудгйа ча
мӯрдгнй а̄дга̄йа̄тманах̣ пра̄н̣ам, а̄стгіто йоґа-дга̄ран̣а̄м

Замкнувши всі врата чуттів і повністю контролюючи їх, зосереджуючи ум в серці і спрямувавши життєву силу в маківку голови, йог входить у стан глибокої медитації.

8.13

ॐ इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन् ।
य: प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम् ॥ १३ ॥

ом̇ ітй ека̄кшарам̇ брахма, вйа̄харан ма̄м анусмаран
йах̣ прайа̄ті тйаджан дехам̇, са йа̄ті парама̄м̇ ґатім

Коли настане час полишати тіло, він має думати про Мене і промовляти священний склад Ом — звукове уособлення єдиної та вільної від мирської скверни Істини — так він досягає Моєї духовної обителі.

8.14

अनन्यचेता: सततं यो मां स्मरति नित्यश: ।
तस्याहं सुलभ: पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिन: ॥ १४ ॥

ананйа-чета̄х̣ сататам̇, йо ма̄м̇ смараті нітйаш́ах̣
тасйа̄хам̇ сулабгах̣ па̄ртга, нітйа-йуктасйа йоґінах̣

О Партго! Мене легко досягти тому, хто безроздільно відданий Мені та за будь-яких обставин пам’ятає про Мене. Такі величні душі назавжди поєднані зі Мною любовним зв’язком.

8.15

मामुपेत्य पुनर्जन्म दु:खालयमशाश्वतम् ।
नाप्‍नुवन्ति महात्मान: संसिद्धिं परमां गता: ॥ १५ ॥

ма̄м упетйа пунар джанма, дух̣кга̄лайам аш́а̄ш́ватам
на̄пнуванті маха̄тма̄нах̣, сам̇сіддгім̇ парама̄м̇ ґата̄х̣

Величні душі, які стали Моїми супутниками та учасниками Моїх божественних діянь, більше ніколи не народжуються у сповненому страждань тлінному світі, бо досягли свого найвищого призначення.

8.16

आब्रह्मभुवनाल्ल‍ोका: पुनरावर्तिनोऽर्जुन ।
मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते ॥ १६ ॥

а̄-брахма-бгувана̄л лока̄х̣, пунар а̄вартіно ’рджуна
ма̄м упетйа ту каунтейа, пунар джанма на відйате

Жителі усього матеріального всесвіту, починаючи з його творця Брахми, змушені знову й знову народжуватись в різних тілах, підкоряючись закону карми. Але той, хто сягнув Моєї обителі, о сину Кунті, більше не зазнає народження та смерті.

8.17

सहस्रयुगपर्यन्तमहर्यद्ब्रह्मणो विदु: ।
रात्रिं युगसहस्रान्तां तेऽहोरात्रविदो जना: ॥ १७ ॥

сахасра-йуґа-парйантам, ахар йад брахман̣о відух̣
ра̄трім̇ йуґа-сахасра̄нта̄м̇, те ’хо-ра̄тра-відо джана̄х̣

День Брахми триває тисячу чатур-юґ і така ж сама довжина його ночі. Ті, хто це знають, мають правильне уявлення про день і ніч.

8.18

अव्यक्ताद्‍ व्यक्तय: सर्वा: प्रभवन्त्यहरागमे ।
रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके ॥ १८ ॥

авйакта̄д вйактайах̣ сарва̄х̣, прабгавантй ахар-а̄ґаме
ра̄трй-а̄ґаме пралı̄йанте, татраіва̄вйакта-сам̇джн̃аке

Коли настає новий день Брахми, живі істоти пробуджуються та отримують у Всесвіті становище, яке відповідає їхній долі, а коли настає ніч Брахми, знову поринають у сон — стан, який зветься «не проявленим».

8.19

भूतग्राम: स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते ।
रात्र्यागमेऽवश: पार्थ प्रभवत्यहरागमे ॥ १९ ॥

бгӯта-ґра̄мах̣ са ева̄йам̇, бгӯтва̄ бгӯтва̄ пралı̄йате
ра̄трй-а̄ґаме ’ваш́ах̣ па̄ртга, прабгаватй ахар-а̄ґаме

О Партго! Так незчисленні форми життя постійно з’являються і зникають, народжуючись знову й знову, підкоряючись закону Всесвіту. Щоразу, коли настає ніч Брахми, вони зникають у непроявленому і пробуджуються з небуття, коли настає його день.

8.20

परस्तस्मात्तु भावोऽन्योऽव्यक्तोऽव्यक्तात्सनातन: ।
य: स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति ॥ २० ॥

парас тасма̄т ту бга̄во ’нйо, ’вйакто ’вйакта̄т сана̄танах̣
йах̣ са сарвешу бгӯтешу, наш́йатсу на вінаш́йаті

Проте, вище цього матеріального «непроявленого» існує інший, вічний «непроявлений» духовний світ, який не підвладен законам творення та руйнування.

8.21

अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहु: परमां गतिम् ।
यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ॥ २१ ॥

авйакто ’кшара ітй уктас, там а̄хух̣ парама̄м̇ ґатім
йам̇ пра̄пйа на нівартанте, тад дга̄ма парамам̇ мама

Ця трансцендентна непроявлена сфера буття зветься «непогрішимою і неминущою». Вона — найвища мета трансценденталістів. Знай, що це і є — Моя духовна обитель. Хто сягнув її, той уже ніколи не повернеться в матеріальний світ.

8.22

पुरुष: स पर: पार्थ भक्त्य‍ा लभ्यस्त्वनन्यया ।
यस्यान्त:स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम् ॥ २२ ॥

пурушах̣ са парах̣ па̄ртга, бгактйа̄ лабгйас тв ананйайа̄
йасйа̄нтах̣-стга̄ні бгӯта̄ні, йена сарвам ідам̇ татам

О Партго, Я — Найвища Особа. Мене можливо осягнути тільки чистою відданістю. Мною пройнята уся світобудова і в Мені перебувають усі живі істоти.

8.23

यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्तिं चैव योगिन: ।
प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ ॥ २३ ॥

йатра ка̄ле тв ана̄вр̣ттім, а̄вр̣ттім̇ чаіва йоґінах̣
прайа̄та̄ йа̄нті там̇ ка̄лам̇, вакшйа̄мі бгаратаршабга

О найліпший із-поміж нащадків Бгарат! Тепер Я розповім тобі про те, як впливає час, в який йог полишає цей світ, на те, отримає він звільнення, чи буде змушений народитися знову.

8.24

अग्न‍िर्ज्योतिरह: शुक्ल‍ः षण्मासा उत्तरायणम् ।
तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जना: ॥ २४ ॥

аґнір джйотір ахах̣ ш́уклах̣, шан̣-ма̄са̄ уттара̄йан̣ам
татра прайа̄та̄ ґаччганті, брахма брахма-відо джана̄х̣

Ті, що збагнули Брахмана, досягають Його, полишаючи тіло в денний час, коли владарюють божества вогню і світла, упродовж двотижневої фази молодого місяця, коли сонце шість місяців рухається на північ.

8.25

धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण: षण्मासा दक्षिणायनम् ।
तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते ॥ २५ ॥

дгӯмо ра̄тріс татга̄ кр̣шн̣ах̣, шан̣-ма̄са̄ дакшін̣а̄йанам
татра ча̄ндрамасам̇ джйотір, йоґı̄ пра̄пйа нівартате

Якщо ж йог полишає тіло в туманний час, уночі, протягом двотижневої фази старого місяця, коли сонце шість місяців рухається на південь, то навіть сягнувши райських планет, таких як Місяць, йому знову доведеться народитися посеред людей.

8.26

श‍ुक्ल‍कृष्णे गती ह्येते जगत: शाश्वते मते ।
एकया यात्यनावृत्तिमन्ययावर्तते पुन: ॥ २६ ॥

ш́укла-кр̣шн̣е ґатı̄ хй ете, джаґатах̣ ш́а̄ш́вате мате
екайа̄ йа̄тй ана̄вр̣ттім, анйайа̄вартате пунах̣

Ці два шляхи для матеріального світу довічні та відомі як світлий і темний. Світлий шлях провадить до звільнення у злитті з Брахманом, а темний — до чергового народження у тлінному світі.

8.27

नैते सृती पार्थ जानन्योगी मुह्यति कश्चन ।
तस्मात्सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन ॥ २७ ॥

наіте ср̣тı̄ па̄ртга джа̄нан, йоґı̄ мухйаті каш́чана
тасма̄т сарвешу ка̄лешу, йоґа-йукто бгава̄рджуна

О Партго, бгакті-йоги знають про ці два шляхи, але не впадають в оману, приваблюючись ними. Тому, Арджуно, за будь-яких обставин, будь завжди пов’язаний зі Мною, звершуючи усі свої дії в настрої відданості Мені.

8.28

वेदेषु यज्ञेषु तप:सु चैव
दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् ।
अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा
योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् ॥ २८ ॥

ведешу йаджн̃ешу тапах̣су чаіва
да̄нешу йат пун̣йа-пгалам̇ прадішт̣ам
атйеті тат сарвам ідам̇ відітва̄
йоґı̄ парам̇ стга̄нам упаіті ча̄дйам

Душа, яка повністю довірилась Мені, перевищує усі блага та наслідки добрих справ, які можна отримати, вивчаючи та декламуючи Ведичні писання, звершуючи жертвування, займаючись благодійністю, благочестивою діяльністю та практикою різних форм аскетизму, бо вона досягає Моєї одвічної духовної обителі.

(глава 9)
←  Бгаґавад-ґіта в українському перекладі Гаятрі Діді. Глава 7. Осягнення Абсолюту і Його енергій. Джн̃а̄на-віджн̃а̄на–йога ·• Архив новостей •· Бгаґавад-ґіта в українському перекладі Гаятрі Діді. Глава 9. Таємний скарб відданості. Ра̄джа-гугйа-йога  →

Ukrainian

Глава 8

Осягнення найвищої Реальності

Та̄рака-брахма-йога

8.1,2

अर्जुन उवाच
किं तद्‌ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम ।
अधिभूतं च किं प्रोक्तमधिदैवं किमुच्यते ॥ १ ॥

अधियज्ञ: कथं कोऽत्र देहेऽस्मिन्मधुसूदन ।
प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभि: ॥ २ ॥

арджуна ува̄ча
кім̇ тад брахма кім адгйа̄тмам̇, кім̇ карма пурушоттама
адгібгӯтам̇ ча кім̇ проктам, адгідаівам̇ кім учйате

адгійаджн̃ах̣ катгам̇ ко ’тра, дехе ’смін мадгусӯдана
прайа̄н̣а-ка̄ле ча катгам̇, джн̃ейо ’сі нійата̄тмабгіх̣

Арджуна запитав:

О Пурушоттамо, Найвища Особо! Що є Брахман? Хто така душа? Що є чиста природа душі? Що таке діяльність, карма, і що є основою матеріального світу? Хто такі боги? О Мадгусудано, переможцю демона Мадгу! Кого звуть Владикою жертвопринесень і як Він перебуває в тілах живих істот? Як ті, хто вгамують свій ум, зможуть спізнати Тебе у смертний час?

8.3

श्रीभगवानुवाच
अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते ।
भूतभावोद्भ‍वकरो विसर्ग: कर्मसंज्ञित: ॥ ३ ॥

ш́рı̄-бгаґава̄н ува̄ча
акшарам̇ брахма парамам̇, свабга̄во ’дгйа̄тмам учйате
бгӯта-бга̄водбгава-каро, вісарґах̣ карма-сам̇джн̃ітах̣

Всевишній відповів:

Те, що знаходиться за межами тлінного світу, вічне і вільне від мирської скверни, зветься Брахманом. Душа — частка Брахмана, однієї з ним природи. Діяльність, що призводить душу до народження в різних тілах у світі матерії, зветься кармою.

8.4

अधिभूतं क्षरो भाव: पुरुषश्चाधिदैवतम् ।
अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर ॥ ४ ॥

адгібгӯтам̇ кшаро бга̄вах̣, пурушаш́ ча̄дгідаіватам
адгійаджн̃о ’хам ева̄тра, дехе деха-бгр̣та̄м̇ вара

О Арджуно, найліпший з-поміж усіх втілених! Матеріальний світ – це місце, де все гине. Боги – це різноманітні прояви Мого всесвітнього образу. Владика усіх жертвопринесень – це Я, присутній як Найвища Душа в серці кожної живої істоти.

8.5

अन्तकाले च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कलेवरम् ।
य: प्रयाति स मद्भ‍ावं याति नास्त्यत्र संशय: ॥ ५ ॥

анта-ка̄ле ча ма̄м ева, смаран муктва̄ калеварам
йах̣ прайа̄ті са мад-бга̄вам̇, йа̄ті на̄стй атра сам̇ш́айах̣

Кожен, хто полишаючи тлінне тіло, з любов’ю пам’ятає лише про Мене, той, безсумнівно сягає Моєї природи.

8.6

यं यं वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम् ।
तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भ‍ावभावित: ॥ ६ ॥

йам̇ йам̇ ва̄пі смаран бга̄вам, тйаджатй анте калеварам
там̇ там еваіті каунтейа, сада̄ тад-бга̄ва-бга̄вітах̣

На якому б стані буття не зосереджувала людина свою свідомість, полишаючи тіло, саме того стану вона неодмінно й досягає.

8.7

तस्मात्सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च ।
मय्यर्पितमनोबुद्धिर्मामेवैष्यस्यसंशय: ॥ ७ ॥

тасма̄т сарвешу ка̄лешу, ма̄м анусмара йудгйа ча
майй арпіта-мано-буддгір, ма̄м еваішйасй асам̇ш́айах̣

Тож за будь-яких обставин пам’ятай про Мене і бийся, виконуючи свій обов’язок. Повністю присвятивши свій ум і розум Мені, ти, безсумнівно, прийдеш до Мене.

8.8

अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना ।
परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् ॥ ८ ॥

абгйа̄са-йоґа-йуктена, четаса̄ на̄нйа-ґа̄міна̄
парамам̇ пурушам̇ дівйам̇, йа̄ті па̄ртга̄нучінтайан

О Партго, йог, який постійно перебуває в медитації на трансцендентну Найвищу Особу і не відволікається ні на що інше, неодмінно досягає Її.

8.9

कविं पुराणमनुशासितार-
मणोरणीयांसमनुस्मरेद्य: ।
सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूप-
मादित्यवर्णं तमस: परस्तात् ॥ ९ ॥

кавім̇ пура̄н̣ам ануш́а̄сіта̄рам
ан̣ор ан̣ı̄йа̄м̇сам анусмаред йах̣
сарвасйа дга̄та̄рам ачінтйа-рӯпам
а̄дітйа-варн̣ам̇ тамасах̣ параста̄т

Завжди пам’ятай про найдревніший, всевідаючий, всемогутній Абсолют. Він менший за атом і Він — опора всього сущого. Його образ, незбагненний для мирського розуму, сяє, мов сонце, поза межами матеріальної пітьми.

8.10

प्रयाणकाले मनसाचलेन
भक्त्य‍ा युक्तो योगबलेन चैव ।
भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्य-
क्स तं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् ॥ १० ॥

прайа̄н̣а-кале манаса̄чалена
бгактйа̄ йукто йоґа-балена чаіва
бгрувор мадгйе пра̄н̣ам а̄веш́йа самйак
са там̇ парам̇ пурушам упаіті дівйам

Хто на момент смерті має спокійний ум і, концентруючи життєву силу в міжбрів’ї, завдяки практиці йоги, з любовною відданістю думає про Всевишнього, той неодмінно досягає Його.

8.11

यदक्षरं वेदविदो वदन्ति
विशन्ति यद्यतयो वीतरागा: ।
यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति
तत्ते पदं सङ्ग्रहेण प्रवक्ष्ये ॥ ११ ॥

йад акшарам̇ веда-відо ваданті
віш́анті йад йатайо віта-ра̄ґа̄х̣
йад іччганто брахмачарйам̇ чаранті
тат те падам̇ сан̇ґрахен̣а правакшйе

Тепер Я відкрию тобі знання про те, що Веди звуть “неминущим та непогрішимим” (вільним від омани та мирської скверни). Я опишу, куди потрапляють мудреці, які відмовились від прихильностей та бажань, поясню, до чого прагнуть подвижники, даючи обітницю безшлюб’я.

8.12

सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च ।
मूध्‍न्‍‍र्याधायात्मन: प्राणमास्थितो योगधारणाम् ॥ १२ ॥

сарва-два̄ра̄н̣і сам̇йамйа, мано хр̣ді нірудгйа ча
мӯрдгнй а̄дга̄йа̄тманах̣ пра̄н̣ам, а̄стгіто йоґа-дга̄ран̣а̄м

Замкнувши всі врата чуттів і повністю контролюючи їх, зосереджуючи ум в серці і спрямувавши життєву силу в маківку голови, йог входить у стан глибокої медитації.

8.13

ॐ इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन् ।
य: प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम् ॥ १३ ॥

ом̇ ітй ека̄кшарам̇ брахма, вйа̄харан ма̄м анусмаран
йах̣ прайа̄ті тйаджан дехам̇, са йа̄ті парама̄м̇ ґатім

Коли настане час полишати тіло, він має думати про Мене і промовляти священний склад Ом — звукове уособлення єдиної та вільної від мирської скверни Істини – так він досягає Моєї духовної обителі.

8.14

अनन्यचेता: सततं यो मां स्मरति नित्यश: ।
तस्याहं सुलभ: पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिन: ॥ १४ ॥

ананйа-чета̄х̣ сататам̇, йо ма̄м̇ смараті нітйаш́ах̣
тасйа̄хам̇ сулабгах̣ па̄ртга, нітйа-йуктасйа йоґінах̣

О Партго! Мене легко досягти тому, хто безроздільно відданий Мені та за будь-яких обставин пам’ятає про Мене. Такі величні душі назавжди поєднані зі Мною любовним зв’язком.

8.15

मामुपेत्य पुनर्जन्म दु:खालयमशाश्वतम् ।
नाप्‍नुवन्ति महात्मान: संसिद्धिं परमां गता: ॥ १५ ॥

ма̄м упетйа пунар джанма, дух̣кга̄лайам аш́а̄ш́ватам
на̄пнуванті маха̄тма̄нах̣, сам̇сіддгім̇ парама̄м̇ ґата̄х̣

Величні душі, які стали Моїми супутниками та учасниками Моїх божественних діянь, більше ніколи не народжуються у сповненому страждань тлінному світі, бо досягли свого найвищого призначення.

8.16

आब्रह्मभुवनाल्ल‍ोका: पुनरावर्तिनोऽर्जुन ।
मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते ॥ १६ ॥

а̄-брахма-бгувана̄л лока̄х̣, пунар а̄вартіно ’рджуна
ма̄м упетйа ту каунтейа, пунар джанма на відйате

Жителі усього матеріального всесвіту, починаючи з його творця Брахми, змушені знову й знову народжуватись в різних тілах, підкоряючись закону карми. Але той, хто сягнув Моєї обителі, о сину Кунті, більше не зазнає народження та смерті.

8.17

सहस्रयुगपर्यन्तमहर्यद्ब्रह्मणो विदु: ।
रात्रिं युगसहस्रान्तां तेऽहोरात्रविदो जना: ॥ १७ ॥

сахасра-йуґа-парйантам, ахар йад брахман̣о відух̣
ра̄трім̇ йуґа-сахасра̄нта̄м̇, те ’хо-ра̄тра-відо джана̄х̣

День Брахми триває тисячу чатур-юґ і така ж сама довжина його ночі. Ті, хто це знають, мають правильне уявлення про день і ніч.

8.18

अव्यक्ताद्‍ व्यक्तय: सर्वा: प्रभवन्त्यहरागमे ।
रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके ॥ १८ ॥

авйакта̄д вйактайах̣ сарва̄х̣, прабгавантй ахар-а̄ґаме
ра̄трй-а̄ґаме пралı̄йанте, татраіва̄вйакта-сам̇джн̃аке

Коли настає новий день Брахми, живі істоти пробуджуються та отримують у Всесвіті становище, яке відповідає їхній долі, а коли настає ніч Брахми, знову поринають у сон – стан, який зветься «не проявленим».

8.19

भूतग्राम: स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते ।
रात्र्यागमेऽवश: पार्थ प्रभवत्यहरागमे ॥ १९ ॥

бгӯта-ґра̄мах̣ са ева̄йам̇, бгӯтва̄ бгӯтва̄ пралı̄йате
ра̄трй-а̄ґаме ’ваш́ах̣ па̄ртга, прабгаватй ахар-а̄ґаме

О Партго! Так незчисленні форми життя постійно з’являються і зникають, народжуючись знову й знову, підкоряючись закону Всесвіту. Щоразу, коли настає ніч Брахми, вони зникають у непроявленому і пробуджуються з небуття, коли настає його день.

8.20

परस्तस्मात्तु भावोऽन्योऽव्यक्तोऽव्यक्तात्सनातन: ।
य: स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति ॥ २० ॥

парас тасма̄т ту бга̄во ’нйо, ’вйакто ’вйакта̄т сана̄танах̣
йах̣ са сарвешу бгӯтешу, наш́йатсу на вінаш́йаті

Проте, вище цього матеріального «непроявленого» існує інший, вічний «непроявлений» духовний світ, який не підвладен законам творення та руйнування.

8.21

अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहु: परमां गतिम् ।
यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ॥ २१ ॥

авйакто ’кшара ітй уктас, там а̄хух̣ парама̄м̇ ґатім
йам̇ пра̄пйа на нівартанте, тад дга̄ма парамам̇ мама

Ця трансцендентна непроявлена сфера буття зветься «непогрішимою і неминущою». Вона – найвища мета трансценденталістів. Знай, що це і є – Моя духовна обитель. Хто сягнув її, той уже ніколи не повернеться в матеріальний світ.

8.22

पुरुष: स पर: पार्थ भक्त्य‍ा लभ्यस्त्वनन्यया ।
यस्यान्त:स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम् ॥ २२ ॥

пурушах̣ са парах̣ па̄ртга, бгактйа̄ лабгйас тв ананйайа̄
йасйа̄нтах̣-стга̄ні бгӯта̄ні, йена сарвам ідам̇ татам

О Партго, Я – Найвища Особа. Мене можливо осягнути тільки чистою відданістю. Мною пройнята уся світобудова і в Мені перебувають усі живі істоти.

8.23

यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्तिं चैव योगिन: ।
प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ ॥ २३ ॥

йатра ка̄ле тв ана̄вр̣ттім, а̄вр̣ттім̇ чаіва йоґінах̣
прайа̄та̄ йа̄нті там̇ ка̄лам̇, вакшйа̄мі бгаратаршабга

О найліпший із-поміж нащадків Бгарат! Тепер Я розповім тобі про те, як впливає час, в який йог полишає цей світ, на те, отримає він звільнення, чи буде змушений народитися знову.

8.24

अग्न‍िर्ज्योतिरह: शुक्ल‍ः षण्मासा उत्तरायणम् ।
तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जना: ॥ २४ ॥

аґнір джйотір ахах̣ ш́уклах̣, шан̣-ма̄са̄ уттара̄йан̣ам
татра прайа̄та̄ ґаччганті, брахма брахма-відо джана̄х̣

Ті, що збагнули Брахмана, досягають Його, полишаючи тіло в денний час, коли владарюють божества вогню і світла, упродовж двотижневої фази молодого місяця, коли сонце шість місяців рухається на північ.

8.25

धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण: षण्मासा दक्षिणायनम् ।
तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते ॥ २५ ॥

дгӯмо ра̄тріс татга̄ кр̣шн̣ах̣, шан̣-ма̄са̄ дакшін̣а̄йанам
татра ча̄ндрамасам̇ джйотір, йоґı̄ пра̄пйа нівартате

Якщо ж йог полишає тіло в туманний час, уночі, протягом двотижневої фази старого місяця, коли сонце шість місяців рухається на південь, то навіть сягнувши райських планет, таких як Місяць, йому знову доведеться народитися посеред людей.

8.26

श‍ुक्ल‍कृष्णे गती ह्येते जगत: शाश्वते मते ।
एकया यात्यनावृत्तिमन्ययावर्तते पुन: ॥ २६ ॥

ш́укла-кр̣шн̣е ґатı̄ хй ете, джаґатах̣ ш́а̄ш́вате мате
екайа̄ йа̄тй ана̄вр̣ттім, анйайа̄вартате пунах̣

Ці два шляхи для матеріального світу довічні та відомі як світлий і темний. Світлий шлях провадить до звільнення у злитті з Брахманом, а темний - до чергового народження у тлінному світі.

8.27

नैते सृती पार्थ जानन्योगी मुह्यति कश्चन ।
तस्मात्सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन ॥ २७ ॥

наіте ср̣тı̄ па̄ртга джа̄нан, йоґı̄ мухйаті каш́чана
тасма̄т сарвешу ка̄лешу, йоґа-йукто бгава̄рджуна

О Партго, бгакті-йоги знають про ці два шляхи, але не впадають в оману, приваблюючись ними. Тому, Арджуно, за будь-яких обставин, будь завжди пов’язаний зі Мною, звершуючи усі свої дії в настрої відданості Мені.

8.28

वेदेषु यज्ञेषु तप:सु चैव
दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् ।
अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा
योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् ॥ २८ ॥

ведешу йаджн̃ешу тапах̣су чаіва
да̄нешу йат пун̣йа-пгалам̇ прадішт̣ам
атйеті тат сарвам ідам̇ відітва̄
йоґı̄ парам̇ стга̄нам упаіті ча̄дйам

Душа, яка повністю довірилась Мені, перевищує усі блага та наслідки добрих справ, які можна отримати, вивчаючи та декламуючи Ведичні писання, звершуючи жертвування, займаючись благодійністю, благочестивою діяльністю та практикою різних форм аскетизму, бо вона досягає Моєї одвічної духовної обителі.

(глава 9)


Главная | Миссия | Учение | Библиотека | Контактная информация | WIKI | Вьяса-пуджа
Пожертвования