«Преданность преданным». Шрила Б. Н. Ачарья Махарадж. 8 августа 2009 года. Москва, Коломенскоескачать (формат MP3, 2.85M)

Шрила Бхакти Нирмал Ачарья Махарадж

Преданность преданным

(8 августа 2009 года. Москва, Коломенское)


Слушатель: Новые технологии, интернет помогают нам развиваться или наоборот?

Шрила Ачарья Махарадж: Технологии, безусловно, помогают нам, если мы сумеем использовать их для духовной практики. Например, если бы технологий не было, то сейчас я не смог бы сюда прилететь на самолете, я не смог бы использовать всю эту технику: у нас идут видеосъемки. Во времена Махапрабху, около пятисот лет назад, таких технологий не было, поэтому Ему приходилось лично везде путешествовать по всей Индии. Сейчас, если мы можем использовать эти технологии для проповеди, тогда эти технологии помогают нам. Это зависит от самого человека. Человек может использовать технологию и во благо себе, и во вред.

Например, какой-либо человек, террорист, может использовать современные технологии для изготовления бомбы, чтобы взорвать себя и окружающих. Другой человек использует ту же самую технологию для помощи людям. Человек, занимающийся сельским хозяйством, может использовать яд для того, чтобы оберегать растения от паразитов, другой человек, несведущий человек, может использовать этот же яд для того, чтобы отравить себя. Все зависит от самого человека.

#00:02:08#

Слушатель: Многие люди используют наркотики для расширения своего сознания, духовно совершенствуются и работают. Действительно ли это так?

Шрила Ачарья Махарадж: Нет, это дурно. Писания говорят, что есть четыре правила воздержания, которым следует следовать в человеческой жизни. Воздержание от мясоедения, поскольку нехорошо убивать других живых существ для удовлетворения собственного языка. Не рекомендуется употреблять опьяняющие вещества; не рекомендуется жить беспорядочной половой жизнью, беспорядочно употреблять все для наслаждения. Таким образом, писания ограничивают нас в некоторых вещах, а наркотики — это одно из опьяняющих веществ, поэтому их употребление не допустимо.

#00:03:35#

Слушатель: Я не знаю Кришну, я не знаю, как служить Ему. Но я знаю преданных и хочу служить им. Это плохо?

Шрила Ачарья Махарадж: На самом деле это настоящий путь. Кришна сам говорит, что на самом деле все только так и происходит.

кр̣ш̣н̣а се тома̄ра, кр̣ш̣н̣а дите па̄ро,
          тома̄ра ш́акати а̄чхе

(Шрила Бхактивинод Тхакур, «Шри Вайшнава-махима-гити», стих 4)

Если мы преданы преданным, тогда мы сумеем обрести Кришну. Писания говорят, что преданные обладают таким могуществом, что могут на самом деле дать Кришну. Если пытаться действовать напрямую, Кришну нельзя обрести. Сам Кришна утверждает: «Если кто-то называет себя преданным Кришны, то на самом деле он не предан Мне, но если какой-то человек предан Моему преданному, он на самом деле предан Мне».

Переводчик: Ашутош Кришна Дас
Транскрипцию выполнил Вишварупа Дас
Редакторы: Сварнанги Деви Даси, Традиш Дас

 

 

Шріла Бгакті Нірмал Ачар’я Махарадж 

Відданість відданим

 

Слухач: Нові технології, інтернет чи допомагають вони нам розвиватися, чи навпаки заважають?

Шріла Ачар’я Махарадж: Технології, безумовно, допомагають нам, якщо ми зуміємо їх використовувати для духовної практики. Наприклад, якби не було технологій, то зараз я не зміг би прилетіти сюди літаком, я не зміг би використовувати всю цю техніку — у нас же йдуть відео зйомки. У часи Махапрабгу, біля п’ятисот років тому, таких технологій не існувало, тому Йому доводилося особисто мандрувати всією Індією. Зараз, якщо ми можемо використовувати ці технології у проповіді, в такому випадку вони допомагають нам. Це насамперед залежить від самої людини. Людина може використовувати технології як на благо собі, так і навпаки, — може зашкодити собі.

Наприклад, людина-терорист, може використовувати сучасні технології для виготовлення бомби, з тим, щоб підірвати себе та оточуючих. Інша людина ту ж саму технологію використовує для допомоги людям. Людина, що займається сільським господарством, може використовувати отруту, щоб оберігати рослини від паразитів, інша людина, недосвідчена, може використовувати саме ту отруту, щоб отруїти себе. Все залежить від самої людини.

Слухач: Багато людей вживають наркотики для розширення своєї свідомості, удосконалюються духовно та працюють. Чи дійсно це так?

Шріла Ачар’я Махарадж: Ні, це погано. Писання кажуть, що існує чотири правила стриманості, котрим необхідно слідувати у людському житті. Утримання від вживання м’яса, оскільки недобре вживати інших живих істот для задоволення власного язика. Не рекомендується вживання одурманюючих речовин; не рекомендується жити непорядним статевим життям, безладно вживати все для своєї насолоди. Таким чином писання обмежують нас в деяких речах, а наркотики — це одназ п’янких речовин, тому їх вживання не припустимо.

Слухач: Я не знаю Крішну, я не знаю, яким чином служити Йому. Але я знаю відданих і в мене є бажання служити їм. Чи це погано?

Шріла Ачар’я Махарадж: Насправді це і є істинний шлях. Крішна сам каже, що саме так все і відбувається.

кр̣ш̣н̣а се тома̄ра, кр̣ш̣н̣а діте па̄ро,
          тома̄ра ш́акаті а̄чхе

(Шріла Бгактівінода Тгакур, «Шрі Вайшнава-махіма-ґіті», вірш 4)

Якщо ми віддані відданим, тоді ми зуміємо знайти Крішну. Писання говорять, що віддані володіють такою могутністю, що можуть насправді дати Крішну. Якщо ми намагаємося безпосередньо звертатися до Крішни, то ми не отримаємо Його. Сам Крішна стверджує: «Якщо хтось зве себе відданим Крішни, то насправді він не відданий Мені, але якщо якась людина віддана Моєму відданому, він насправді відданий Мені».

Перекладач: Аннапурна ДевДасi
Редактор: Крішна Чайтан’я Дас

 ←  Тур Мадхава Махараджа. Борисоглебск ·• Архив новостей •· «Для восприятия духовного необходим учитель». Шрила Б. Н. Ачарья Махарадж. 14 августа 2009 года. Лахта, Санкт-Петербург  →

Get the Flash Player to see this player.
скачать (формат MP3, 3.0 МБ)

Шрила Бхакти Нирмал Ачарья Махарадж

Преданность преданным

(8 августа 2009 года. Москва, Коломенское)


Слушатель: Новые технологии, интернет помогают нам развиваться или наоборот?

Шрила Ачарья Махарадж: Технологии, безусловно, помогают нам, если мы сумеем использовать их для духовной практики. Например, если бы технологий не было, то сейчас я не смог бы сюда прилететь на самолете, я не смог бы использовать всю эту технику: у нас идут видеосъемки. Во времена Махапрабху, около пятисот лет назад, таких технологий не было, поэтому Ему приходилось лично везде путешествовать по всей Индии. Сейчас, если мы можем использовать эти технологии для проповеди, тогда эти технологии помогают нам. Это зависит от самого человека. Человек может использовать технологию и во благо себе, и во вред.

Например, какой-либо человек, террорист, может использовать современные технологии для изготовления бомбы, чтобы взорвать себя и окружающих. Другой человек использует ту же самую технологию для помощи людям. Человек, занимающийся сельским хозяйством, может использовать яд для того, чтобы оберегать растения от паразитов, другой человек, несведущий человек, может использовать этот же яд для того, чтобы отравить себя. Все зависит от самого человека.

#00:02:08#

Слушатель: Многие люди используют наркотики для расширения своего сознания, духовно совершенствуются и работают. Действительно ли это так?

Шрила Ачарья Махарадж: Нет, это дурно. Писания говорят, что есть четыре правила воздержания, которым следует следовать в человеческой жизни. Воздержание от мясоедения, поскольку нехорошо убивать других живых существ для удовлетворения собственного языка. Не рекомендуется употреблять опьяняющие вещества; не рекомендуется жить беспорядочной половой жизнью, беспорядочно употреблять все для наслаждения. Таким образом, писания ограничивают нас в некоторых вещах, а наркотики — это одно из опьяняющих веществ, поэтому их употребление не допустимо.

#00:03:35#

Слушатель: Я не знаю Кришну, я не знаю, как служить Ему. Но я знаю преданных и хочу служить им. Это плохо?

Шрила Ачарья Махарадж: На самом деле это настоящий путь. Кришна сам говорит, что на самом деле все только так и происходит.

кр̣ш̣н̣а се тома̄ра, кр̣ш̣н̣а дите па̄ро,
          тома̄ра ш́акати а̄чхе

(Шрила Бхактивинод Тхакур, «Шри Вайшнава-махима-гити», стих 4)

Если мы преданы преданным, тогда мы сумеем обрести Кришну. Писания говорят, что преданные обладают таким могуществом, что могут на самом деле дать Кришну. Если пытаться действовать напрямую, Кришну нельзя обрести. Сам Кришна утверждает: «Если кто-то называет себя преданным Кришны, то на самом деле он не предан Мне, но если какой-то человек предан Моему преданному, он на самом деле предан Мне».

Переводчик: Ашутош Кришна Дас
Транскрипцию выполнил Вишварупа Дас
Редакторы: Сварнанги Деви Даси, Традиш Дас

 

 

Шріла Бгакті Нірмал Ачар’я Махарадж 

Відданість відданим

 

Слухач: Нові технології, інтернет чи допомагають вони нам розвиватися, чи навпаки заважають?

Шріла Ачар’я Махарадж: Технології, безумовно, допомагають нам, якщо ми зуміємо їх використовувати для духовної практики. Наприклад, якби не було технологій, то зараз я не зміг би прилетіти сюди літаком, я не зміг би використовувати всю цю техніку — у нас же йдуть відео зйомки. У часи Махапрабгу, біля п’ятисот років тому, таких технологій не існувало, тому Йому доводилося особисто мандрувати всією Індією. Зараз, якщо ми можемо використовувати ці технології у проповіді, в такому випадку вони допомагають нам. Це насамперед залежить від самої людини. Людина може використовувати технології як на благо собі, так і навпаки, — може зашкодити собі.

Наприклад, людина-терорист, може використовувати сучасні технології для виготовлення бомби, з тим, щоб підірвати себе та оточуючих. Інша людина ту ж саму технологію використовує для допомоги людям. Людина, що займається сільським господарством, може використовувати отруту, щоб оберігати рослини від паразитів, інша людина, недосвідчена, може використовувати саме ту отруту, щоб отруїти себе. Все залежить від самої людини.

Слухач: Багато людей вживають наркотики для розширення своєї свідомості, удосконалюються духовно та працюють. Чи дійсно це так?

Шріла Ачар’я Махарадж: Ні, це погано. Писання кажуть, що існує чотири правила стриманості, котрим необхідно слідувати у людському житті. Утримання від вживання м’яса, оскільки недобре вживати інших живих істот для задоволення власного язика. Не рекомендується вживання одурманюючих речовин; не рекомендується жити непорядним статевим життям, безладно вживати все для своєї насолоди. Таким чином писання обмежують нас в деяких речах, а наркотики — це одназ п’янких речовин, тому їх вживання не припустимо.

Слухач: Я не знаю Крішну, я не знаю, яким чином служити Йому. Але я знаю відданих і в мене є бажання служити їм. Чи це погано?

Шріла Ачар’я Махарадж: Насправді це і є істинний шлях. Крішна сам каже, що саме так все і відбувається.

кр̣ш̣н̣а се тома̄ра, кр̣ш̣н̣а діте па̄ро,
          тома̄ра ш́акаті а̄чхе

(Шріла Бгактівінода Тгакур, «Шрі Вайшнава-махіма-ґіті», вірш 4)

Якщо ми віддані відданим, тоді ми зуміємо знайти Крішну. Писання говорять, що віддані володіють такою могутністю, що можуть насправді дати Крішну. Якщо ми намагаємося безпосередньо звертатися до Крішни, то ми не отримаємо Його. Сам Крішна стверджує: «Якщо хтось зве себе відданим Крішни, то насправді він не відданий Мені, але якщо якась людина віддана Моєму відданому, він насправді відданий Мені».

Перекладач: Аннапурна ДевДасi
Редактор: Крішна Чайтан’я Дас

 

Главная | Миссия | Учение | Библиотека | Контактная информация | WIKI | Вьяса-пуджа
Пожертвования