Бгаґавад-ґіта в українському перекладі Гаятрі Діді. Глава 16. Божественні та демонічні якості. Даіва̄сура-сампад-вібха̄га-йога


Ukrainian

Глава 16

Божественні та демонічні якості

Даіва̄сура-сампад-вібха̄га-йога

16.13

श्रीभगवानुवाच
अभयं सत्त्वसंश‍ुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थिति: ।
दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् ॥ १ ॥
अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्याग: शान्तिरपैश‍ुनम् ।
दया भूतेष्वलोलुप्‍त्वं मार्दवं ह्रीरचापलम् ॥ २ ॥
तेज: क्षमा धृति: शौचमद्रोहो नातिमानिता ।
भवन्ति सम्पदं दैवीमभिजातस्य भारत ॥ ३ ॥

ш́рı̄-бгаґава̄н ува̄ча
абгайам̇ саттва-сам̇ш́уддгір, джн̃а̄на-йоґа-вйавастгітіх̣
да̄нам̇ дамаш́ ча йаджн̃аш́ ча, сва̄дгйа̄йас тапа а̄рджавам

ахім̇са̄ сатйам акродгас, тйа̄ґах̣ ш́а̄нтір апаіш́унам
дайа̄ бгӯтешв алолуптвам̇, ма̄рдавам̇ хрı̄р ача̄палам

теджах̣ кшама̄ дгр̣тіх̣ ш́аучам, адрохо на̄ті-ма̄ніта̄
бгаванті сампадам̇ даівı̄м, абгіджа̄тасйа бга̄рата

Всевишній сказав:

Бгарато! Безстрашність, добросердечність, цілеспрямованість у досягненні духовного знання, великодушність, самовладання, жертовність, схильність до вивчення священних писань, аскетизм, щирість, утримання від насильства, правдивість, свобода від гніву, зречення мирського, умиротворення, відсутність бажання шукати недоліки в інших, співчуття до усіх живих істот, щедрість, м’який характер, скромність, сталість, енергійність, вміння вибачати, терпіння, чистота, відсутність заздрості та прагнень до шани — такі якості вирізняють праведних людей, що від народження мають божественну природу.

16.4

दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोध: पारुष्यमेव च ।
अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम् ॥ ४ ॥

дамбго дарпо ’бгіма̄наш́ ча, кродгах̣ па̄рушйам ева ча
аджн̃а̄нам̇ ча̄бгіджа̄тасйа, па̄ртга сампадам а̄сурı̄м

Партго! Брехливість, пихатість, зарозумілість, гнівливість, безсердечність та невігластво — це якості людей демонічної природи.

16.5

दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरी मता ।
मा श‍ुच: सम्पदं दैवीमभिजातोऽसि पाण्डव ॥ ५ ॥

даівı̄ сампад вімокша̄йа, нібандга̄йасурı̄ мата̄
ма̄ ш́учах̣ сампадам̇ даівı̄м, абгіджа̄то ’сі па̄н̣д̣ава

Божественні якості ведуть до повного звільнення, а демонічні — до рабства у світі матерії. Але, тобі, Пандаво, нема за чим сумувати, бо ти благочестивий від народження.

16.6

द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन्दैव आसुर एव च ।
दैवो विस्तरश: प्रोक्त आसुरं पार्थ मे श‍ृणु ॥ ६ ॥

двау бгӯта-сарґау локе ’смін, даіва а̄сура ева ча
даіво вістараш́ах̣ прокта, а̄сурам̇ па̄ртга ме ш́р̣н̣у

О Партго! В цьому світі живі істоти мають або божественну або демонічну природу. Я детально описав тобі, якими є божественні якості, а тепер послухай про демонічні.

16.7

प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुरा: ।
न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते ॥ ७ ॥

правр̣ттім̇ ча нівр̣ттім̇ ча, джана̄ на відур а̄сура̄х̣
на ш́аучам̇ на̄пі ча̄ча̄ро, на сатйам̇ тешу відйате

Безбожні, неблагочестиві натури не здатні розрізняти між добром і злом. Вони позбавлені чистоти, правдивості та не можуть достойно поводити себе.

16.8

असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् ।
अपरस्परसम्भूतं किमन्यत्कामहैतुकम् ॥ ८ ॥

асатйам апратішт̣гам̇ те, джаґад а̄хур анı̄ш́варам
апараспара-самбгӯтам̇, кім анйат ка̄ма-хаітукам

Демони кажуть, що оточуючий світ ілюзорний та відносний, у нього немає Творця. Вони стверджують, що світ виник сам із себе, і немає ніякого іншого сенсу життя окрім чуттєвих утіх.

16.9

एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धय: ।
प्रभवन्त्युग्रकर्माण: क्षयाय जगतोऽहिता: ॥ ९ ॥

ета̄м̇ др̣шт̣ім авашт̣абгйа, нашт̣а̄тма̄но ’лпа-буддгайах̣
прабгавантй уґра-карма̄нах̣, кшайа̄йа джаґато ’хіта̄х̣

Через такі уявлення, демони не здатні до самопізнання і нічого не відають про власну душу. Маючи убогий розум, вони чинять жахливі дії, що приносять зло і руйнують світ.

16.10

काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विता: ।
मोहाद्‍गृहीत्वासद्‍ग्राहान्प्रवर्तन्तेऽश‍ुचिव्रता: ॥ १० ॥

ка̄мам а̄ш́рітйа душпӯрам̇, дамбга-ма̄на-мада̄нвіта̄х̣
моха̄д ґр̣хı̄тва̄сад-ґра̄ха̄н, правартанте ’ш́учі-врата̄х̣

Охоплені невситимою хтивістю, марнославні, пихаті та лицемірні, вони зачаровані ілюзією, їх постійно приваблюють нечестиві звички та звичаї.

16.11,12

चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिता: ।
कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिता: ॥ ११ ॥
आशापाशशतैर्बद्धा: कामक्रोधपरायणा: ।
ईहन्ते कामभोगार्थमन्यायेनार्थसञ्चयान् ॥ १२ ॥

чінта̄м апарімейа̄м̇ ча, пралайа̄нта̄м упа̄ш́ріта̄х̣
ка̄мопабгоґа-парама̄, ета̄вад іті ніш́чіта̄х̣

а̄ш́а̄-па̄ш́а-ш́атаір баддга̄х̣, ка̄ма-кродга-пара̄йан̣а̄х̣
ı̄ханте ка̄ма-бгоґа̄ртгам, анйа̄йена̄ртга-сан̃чайа̄н

Переконані, що найвище досягнення — задоволення плотських забаганок, вони до останнього подиху обтяжені нескінченними клопотами. Обплутані сотнями бажань, вони повністю підвладні пожадливості та гніву і, вдовольняючи свої примхи, неправедними шляхами накопичують багатства.

16.13

इदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम् ।
इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् ॥ १३ ॥

ідам адйа майа̄ лабдгам, імам̇ прапсйе маноратгам
ідам астı̄дам апі ме, бгавішйаті пунар дганам

Безбожники думають: «Сьогодні я домігся бажаного, і завтра знайду, що захочу. Все це багатство моє і надалі зростатиме все більше і більше».

16.14

असौ मया हत: शत्रुर्हनिष्ये चापरानपि ।
ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान्सुखी ॥ १४ ॥

асау майа̄ хатах̣ ш́атрур, ханішйе ча̄пара̄н апі
ı̄ш́варо ’хам ахам̇ бгоґı̄, сіддго ’хам̇ балава̄н сукгı̄

«Я знищив одного ворога і знищу інших. Цей світ — мій, і я втішатимуся ним. Я довершений, могутній і щасливий».

16.15

आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया ।
यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिता: ॥ १५ ॥

а̄д̣гйо ’бгіджанава̄н асмі, ко ’нйо ’сті садр̣ш́о майа̄
йакшйе да̄сйа̄мі модішйа, ітй аджн̃а̄на-вімохіта̄х̣

«Я багатий і знатний. Хто кращий за мене? Хто зможе перевершити мене? Ніхто не здатен! Я роздам милостиню, щось пожертвую, займатимусь благодійністю і процвітатиму». Думаючи так, ці люди стають жертвами власного невігластва.

16.16

अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृता: ।
प्रसक्ता: कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽश‍ुचौ ॥ १६ ॥

анека-чітта-вібгра̄нта̄, моха-джа̄ла-сама̄вр̣та̄х̣
прасакта̄х̣ ка̄ма-бгоґешу, патанті нараке ’ш́учау

Збентежені нескінченними тривогами, заплутані у тенетах помилкових уявлень, утопаючи в чуттєвих утіхах, вони падають в огидні пекельні світи.

16.17

आत्मसम्भाविता: स्तब्धा धनमानमदान्विता: ।
यजन्ते नामयज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम् ॥ १७ ॥

а̄тма-самбга̄віта̄х̣ стабдга̄, дгана-ма̄на-мада̄нвіта̄х̣
йаджанте на̄ма-йаджн̃аіс те, дамбгена̄відгі-пӯрвакам

Пихаті, зухвалі та безсоромні, сп’янілі від багатства та марнославства, вони, про людське око, часом приносять жертвування, проте, лицемірно, нехтуючи настановами писань.

16.18

अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिता: ।
मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयका: ॥ १८ ॥

ахан̇ка̄рам̇ балам̇ дарпам̇, ка̄мам̇ кродгам̇ ча сам̇ш́ріта̄х̣
ма̄м а̄тма-пара-дехешу, прадвішанто ’бгйасӯйака̄х̣

Спантеличені власним егоїзмом, силою, зарозумілістю, хтивістю та гнівом, демони, керовані заздрістю, починають відчувати неприязнь до Мене — Того, Хто перебуває в їхніх власних тілах і в тілах інших живих істот як Найвища Душа.

16.19

तानहं द्विषत: क्रूरान्संसारेषु नराधमान् ।
क्षिपाम्यजस्रमश‍ुभानासुरीष्वेव योनिषु ॥ १९ ॥

та̄н ахам̇ двішатах̣ крӯра̄н, сам̇са̄решу нара̄дгама̄н
кшіпа̄мй аджасрам аш́убга̄н, а̄сурı̄шв ева йонішу

Цих, найгірших серед людей, злих та заздрісних, Я безупинно поміщаю в утроби нечистих і демонічних форм життя, вкидаючи в коловорот народжень і смертей.

16.20

आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि ।
मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम् ॥ २० ॥

а̄сурı̄м̇ йонім а̄панна̄, мӯд̣га̄ джанмані джанмані
ма̄м апра̄пйаіва каунтейа, тато йа̄нтй адгама̄м̇ ґатім

Каунтею! Постійно втілюючись серед демонів, з кожним народженням ці дурні все більше віддаляються від Мене, падаючи все нижче й нижче до найогидніших умов існування.

16.21

त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मन: ।
काम: क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्‍त्रयं त्यजेत् ॥ २१ ॥

трі-відгам̇ наракасйедам̇, два̄рам̇ на̄ш́анам а̄тманах̣
ка̄мах̣ кродгас татга̄ лобгас, тасма̄д етат трайам̇ тйаджет

Троє воріт відчиняють дорогу до пекла — хтивість, гнів та жадібність. Вони провадять душу до загибелі, тому слід ретельно уникати їх.

16.22

एतैर्विमुक्त: कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नर: ।
आचरत्यात्मन: श्रेयस्ततो याति परां गतिम् ॥ २२ ॥

етаір вімуктах̣ каунтейа, тамо-два̄раіс трібгір нарах̣
а̄чаратй а̄тманах̣ ш́рейас, тато йа̄ті пара̄м̇ ґатім

Каунтею! Хто повністю позбувся цих трьох пороків, той здатен іти духовним шляхом, і через нього досягне найвищого призначення.

16.23

य: शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारत: ।
न स सिद्धिमवाप्‍नोति न सुखं न परां गतिम् ॥ २३ ॥

йах̣ ш́а̄стра-відгім утср̣джйа, вартате ка̄ма-ка̄ратах̣
на са сіддгім ава̄пноті, на сукгам̇ на пара̄м̇ ґатім

А хто, зневажаючи настанови шастр, потурає власним примхам, той не зможе досягти ані довершеності, ані щастя, ані найвищого призначення.

16.24

तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ।
ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि ॥ २४ ॥

тасма̄ч чга̄страм̇ прама̄н̣ам̇ те, ка̄рйа̄ка̄рйа-вйавастгітау
джн̃а̄тва̄ ш́а̄стра-відга̄ноктам̇, карма картум іха̄рхасі

Тому, завжди будь вірним священним писанням, щоб розуміти, що ти мусиш робити, а чого робити не слід! Постійно пам’ятаючи вказаний ними шлях, ти маєш діяти в цьому світі належним чином.

(глава 17)
←  Бгаґавад-ґіта в українському перекладі Гаятрі Діді. Глава 15. Найвища Особа. Пурушоттама-йога ·• Архив новостей •· Бгаґавад-ґіта в українському перекладі Гаятрі Діді. Глава 17. Три види віри. Ш́раддга̄трайа-вібга̄га-йога  →

Ukrainian

Глава 16

Божественні та демонічні якості

Даіва̄сура-сампад-вібха̄га-йога

16.13

श्रीभगवानुवाच
अभयं सत्त्वसंश‍ुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थिति: ।
दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् ॥ १ ॥
अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्याग: शान्तिरपैश‍ुनम् ।
दया भूतेष्वलोलुप्‍त्वं मार्दवं ह्रीरचापलम् ॥ २ ॥
तेज: क्षमा धृति: शौचमद्रोहो नातिमानिता ।
भवन्ति सम्पदं दैवीमभिजातस्य भारत ॥ ३ ॥

ш́рı̄-бгаґава̄н ува̄ча
абгайам̇ саттва-сам̇ш́уддгір, джн̃а̄на-йоґа-вйавастгітіх̣
да̄нам̇ дамаш́ ча йаджн̃аш́ ча, сва̄дгйа̄йас тапа а̄рджавам

ахім̇са̄ сатйам акродгас, тйа̄ґах̣ ш́а̄нтір апаіш́унам
дайа̄ бгӯтешв алолуптвам̇, ма̄рдавам̇ хрı̄р ача̄палам

теджах̣ кшама̄ дгр̣тіх̣ ш́аучам, адрохо на̄ті-ма̄ніта̄
бгаванті сампадам̇ даівı̄м, абгіджа̄тасйа бга̄рата

Всевишній сказав:

Бгарато! Безстрашність, добросердечність, цілеспрямованість у досягненні духовного знання, великодушність, самовладання, жертовність, схильність до вивчення священних писань, аскетизм, щирість, утримання від насильства, правдивість, свобода від гніву, зречення мирського, умиротворення, відсутність бажання шукати недоліки в інших, співчуття до усіх живих істот, щедрість, м’який характер, скромність, сталість, енергійність, вміння вибачати, терпіння, чистота, відсутність заздрості та прагнень до шани – такі якості вирізняють праведних людей, що від народження мають божественну природу.

16.4

दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोध: पारुष्यमेव च ।
अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम् ॥ ४ ॥

дамбго дарпо ’бгіма̄наш́ ча, кродгах̣ па̄рушйам ева ча
аджн̃а̄нам̇ ча̄бгіджа̄тасйа, па̄ртга сампадам а̄сурı̄м

Партго! Брехливість, пихатість, зарозумілість, гнівливість, безсердечність та невігластво – це якості людей демонічної природи.

16.5

दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरी मता ।
मा श‍ुच: सम्पदं दैवीमभिजातोऽसि पाण्डव ॥ ५ ॥

даівı̄ сампад вімокша̄йа, нібандга̄йасурı̄ мата̄
ма̄ ш́учах̣ сампадам̇ даівı̄м, абгіджа̄то ’сі па̄н̣д̣ава

Божественні якості ведуть до повного звільнення, а демонічні – до рабства у світі матерії. Але, тобі, Пандаво, нема за чим сумувати, бо ти благочестивий від народження.

16.6

द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन्दैव आसुर एव च ।
दैवो विस्तरश: प्रोक्त आसुरं पार्थ मे श‍ृणु ॥ ६ ॥

двау бгӯта-сарґау локе ’смін, даіва а̄сура ева ча
даіво вістараш́ах̣ прокта, а̄сурам̇ па̄ртга ме ш́р̣н̣у

О Партго! В цьому світі живі істоти мають або божественну або демонічну природу. Я детально описав тобі, якими є божественні якості, а тепер послухай про демонічні.

16.7

प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुरा: ।
न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते ॥ ७ ॥

правр̣ттім̇ ча нівр̣ттім̇ ча, джана̄ на відур а̄сура̄х̣
на ш́аучам̇ на̄пі ча̄ча̄ро, на сатйам̇ тешу відйате

Безбожні, неблагочестиві натури не здатні розрізняти між добром і злом. Вони позбавлені чистоти, правдивості та не можуть достойно поводити себе.

16.8

असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् ।
अपरस्परसम्भूतं किमन्यत्कामहैतुकम् ॥ ८ ॥

асатйам апратішт̣гам̇ те, джаґад а̄хур анı̄ш́варам
апараспара-самбгӯтам̇, кім анйат ка̄ма-хаітукам

Демони кажуть, що оточуючий світ ілюзорний та відносний, у нього немає Творця. Вони стверджують, що світ виник сам із себе, і немає ніякого іншого сенсу життя окрім чуттєвих утіх.

16.9

एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धय: ।
प्रभवन्त्युग्रकर्माण: क्षयाय जगतोऽहिता: ॥ ९ ॥

ета̄м̇ др̣шт̣ім авашт̣абгйа, нашт̣а̄тма̄но ’лпа-буддгайах̣
прабгавантй уґра-карма̄нах̣, кшайа̄йа джаґато ’хіта̄х̣

Через такі уявлення, демони не здатні до самопізнання і нічого не відають про власну душу. Маючи убогий розум, вони чинять жахливі дії, що приносять зло і руйнують світ.

16.10

काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विता: ।
मोहाद्‍गृहीत्वासद्‍ग्राहान्प्रवर्तन्तेऽश‍ुचिव्रता: ॥ १० ॥

ка̄мам а̄ш́рітйа душпӯрам̇, дамбга-ма̄на-мада̄нвіта̄х̣
моха̄д ґр̣хı̄тва̄сад-ґра̄ха̄н, правартанте ’ш́учі-врата̄х̣

Охоплені невситимою хтивістю, марнославні, пихаті та лицемірні, вони зачаровані ілюзією, їх постійно приваблюють нечестиві звички та звичаї.

16.11,12

चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिता: ।
कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिता: ॥ ११ ॥
आशापाशशतैर्बद्धा: कामक्रोधपरायणा: ।
ईहन्ते कामभोगार्थमन्यायेनार्थसञ्चयान् ॥ १२ ॥

чінта̄м апарімейа̄м̇ ча, пралайа̄нта̄м упа̄ш́ріта̄х̣
ка̄мопабгоґа-парама̄, ета̄вад іті ніш́чіта̄х̣

а̄ш́а̄-па̄ш́а-ш́атаір баддга̄х̣, ка̄ма-кродга-пара̄йан̣а̄х̣
ı̄ханте ка̄ма-бгоґа̄ртгам, анйа̄йена̄ртга-сан̃чайа̄н

Переконані, що найвище досягнення — задоволення плотських забаганок, вони до останнього подиху обтяжені нескінченними клопотами. Обплутані сотнями бажань, вони повністю підвладні пожадливості та гніву і, вдовольняючи свої примхи, неправедними шляхами накопичують багатства.

16.13

इदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम् ।
इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् ॥ १३ ॥

ідам адйа майа̄ лабдгам, імам̇ прапсйе маноратгам
ідам астı̄дам апі ме, бгавішйаті пунар дганам

Безбожники думають: «Сьогодні я домігся бажаного, і завтра знайду, що захочу. Все це багатство моє і надалі зростатиме все більше і більше».

16.14

असौ मया हत: शत्रुर्हनिष्ये चापरानपि ।
ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान्सुखी ॥ १४ ॥

асау майа̄ хатах̣ ш́атрур, ханішйе ча̄пара̄н апі
ı̄ш́варо ’хам ахам̇ бгоґı̄, сіддго ’хам̇ балава̄н сукгı̄

«Я знищив одного ворога і знищу інших. Цей світ – мій, і я втішатимуся ним. Я довершений, могутній і щасливий».

16.15

आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया ।
यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिता: ॥ १५ ॥

а̄д̣гйо ’бгіджанава̄н асмі, ко ’нйо ’сті садр̣ш́о майа̄
йакшйе да̄сйа̄мі модішйа, ітй аджн̃а̄на-вімохіта̄х̣

«Я багатий і знатний. Хто кращий за мене? Хто зможе перевершити мене? Ніхто не здатен! Я роздам милостиню, щось пожертвую, займатимусь благодійністю і процвітатиму». Думаючи так, ці люди стають жертвами власного невігластва.

16.16

अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृता: ।
प्रसक्ता: कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽश‍ुचौ ॥ १६ ॥

анека-чітта-вібгра̄нта̄, моха-джа̄ла-сама̄вр̣та̄х̣
прасакта̄х̣ ка̄ма-бгоґешу, патанті нараке ’ш́учау

Збентежені нескінченними тривогами, заплутані у тенетах помилкових уявлень, утопаючи в чуттєвих утіхах, вони падають в огидні пекельні світи.

16.17

आत्मसम्भाविता: स्तब्धा धनमानमदान्विता: ।
यजन्ते नामयज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम् ॥ १७ ॥

а̄тма-самбга̄віта̄х̣ стабдга̄, дгана-ма̄на-мада̄нвіта̄х̣
йаджанте на̄ма-йаджн̃аіс те, дамбгена̄відгі-пӯрвакам

Пихаті, зухвалі та безсоромні, сп’янілі від багатства та марнославства, вони, про людське око, часом приносять жертвування, проте, лицемірно, нехтуючи настановами писань.

16.18

अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिता: ।
मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयका: ॥ १८ ॥

ахан̇ка̄рам̇ балам̇ дарпам̇, ка̄мам̇ кродгам̇ ча сам̇ш́ріта̄х̣
ма̄м а̄тма-пара-дехешу, прадвішанто ’бгйасӯйака̄х̣

Спантеличені власним егоїзмом, силою, зарозумілістю, хтивістю та гнівом, демони, керовані заздрістю, починають відчувати неприязнь до Мене – Того, Хто перебуває в їхніх власних тілах і в тілах інших живих істот як Найвища Душа.

16.19

तानहं द्विषत: क्रूरान्संसारेषु नराधमान् ।
क्षिपाम्यजस्रमश‍ुभानासुरीष्वेव योनिषु ॥ १९ ॥

та̄н ахам̇ двішатах̣ крӯра̄н, сам̇са̄решу нара̄дгама̄н
кшіпа̄мй аджасрам аш́убга̄н, а̄сурı̄шв ева йонішу

Цих, найгірших серед людей, злих та заздрісних, Я безупинно поміщаю в утроби нечистих і демонічних форм життя, вкидаючи в коловорот народжень і смертей.

16.20

आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि ।
मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम् ॥ २० ॥

а̄сурı̄м̇ йонім а̄панна̄, мӯд̣га̄ джанмані джанмані
ма̄м апра̄пйаіва каунтейа, тато йа̄нтй адгама̄м̇ ґатім

Каунтею! Постійно втілюючись серед демонів, з кожним народженням ці дурні все більше віддаляються від Мене, падаючи все нижче й нижче до найогидніших умов існування.

16.21

त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मन: ।
काम: क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्‍त्रयं त्यजेत् ॥ २१ ॥

трі-відгам̇ наракасйедам̇, два̄рам̇ на̄ш́анам а̄тманах̣
ка̄мах̣ кродгас татга̄ лобгас, тасма̄д етат трайам̇ тйаджет

Троє воріт відчиняють дорогу до пекла – хтивість, гнів та жадібність. Вони провадять душу до загибелі, тому слід ретельно уникати їх.

16.22

एतैर्विमुक्त: कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नर: ।
आचरत्यात्मन: श्रेयस्ततो याति परां गतिम् ॥ २२ ॥

етаір вімуктах̣ каунтейа, тамо-два̄раіс трібгір нарах̣
а̄чаратй а̄тманах̣ ш́рейас, тато йа̄ті пара̄м̇ ґатім

Каунтею! Хто повністю позбувся цих трьох пороків, той здатен іти духовним шляхом, і через нього досягне найвищого призначення.

16.23

य: शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारत: ।
न स सिद्धिमवाप्‍नोति न सुखं न परां गतिम् ॥ २३ ॥

йах̣ ш́а̄стра-відгім утср̣джйа, вартате ка̄ма-ка̄ратах̣
на са сіддгім ава̄пноті, на сукгам̇ на пара̄м̇ ґатім

А хто, зневажаючи настанови шастр, потурає власним примхам, той не зможе досягти ані довершеності, ані щастя, ані найвищого призначення.

16.24

तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ।
ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि ॥ २४ ॥

тасма̄ч чга̄страм̇ прама̄н̣ам̇ те, ка̄рйа̄ка̄рйа-вйавастгітау
джн̃а̄тва̄ ш́а̄стра-відга̄ноктам̇, карма картум іха̄рхасі

Тому, завжди будь вірним священним писанням, щоб розуміти, що ти мусиш робити, а чого робити не слід! Постійно пам’ятаючи вказаний ними шлях, ти маєш діяти в цьому світі належним чином.

(глава 17)


Главная | Миссия | Учение | Библиотека | Контактная информация | WIKI | Вьяса-пуджа
Пожертвования