Бгаґавад-ґіта в українському перекладі Гаятрі Діді. Глава 9. Таємний скарб відданості. Ра̄джа-гугйа-йога


Ukrainian

Глава 9

Таємний скарб відданості

Ра̄джа-гугйа-йога

9.1

श्रीभगवानुवाच
इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ।
ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽश‍ुभात् ॥ १ ॥

ш́рı̄-бгаґава̄н ува̄ча
ідам̇ ту те ґухйатамам̇, правакшйа̄мй анасӯйаве
джн̃а̄нам̇ віджн̃а̄на-сахітам̇, йадж-джн̃а̄тва мокшйасе ’ш́убга̄т

Всевишній сказав:

О Арджуно, оскільки ти вільний від заздрощів, Я відкрию тобі таємне духовне знання, яке звільнить тебе з полону матеріального світу і позбавить від усіх страждань.

9.2

राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम् ।
प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम् ॥ २ ॥

ра̄джа-відйа̄ ра̄джа-ґухйам̇, павітрам ідам уттамам
пратйакша̄ваґамам̇ дгармйам̇, су-сукгам̇ картум авйайам

Це знання — владика над усіма знаннями, таємниця всіх таємниць. Воно звільняє серце від усякої скверни та наповнює духовним досвідом. Воно приносить нетлінні плоди та дарує радість тому, хто його розуміє.

9.3

अश्रद्दधाना: पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप ।
अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि ॥ ३ ॥

аш́раддадга̄нах̣ пуруша̄, дгармасйа̄сйа парантапа
апра̄пйа ма̄м̇ нівартанте, мр̣тйу-сам̇са̄ра-вартмані

О скорителю ворогів, хто не здатен повірити у цей сокровенний шлях чистої відданості Мені, той не зможе прийти до Мене і приречений на довічне блукання у світі народження і смерті.

9.4

मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना ।
मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्ववस्थित: ॥ ४ ॥

майа̄ татам ідам̇ сарвам̇, джаґад авйакта-мӯртіна̄
мат-стга̄ні сарва-бгӯта̄ні, на ча̄хам̇ тешв авастгітах̣

Знай, що у Своїй не проявленій формі Я проймаю усе творіння. Всі живі створіння знаходяться в Мені, та Я — поза усім.

9.5

न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् ।
भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावन: ॥ ५ ॥

на ча мат-стга̄ні бгӯта̄ні, паш́йа ме йоґам аіш́варам
бгӯта-бгр̣н на ча бгӯта-стго, мама̄тма̄ бгӯта-бга̄ванах̣

Тож споглядай Мою містичну могутність, завдяки якій, Я єдиний з усім сущим і водночас відмінний від нього. Я пронизую світобудову, підтримую життя усіх живих істот. Проте, будучи їхнім Джерелом, Я не змішуюсь з ними.

9.6

यथाकाशस्थितो नित्यं वायु: सर्वत्रगो महान् ।
तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय ॥ ६ ॥

йатга̄ка̄ш́а-стгіто нітйам̇, ва̄йух̣ сарватра-ґо маха̄н
татга̄ сарва̄н̣і бгӯта̄ні, мат-стга̄нı̄тй упадга̄райа

Могутній вітер віє повсюди, не полишаючи неба. Таким чином і всі живі істоти перебувають у Мені.

9.7

सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् ।
कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् ॥ ७ ॥

сарва-бгӯта̄ні каунтейа, пракр̣тім̇ йа̄нті ма̄міка̄м
калпа-кшайе пунас та̄ні, калпа̄дау віср̣джа̄мй ахам

О сину Кунті, коли настає час загибелі всесвіту, за Моєю волею всі живі істоти поринають в Мою матеріальну енергію, а потім, на зорі нового творіння, з’являються знову.

9.8

प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुन: पुन: ।
भूतग्राममिमं कृत्स्नमवशं प्रकृतेर्वशात् ॥ ८ ॥

пракр̣тім̇ сва̄м авашт̣абгйа, віср̣джа̄мі пунах̣ пунах̣
бгӯта-ґра̄мам імам̇ кр̣тснам, аваш́ам̇ пракр̣тер ваш́а̄т

Підкоряючись Моїй матеріальній енергії, сонми живих істот знову й знову з’являються на світ за невблаганним законом карми.

9.9

न च मां तानि कर्माणि निबध्‍नन्ति धनञ्जय ।
उदासीनवदासीनमसक्तं तेषु कर्मसु ॥ ९ ॥

на ча ма̄м̇ та̄ні карма̄н̣і, нібадгнанті дганан̃джайа
уда̄сı̄на-вад а̄сı̄нам, асактам̇ тешу кармасу

О Дгананджає, знай, що діяльність та її наслідки не владні наді Мною. Я не маю відношення до всього, що діється у тлінному світі, і тільки безпристрасно спостерігаю за тим, що відбувається.

9.10

मयाध्यक्षेण प्रकृति: सूयते सचराचरम् ।
हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते ॥ १० ॥

майа̄дгйакшен̣а пракр̣тіх̣, сӯйате са-чара̄чарам
хетуна̄нена каунтейа, джаґад віпарівартате

О сину Кунті, виконуючи Мою волю, матеріальна енергія породжує різноманітність рухомих та нерухомих форм життя. Таким чином світобудова постійно створюється і руйнується.

9.11

अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम् ।
परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम् ॥ ११ ॥

аваджа̄нанті ма̄м̇ мӯд̣га̄, ма̄нушı̄м̇ танум а̄ш́рітам
парам̇ бга̄вам аджа̄нанто, мама бгӯта-махеш́варам

Позбавлені розуму невігласи нехтують Мною, коли Я сходжу в цей світ у людській подобі. Вони не здатні збагнути Мою трансцендентну природу Верховного Повелителя.

9.12

मोघाशा मोघकर्माणो मोघज्ञाना विचेतस: ।
राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिता: ॥ १२ ॥

моґга̄ш́а̄ моґга-карма̄н̣о, моґга-джн̃а̄на̄ вічетасах̣
ра̄кшасı̄м а̄сурı̄м̇ чаіва, пракр̣тім̇ мохінı̄м̇ ш́ріта̄х̣

Марні всі їхні надії, труди та пізнання! Повністю заплутавшись у тенетах демонічного і безбожного світогляду, вони перебувають в полоні Моєї ілюзорної енергії.

9.13

महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता: ।
भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् ॥ १३ ॥

маха̄тма̄нас ту ма̄м̇ па̄ртга, даівı̄м̇ пракр̣тім а̄ш́ріта̄х̣
бгаджантй ананйа-манасо, джн̃а̄тва̄ бгӯта̄дім авйайам

А величні душі, о Партго, знаходять притулок лише у Моїй божественній енергії. Вони віддані Мені всім серцем і усвідомлюють Мене як одвічне і невичерпне Джерело усього сущого.

9.14

सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रता: ।
नमस्यन्तश्च मां भक्त्य‍ा नित्ययुक्ता उपासते ॥ १४ ॥

сататам̇ кı̄ртайанто ма̄м̇, йатанташ́ ча др̣д̣га-врата̄х̣
намасйанташ́ ча ма̄м̇ бгактйа̄, нітйа-йукта̄ упа̄сате

Постійно прославляючи Мене, ретельно виконуючи взяті обітниці, вони з любов’ю поклоняються Мені та, завдяки цьому служінню, навічно пов’язані зі Мною.

9.15

ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते ।
एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम् ॥ १५ ॥

джн̃а̄на-йаджн̃ена ча̄пй анйе, йаджанто ма̄м упа̄сате
екатвена пр̣тгактвена,бахудга̄ віш́вато-мукгам

А ті, хто здійснюють «жертвування шляхом розвитку знань», поклоняються Мені як Єдності у двоїстості, як вселенській формі, котра несе в собі всю багатобарвність буття.

9.16

अहं क्रतुरहं यज्ञ: स्वधाहमहमौषधम् ।
मन्‍त्रोऽहमहमेवाज्यमहमग्न‍िरहं हुतम् ॥ १६ ॥

ахам̇ кратур ахам̇ йаджн̃ах̣, свадга̄хам ахам аушадгам
мантро ’хам ахам ева̄джйам, ахам аґнір ахам̇ хутам

Я — вогненне жертвування, Я — вшанування богів та предків, Я — сила цілющих трав та ведичні гімни, і, звичайно ж, Я також інші атрибути жертвопринесення, такі як масло, зерно, вогонь і сама церемонія поклоніння.

9.17

पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह: ।
वेद्यं पवित्रम् ॐकार ऋक् साम यजुरेव च ॥ १७ ॥

піта̄хам асйа джаґато, ма̄та̄ дга̄та̄ піта̄махах̣
ведйам̇ павітрам ом̇ка̄ра, р̣к са̄ма йаджур ева ча

Я — батько і матір світобудови, Я — його опора і праотець. Я — ціль всякого пізнання, Я — джерело всієї чистоти, Я — сакральний склад Ом, і, звичайно ж, Я також — Ріг, Сама і Яджур Веди.

9.18

गतिर्भर्ता प्रभु: साक्षी निवास: शरणं सुहृत् ।
प्रभव: प्रलय: स्थानं निधानं बीजमव्ययम् ॥ १८ ॥

ґатір бгарта̄ прабгух̣ са̄кшı̄, ніва̄сах̣ ш́аран̣ам̇ сухр̣т
прабгавах̣ пралайах̣ стга̄нам̇, нідга̄нам̇ бı̄джам авйайам

Воістину, Я — найвища мета кожного! Я — хранитель, владика, спостерігач, обитель, притулок та найближчий друг. Я — той, хто творить, підтримує і знищує світобудову. Я — першопочаткове сім’я і місце доконечного спокою — одвічне і нетлінне.

9.19

तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च ।
अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्च‍ाहमर्जुन ॥ १९ ॥

тапа̄мй ахам ахам̇ варшам̇, ніґр̣хн̣а̄мй утср̣джа̄мі ча
амр̣там̇ чаіва мр̣тйуш́ ча, сад асач ча̄хам арджуна

О Арджуно, Я — джерело тепла, Я — причина дощу та засухи. Я — безсмертя і смерть, просвітлення й невігластво.

9.20

त्रैविद्या मां सोमपा: पूतपापा
यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ।
ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोक-
मश्न‍‍न्ति दिव्यान्दिवि देवभोगान् ॥ २० ॥

траі-відйа̄ ма̄м̇ сома-па̄х̣ пӯта-па̄па̄
йаджн̃аір ішт̣ва̄ свар-ґатім̇ пра̄ртгайанте
те пун̣йам а̄са̄дйа сурендра-локам
аш́нанті дівйа̄н діві дева-бгоґа̄н

Послідовники трьох Вед здійснюють жертвопринесення, шануючи Індру та інших богів. Насправді вони поклоняються Мені Єдиному, хоча й непрямим чином. Бажаючи очистити себе від гріхів, вони п’ють напій сома, перше запропонований богам, і молять їх про те, щоб сягнути раю. Отримавши результати такого поклоніння, вони потрапляють на райські планети небожителів і втішаються там неземними насолодами.

9.21

ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं
क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति ।
एवं त्रयीधर्ममनुप्रपन्ना
गतागतं कामकामा लभन्ते ॥ २१ ॥

те там̇ бгуктва̄ сварґа-локам̇ віш́а̄лам̇
кшı̄н̣е пун̣йе мартйа-локам̇ віш́анті
евам̇ трайı̄-дгармам анупрапанна̄
ґата̄ґатам̇ ка̄ма-ка̄ма лабганте

Насолодившись багатобарвним райським щастям, вони вичерпують запаси свого благочестя і знову повертаються до світу смертних. Отак, ставши жертвами власної пожадливості до чуттєвих насолод, ревні послідовники здійснення мирських ритуалів, описаних у трьох Ведах, отримують лише постійний коловорот блукань у світі народження та смерті.

9.22

अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना: पर्युपासते ।
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् ॥ २२ ॥

ананйа̄ш́ чінтайанто ма̄м̇, йе джана̄х̣ парйупа̄сате
теша̄м̇ нітйа̄бгійукта̄на̄м̇, йоґа-кшемам̇ ваха̄мй ахам

А ті, хто постійно думають про Мене і з любов’ю поклоняються Мені, завжди пов’язані зі Мною. Я зберігаю те, що вони вже мають, і обдаровую тим, чого їм бракує.

9.23

येऽप्यन्यदेवताभक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता: ।
तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम् ॥ २३ ॥

йе ’пй анйа-девата̄-бгакта̄, йаджанте ш́раддгайа̄нвіта̄х̣
те ’пі ма̄м ева каунтейа, йаджантй авідгі-пӯрвакам

О Каунтею! Вірні шанувальники різноманітних богів всесвіту, насправді поклоняються Мені одному, проте, здійснюють це неналежним чином.

9.24

अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च ।
न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्‍च्‍यवन्ति ते ॥ २४ ॥

ахам̇ хі сарва-йаджн̃а̄на̄м̇, бгокта̄ ча прабгур ева ча
на ту ма̄м абгіджа̄нанті, таттвена̄таш́ чйаванті те

Я — безумовно єдиний владика усіх жертвопринесень, і Я — Той єдиний, Хто насолоджується їхніми плодами. Ті, хто не збагнули цієї істини про Мене, неминуче падають до прірви народжень і смертей.

9.25

यान्ति देवव्रता देवान्पितॄन्यान्ति पितृव्रता: ।
भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम् ॥ २५ ॥

йа̄нті дева-врата̄ дева̄н, пітР̣̄н йа̄нті пітр̣-врата̄х̣
бгӯта̄ні йа̄нті бгӯтеджйа̄, йа̄нті мад-йа̄джіно ’пі ма̄м

Шанувальники богів, сягають планет богів. Шанувальники предків, потрапляють до предків. Хто поклоняється духам та привидам, потрапляє до їхнього світу. А хто шанує Мене, звичайно ж, приходять до Мене.

9.26

पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्य‍ा प्रयच्छति ।
तदहं भक्त्य‍ुपहृतमश्न‍ामि प्रयतात्मन: ॥ २६ ॥

патрам̇ пушпам̇ пгалам̇ тойам̇, йо ме бгактйа̄ прайаччгаті
тад ахам̇ бгактй-упахр̣там, аш́на̄мі прайата̄тманах̣

Якщо хтось з відданою любов’ю запропонує Мені листочок, квітку, плід або воду, Я неодмінно приймаю його щирий дар.

9.27

यत्करोषि यदश्न‍ासि यज्ज‍ुहोषि ददासि यत् ।
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् ॥ २७ ॥

йат кароші йад аш́на̄сі, йадж джухоші дада̄сі йат
йат тапасйасі каунтейа, тат курушва мад-арпан̣ам

О Каунтею, що б ти не робив: споживаєш їжу, жертвуєш чимось, приносиш дари, чи здійснюєш аскезу — роби все це, присвячуючи Мені.

9.28

श‍ुभाश‍ुभफलैरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनै: ।
सन्न्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि ॥ २८ ॥

ш́убга̄ш́убга-пгалаір евам̇, мокшйасе карма-бандганаіх̣
саннйа̄са-йоґа-йукта̄тма̄, вімукто ма̄м упаішйасі

Діючи так, ти позбудешся кайданів діяльності у вигляді сприятливих чи несприятливих наслідків. Йдучи цим шляхом зречення мирського світогляду, зосередивши свій ум на Мені та повністю звільнившись від ілюзій, ти прийдеш до Мене.

9.29

समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रिय: ।
ये भजन्ति तु मां भक्त्य‍ा मयि ते तेषु चाप्यहम् ॥ २९ ॥

само ’хам̇ сарва-бгӯтешу, на ме двешйо ’сті на прійах̣
йе бгаджанті ту ма̄м̇ бгактйа̄, майі те тешу ча̄пй ахам

Я однаково ставлюся до всіх, не маючи ні до кого неприязні чи нікому не віддаючи переваги. Однак, тому хто з любов’ю присвячують себе Мені, Я відповідаю взаємністю.

9.30

अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् ।
साधुरेव स मन्तव्य: सम्यग्व्यवसितो हि स: ॥ ३० ॥

апі чет су-дура̄ча̄ро, бгаджате ма̄м ананйа-бга̄к
са̄дгур ева са мантавйах̣, самйаґ вйавасіто хі сах̣

Навіть якщо хтось робить негідні вчинки чи має поганий характер, проте, всім серцем служить Мені, він достойний вважатися праведником, бо прагне досягнути повноти довершеності.

9.31

क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति ।
कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त: प्रणश्यति ॥ ३१ ॥

кшіпрам бгаваті дгарма̄тма̄, ш́аш́вач-чга̄нтім̇ ніґаччгаті
каунтейа пратіджа̄нı̄хі, на ме бгактах̣ пран̣аш́йаті

Скоро такий стане праведним і сягне довічного умиротворення. О сину Кунті, сміливо проголошуй кожному, що Мій відданий ніколи не згине!

9.32

मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्यु: पापयोनय: ।
स्त्रियो वैश्यास्तथा श‍ूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम् ॥ ३२ ॥

ма̄м̇ хі па̄ртга вйапа̄ш́рітйа, йе ’пі сйух̣ па̄па-йонайах̣
стрійо ваіш́йа̄с татга̄ ш́ӯдра̄с, те ’пі йа̄нті пара̄м̇ ґатім

О сину Прітги, воістину, навіть люди, що мають низьке походження, жінки, крамарі та прості трудівники, повністю довіряючи себе Мені, досягають найвищої мети життя.

9.33

किं पुनर्ब्राह्मणा: पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा ।
अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम् ॥ ३३ ॥

кім̇ пунар бра̄хман̣а̄х̣ пун̣йа̄, бгакта̄ ра̄джаршайас татга̄
анітйам асукгам̇ локам, імам̇ пра̄пйа бгаджасва ма̄м

То хіба варто сумніватися у тім, що мудреці та праведні царі, які повністю віддані Мені, також досягають найвищого призначення? Тож, потрапивши до цього тлінного, сповненого нещастями світу, служи Мені.

9.34

मन्मना भव मद्भ‍क्तो मद्याजी मां नमस्कुरु ।
मामेवैष्यसि युक्त्वैवमात्मानं मत्परायण: ॥ ३४ ॥

ман-мана̄ бгава мад-бгакто, мад-йа̄джı̄ ма̄м̇ намаскуру
ма̄м еваішйасі йуктваівам, а̄тма̄нам̇ мат-пара̄йан̣ах̣

Завжди думай про Мене, стань Моїм відданим, здійснюй офірування заради Мене і поклоняйся Мені. Так, повністю віддавши ум і тіло служінню Мені, ти неодмінно прийдеш до Мене.

(глава 10)
←  Бгаґавад-ґіта в українському перекладі Гаятрі Діді. Глава 8. Осягнення найвищої Реальності. Та̄рака-брахма-йога ·• Архив новостей •· Бгаґавад-ґіта в українському перекладі Гаятрі Діді. Глава 10.  Велич і краса Господа. Вібгӯті-йога  →

Ukrainian

Глава 9

Таємний скарб відданості

Ра̄джа-гугйа-йога

9.1

श्रीभगवानुवाच
इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ।
ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽश‍ुभात् ॥ १ ॥

ш́рı̄-бгаґава̄н ува̄ча
ідам̇ ту те ґухйатамам̇, правакшйа̄мй анасӯйаве
джн̃а̄нам̇ віджн̃а̄на-сахітам̇, йадж-джн̃а̄тва мокшйасе ’ш́убга̄т

Всевишній сказав:

О Арджуно, оскільки ти вільний від заздрощів, Я відкрию тобі таємне духовне знання, яке звільнить тебе з полону матеріального світу і позбавить від усіх страждань.

9.2

राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम् ।
प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम् ॥ २ ॥

ра̄джа-відйа̄ ра̄джа-ґухйам̇, павітрам ідам уттамам
пратйакша̄ваґамам̇ дгармйам̇, су-сукгам̇ картум авйайам

Це знання – владика над усіма знаннями, таємниця всіх таємниць. Воно звільняє серце від усякої скверни та наповнює духовним досвідом. Воно приносить нетлінні плоди та дарує радість тому, хто його розуміє.

9.3

अश्रद्दधाना: पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप ।
अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि ॥ ३ ॥

аш́раддадга̄нах̣ пуруша̄, дгармасйа̄сйа парантапа
апра̄пйа ма̄м̇ нівартанте, мр̣тйу-сам̇са̄ра-вартмані

О скорителю ворогів, хто не здатен повірити у цей сокровенний шлях чистої відданості Мені, той не зможе прийти до Мене і приречений на довічне блукання у світі народження і смерті.

9.4

मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना ।
मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्ववस्थित: ॥ ४ ॥

майа̄ татам ідам̇ сарвам̇, джаґад авйакта-мӯртіна̄
мат-стга̄ні сарва-бгӯта̄ні, на ча̄хам̇ тешв авастгітах̣

Знай, що у Своїй не проявленій формі Я проймаю усе творіння. Всі живі створіння знаходяться в Мені, та Я – поза усім.

9.5

न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् ।
भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावन: ॥ ५ ॥

на ча мат-стга̄ні бгӯта̄ні, паш́йа ме йоґам аіш́варам
бгӯта-бгр̣н на ча бгӯта-стго, мама̄тма̄ бгӯта-бга̄ванах̣

Тож споглядай Мою містичну могутність, завдяки якій, Я єдиний з усім сущим і водночас відмінний від нього. Я пронизую світобудову, підтримую життя усіх живих істот. Проте, будучи їхнім Джерелом, Я не змішуюсь з ними.

9.6

यथाकाशस्थितो नित्यं वायु: सर्वत्रगो महान् ।
तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय ॥ ६ ॥

йатга̄ка̄ш́а-стгіто нітйам̇, ва̄йух̣ сарватра-ґо маха̄н
татга̄ сарва̄н̣і бгӯта̄ні, мат-стга̄нı̄тй упадга̄райа

Могутній вітер віє повсюди, не полишаючи неба. Таким чином і всі живі істоти перебувають у Мені.

9.7

सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् ।
कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् ॥ ७ ॥

сарва-бгӯта̄ні каунтейа, пракр̣тім̇ йа̄нті ма̄міка̄м
калпа-кшайе пунас та̄ні, калпа̄дау віср̣джа̄мй ахам

О сину Кунті, коли настає час загибелі всесвіту, за Моєю волею всі живі істоти поринають в Мою матеріальну енергію, а потім, на зорі нового творіння, з’являються знову.

9.8

प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुन: पुन: ।
भूतग्राममिमं कृत्स्नमवशं प्रकृतेर्वशात् ॥ ८ ॥

пракр̣тім̇ сва̄м авашт̣абгйа, віср̣джа̄мі пунах̣ пунах̣
бгӯта-ґра̄мам імам̇ кр̣тснам, аваш́ам̇ пракр̣тер ваш́а̄т

Підкоряючись Моїй матеріальній енергії, сонми живих істот знову й знову з’являються на світ за невблаганним законом карми.

9.9

न च मां तानि कर्माणि निबध्‍नन्ति धनञ्जय ।
उदासीनवदासीनमसक्तं तेषु कर्मसु ॥ ९ ॥

на ча ма̄м̇ та̄ні карма̄н̣і, нібадгнанті дганан̃джайа
уда̄сı̄на-вад а̄сı̄нам, асактам̇ тешу кармасу

О Дгананджає, знай, що діяльність та її наслідки не владні наді Мною. Я не маю відношення до всього, що діється у тлінному світі, і тільки безпристрасно спостерігаю за тим, що відбувається.

9.10

मयाध्यक्षेण प्रकृति: सूयते सचराचरम् ।
हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते ॥ १० ॥

майа̄дгйакшен̣а пракр̣тіх̣, сӯйате са-чара̄чарам
хетуна̄нена каунтейа, джаґад віпарівартате

О сину Кунті, виконуючи Мою волю, матеріальна енергія породжує різноманітність рухомих та нерухомих форм життя. Таким чином світобудова постійно створюється і руйнується.

9.11

अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम् ।
परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम् ॥ ११ ॥

аваджа̄нанті ма̄м̇ мӯд̣га̄, ма̄нушı̄м̇ танум а̄ш́рітам
парам̇ бга̄вам аджа̄нанто, мама бгӯта-махеш́варам

Позбавлені розуму невігласи нехтують Мною, коли Я сходжу в цей світ у людській подобі. Вони не здатні збагнути Мою трансцендентну природу Верховного Повелителя.

9.12

मोघाशा मोघकर्माणो मोघज्ञाना विचेतस: ।
राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिता: ॥ १२ ॥

моґга̄ш́а̄ моґга-карма̄н̣о, моґга-джн̃а̄на̄ вічетасах̣
ра̄кшасı̄м а̄сурı̄м̇ чаіва, пракр̣тім̇ мохінı̄м̇ ш́ріта̄х̣

Марні всі їхні надії, труди та пізнання! Повністю заплутавшись у тенетах демонічного і безбожного світогляду, вони перебувають в полоні Моєї ілюзорної енергії.

9.13

महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता: ।
भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् ॥ १३ ॥

маха̄тма̄нас ту ма̄м̇ па̄ртга, даівı̄м̇ пракр̣тім а̄ш́ріта̄х̣
бгаджантй ананйа-манасо, джн̃а̄тва̄ бгӯта̄дім авйайам

А величні душі, о Партго, знаходять притулок лише у Моїй божественній енергії. Вони віддані Мені всім серцем і усвідомлюють Мене як одвічне і невичерпне Джерело усього сущого.

9.14

सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रता: ।
नमस्यन्तश्च मां भक्त्य‍ा नित्ययुक्ता उपासते ॥ १४ ॥

сататам̇ кı̄ртайанто ма̄м̇, йатанташ́ ча др̣д̣га-врата̄х̣
намасйанташ́ ча ма̄м̇ бгактйа̄, нітйа-йукта̄ упа̄сате

Постійно прославляючи Мене, ретельно виконуючи взяті обітниці, вони з любов’ю поклоняються Мені та, завдяки цьому служінню, навічно пов’язані зі Мною.

9.15

ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते ।
एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम् ॥ १५ ॥

джн̃а̄на-йаджн̃ена ча̄пй анйе, йаджанто ма̄м упа̄сате
екатвена пр̣тгактвена,бахудга̄ віш́вато-мукгам

А ті, хто здійснюють «жертвування шляхом розвитку знань», поклоняються Мені як Єдності у двоїстості, як вселенській формі, котра несе в собі всю багатобарвність буття.

9.16

अहं क्रतुरहं यज्ञ: स्वधाहमहमौषधम् ।
मन्‍त्रोऽहमहमेवाज्यमहमग्न‍िरहं हुतम् ॥ १६ ॥

ахам̇ кратур ахам̇ йаджн̃ах̣, свадга̄хам ахам аушадгам
мантро ’хам ахам ева̄джйам, ахам аґнір ахам̇ хутам

Я – вогненне жертвування, Я – вшанування богів та предків, Я – сила цілющих трав та ведичні гімни, і, звичайно ж, Я також інші атрибути жертвопринесення, такі як масло, зерно, вогонь і сама церемонія поклоніння.

9.17

पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह: ।
वेद्यं पवित्रम् ॐकार ऋक् साम यजुरेव च ॥ १७ ॥

піта̄хам асйа джаґато, ма̄та̄ дга̄та̄ піта̄махах̣
ведйам̇ павітрам ом̇ка̄ра, р̣к са̄ма йаджур ева ча

Я – батько і матір світобудови, Я – його опора і праотець. Я – ціль всякого пізнання, Я – джерело всієї чистоти, Я – сакральний склад Ом, і, звичайно ж, Я також – Ріг, Сама і Яджур Веди.

9.18

गतिर्भर्ता प्रभु: साक्षी निवास: शरणं सुहृत् ।
प्रभव: प्रलय: स्थानं निधानं बीजमव्ययम् ॥ १८ ॥

ґатір бгарта̄ прабгух̣ са̄кшı̄, ніва̄сах̣ ш́аран̣ам̇ сухр̣т
прабгавах̣ пралайах̣ стга̄нам̇, нідга̄нам̇ бı̄джам авйайам

Воістину, Я – найвища мета кожного! Я – хранитель, владика, спостерігач, обитель, притулок та найближчий друг. Я – той, хто творить, підтримує і знищує світобудову. Я – першопочаткове сім’я і місце доконечного спокою — одвічне і нетлінне.

9.19

तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च ।
अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्च‍ाहमर्जुन ॥ १९ ॥

тапа̄мй ахам ахам̇ варшам̇, ніґр̣хн̣а̄мй утср̣джа̄мі ча
амр̣там̇ чаіва мр̣тйуш́ ча, сад асач ча̄хам арджуна

О Арджуно, Я – джерело тепла, Я – причина дощу та засухи. Я – безсмертя і смерть, просвітлення й невігластво.

9.20

त्रैविद्या मां सोमपा: पूतपापा
यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ।
ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोक-
मश्न‍‍न्ति दिव्यान्दिवि देवभोगान् ॥ २० ॥

траі-відйа̄ ма̄м̇ сома-па̄х̣ пӯта-па̄па̄
йаджн̃аір ішт̣ва̄ свар-ґатім̇ пра̄ртгайанте
те пун̣йам а̄са̄дйа сурендра-локам
аш́нанті дівйа̄н діві дева-бгоґа̄н

Послідовники трьох Вед здійснюють жертвопринесення, шануючи Індру та інших богів. Насправді вони поклоняються Мені Єдиному, хоча й непрямим чином. Бажаючи очистити себе від гріхів, вони п’ють напій сома, перше запропонований богам, і молять їх про те, щоб сягнути раю. Отримавши результати такого поклоніння, вони потрапляють на райські планети небожителів і втішаються там неземними насолодами.

9.21

ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं
क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति ।
एवं त्रयीधर्ममनुप्रपन्ना
गतागतं कामकामा लभन्ते ॥ २१ ॥

те там̇ бгуктва̄ сварґа-локам̇ віш́а̄лам̇
кшı̄н̣е пун̣йе мартйа-локам̇ віш́анті
евам̇ трайı̄-дгармам анупрапанна̄
ґата̄ґатам̇ ка̄ма-ка̄ма лабганте

Насолодившись багатобарвним райським щастям, вони вичерпують запаси свого благочестя і знову повертаються до світу смертних. Отак, ставши жертвами власної пожадливості до чуттєвих насолод, ревні послідовники здійснення мирських ритуалів, описаних у трьох Ведах, отримують лише постійний коловорот блукань у світі народження та смерті.

9.22

अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना: पर्युपासते ।
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् ॥ २२ ॥

ананйа̄ш́ чінтайанто ма̄м̇, йе джана̄х̣ парйупа̄сате
теша̄м̇ нітйа̄бгійукта̄на̄м̇, йоґа-кшемам̇ ваха̄мй ахам

А ті, хто постійно думають про Мене і з любов’ю поклоняються Мені, завжди пов’язані зі Мною. Я зберігаю те, що вони вже мають, і обдаровую тим, чого їм бракує.

9.23

येऽप्यन्यदेवताभक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता: ।
तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम् ॥ २३ ॥

йе ’пй анйа-девата̄-бгакта̄, йаджанте ш́раддгайа̄нвіта̄х̣
те ’пі ма̄м ева каунтейа, йаджантй авідгі-пӯрвакам

О Каунтею! Вірні шанувальники різноманітних богів всесвіту, насправді поклоняються Мені одному, проте, здійснюють це неналежним чином.

9.24

अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च ।
न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्‍च्‍यवन्ति ते ॥ २४ ॥

ахам̇ хі сарва-йаджн̃а̄на̄м̇, бгокта̄ ча прабгур ева ча
на ту ма̄м абгіджа̄нанті, таттвена̄таш́ чйаванті те

Я – безумовно єдиний владика усіх жертвопринесень, і Я – Той єдиний, Хто насолоджується їхніми плодами. Ті, хто не збагнули цієї істини про Мене, неминуче падають до прірви народжень і смертей.

9.25

यान्ति देवव्रता देवान्पितॄन्यान्ति पितृव्रता: ।
भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम् ॥ २५ ॥

йа̄нті дева-врата̄ дева̄н, пітР̣̄н йа̄нті пітр̣-врата̄х̣
бгӯта̄ні йа̄нті бгӯтеджйа̄, йа̄нті мад-йа̄джіно ’пі ма̄м

Шанувальники богів, сягають планет богів. Шанувальники предків, потрапляють до предків. Хто поклоняється духам та привидам, потрапляє до їхнього світу. А хто шанує Мене, звичайно ж, приходять до Мене.

9.26

पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्य‍ा प्रयच्छति ।
तदहं भक्त्य‍ुपहृतमश्न‍ामि प्रयतात्मन: ॥ २६ ॥

патрам̇ пушпам̇ пгалам̇ тойам̇, йо ме бгактйа̄ прайаччгаті
тад ахам̇ бгактй-упахр̣там, аш́на̄мі прайата̄тманах̣

Якщо хтось з відданою любов’ю запропонує Мені листочок, квітку, плід або воду, Я неодмінно приймаю його щирий дар.

9.27

यत्करोषि यदश्न‍ासि यज्ज‍ुहोषि ददासि यत् ।
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् ॥ २७ ॥

йат кароші йад аш́на̄сі, йадж джухоші дада̄сі йат
йат тапасйасі каунтейа, тат курушва мад-арпан̣ам

О Каунтею, що б ти не робив: споживаєш їжу, жертвуєш чимось, приносиш дари, чи здійснюєш аскезу – роби все це, присвячуючи Мені.

9.28

श‍ुभाश‍ुभफलैरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनै: ।
सन्न्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि ॥ २८ ॥

ш́убга̄ш́убга-пгалаір евам̇, мокшйасе карма-бандганаіх̣
саннйа̄са-йоґа-йукта̄тма̄, вімукто ма̄м упаішйасі

Діючи так, ти позбудешся кайданів діяльності у вигляді сприятливих чи несприятливих наслідків. Йдучи цим шляхом зречення мирського світогляду, зосередивши свій ум на Мені та повністю звільнившись від ілюзій, ти прийдеш до Мене.

9.29

समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रिय: ।
ये भजन्ति तु मां भक्त्य‍ा मयि ते तेषु चाप्यहम् ॥ २९ ॥

само ’хам̇ сарва-бгӯтешу, на ме двешйо ’сті на прійах̣
йе бгаджанті ту ма̄м̇ бгактйа̄, майі те тешу ча̄пй ахам

Я однаково ставлюся до всіх, не маючи ні до кого неприязні чи нікому не віддаючи переваги. Однак, тому хто з любов’ю присвячують себе Мені, Я відповідаю взаємністю.

9.30

अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् ।
साधुरेव स मन्तव्य: सम्यग्व्यवसितो हि स: ॥ ३० ॥

апі чет су-дура̄ча̄ро, бгаджате ма̄м ананйа-бга̄к
са̄дгур ева са мантавйах̣, самйаґ вйавасіто хі сах̣

Навіть якщо хтось робить негідні вчинки чи має поганий характер, проте, всім серцем служить Мені, він достойний вважатися праведником, бо прагне досягнути повноти довершеності.

9.31

क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति ।
कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त: प्रणश्यति ॥ ३१ ॥

кшіпрам бгаваті дгарма̄тма̄, ш́аш́вач-чга̄нтім̇ ніґаччгаті
каунтейа пратіджа̄нı̄хі, на ме бгактах̣ пран̣аш́йаті

Скоро такий стане праведним і сягне довічного умиротворення. О сину Кунті, сміливо проголошуй кожному, що Мій відданий ніколи не згине!

9.32

मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्यु: पापयोनय: ।
स्त्रियो वैश्यास्तथा श‍ूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम् ॥ ३२ ॥

ма̄м̇ хі па̄ртга вйапа̄ш́рітйа, йе ’пі сйух̣ па̄па-йонайах̣
стрійо ваіш́йа̄с татга̄ ш́ӯдра̄с, те ’пі йа̄нті пара̄м̇ ґатім

О сину Прітги, воістину, навіть люди, що мають низьке походження, жінки, крамарі та прості трудівники, повністю довіряючи себе Мені, досягають найвищої мети життя.

9.33

किं पुनर्ब्राह्मणा: पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा ।
अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम् ॥ ३३ ॥

кім̇ пунар бра̄хман̣а̄х̣ пун̣йа̄, бгакта̄ ра̄джаршайас татга̄
анітйам асукгам̇ локам, імам̇ пра̄пйа бгаджасва ма̄м

То хіба варто сумніватися у тім, що мудреці та праведні царі, які повністю віддані Мені, також досягають найвищого призначення? Тож, потрапивши до цього тлінного, сповненого нещастями світу, служи Мені.

9.34

मन्मना भव मद्भ‍क्तो मद्याजी मां नमस्कुरु ।
मामेवैष्यसि युक्त्वैवमात्मानं मत्परायण: ॥ ३४ ॥

ман-мана̄ бгава мад-бгакто, мад-йа̄джı̄ ма̄м̇ намаскуру
ма̄м еваішйасі йуктваівам, а̄тма̄нам̇ мат-пара̄йан̣ах̣

Завжди думай про Мене, стань Моїм відданим, здійснюй офірування заради Мене і поклоняйся Мені. Так, повністю віддавши ум і тіло служінню Мені, ти неодмінно прийдеш до Мене.

(глава 10)


Главная | Миссия | Учение | Библиотека | Контактная информация | WIKI | Вьяса-пуджа
Пожертвования