«Пусть мы всегда будем помнить». Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур | “May We Always Remember.” Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur


Russian

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур Прабхупада

Пусть мы всегда будем помнить

 

Шри Кришна Чайтаньядев — верховный учитель всех учителей в этом мире и источник совершенного разума, высочайшего среди возможных. Нашей единственной обязанностью должно быть постоянное повторение слов об очищении зеркала сердца, о чем Он говорит в Своих восьми заповедях («Шикшаштакам»). Мы всего лишь вестники трансцендентного мира. Мы никогда и никаким образом не будем колебаться предложить свое почтение и услуги всем людям этого мира, в той степени, в какой они этого достойны. Мы должны молить всех о благоприятной возможности служения Кришне. Мы встретим множество людей в этом мире, обладающих бесконечным разнообразием характеров, которые будут дружественно или враждебно настроены по отношению к служению Кришне. Но мы не должны снижать интенсивность в нашем любовном служении Господу нашего сердца и должны выражать должное почтение всем личностям.

И в перспективе, когда мы придем к разным людям во всех частях мира с «сумкой разносчика», полной хари-катхи, мы увидим множество хороших знаков, услышим многое и обретем великое благо благодаря этому нашему опыту. Да не забудем мы никогда все те жизненные ситуации, предложенные нам этим миром, когда мы чувствовали особую защиту лотосных стоп Шри Гуру в наших попытках распространить его служение. Пусть мы всегда будем помнить, что все благие качества должны быть направлены только на то, чтобы с огромным рвением молить о пылинке с лотосных стоп моего Шри Гуру. В противном случае они лишь мираж, созданный вводящей в заблуждение энергией, чтобы сбить нас с толку.

Я хочу напомнить моим друзьям, кто отправляется на Запад проповедовать учение Шри Чайтаньи, два указания моего наставника Шри Рупы:

  1. «Постоянные усилия, направленные на культивирование отношений с Кришной, той личности, которая, будучи свободной от всех мирских привязанностей, использует объекты этого мира согласно месту, времени и обстоятельствам во имя достижения этой цели, называется истинным отречением».
  2. «Отречение желающих достичь освобождения личностей от объектов, связанных с Хари, основанное на принятии лишь внешней материальной природы этих объектов, называется отречением, не имеющим подлинной ценности».

Переводчик: Ананда Вардхан Дас
Редактор: Традиш Дас

 


English  

May We Always Remember

by Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupad

http://www.vaisnava.com/sbp_remember.html

 

Shri Krishna Chaitanyadeva is the Supreme Teacher of all teachers of this world and the ideal possessor of intelligence that is the highest of all. It should be our only duty to constantly chant those words regarding the cleansing of the mirror of the heart of which He speaks in His Eight Precepts (Shikshastakam). We are only the bearers of the Transcendental World. We shall never in any way hesitate to offer every honour and facility, for which they are eligible, to all persons of this world. We must pray to all for the boon of aptitude for the service of Krishna. We shall come across many persons in this world, possessing an endless variety of characters, disposed or hostile to the service of Krishna. But we should not slacken in our loving service of the Lord of our hearts and should offer due honour to all persons.

We will have opportunities, as we approach different persons in all parts of the world with the vendor’s bag of the discourse of Hari, to see a good many sights, to hear much, and to seek to derive much benefit from our experience. May we never forget that all entities of this world are essentially protégés of the Lotus-feet of Shri Guru for helping the expansion of His service. May we always remember that all excellences must only be prepared to wait with the utmost eagerness on the particle of dust of the Lotus-feet of my Shri Guru; otherwise they are merely the mirage devised by the deluding potency for our ruin.

I wish to remind those friends of mine who are proceeding to the West for preaching the words of Shri Chaitanya, the two precepts of my Master Shri Rupa:

(1) “The constant endeavour for cultivating relationship with Krishna of a person who, being free from all mundane affinity, enjoys the entities of this world, having due regard to the propriety of each case, in pursuance of his purpose, is called the proper kind of renunciation.”

(2) “The abnegation, by persons desirous of liberation, of entities that have an affinity with Hari in considering their mundane nature, is termed renunciation possessing little real value.”

 


Finnish

Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupad

Muistakaamme aina

 

Shri Krishna Chaitanyadeva on kaikkien tämän maailman opettajien korkein opettaja sekä täydellisen ja korkeimman mahdollisen älykkyyden lähde. Ainoa velvollisuutemme on toistaa jatkuvasti sanoja sydämen peilin puhdistamisesta, kuten Hän sanoo kahdeksassa käskyssään (”Shikshastakam”). Olemme vain transsendenttisen maailman sanansaattajia. Emme koskaan epäröi millään tavoin osoittaa kunnioitustamme ja palveluksiamme kaikille tämän maailman ihmisille, siinä määrin kuin he ovat sen arvoisia. Meidän pitäisi rukoilla, että jokainen käyttäisi hyväkseen tätä suotuisaa tilaisuutta palvella Krishnaa. Tapaamme tässä maailmassa monia ihmisiä, joiden luonteet ovat äärettömän erilaisia ja jotka suhtautuvat ystävällisesti tai vihamielisesti Krishnan palvelemiseen. Mutta meidän ei pidä vähentää rakastavan palvelemisen intensiteettiä Jumalaa kohtaan, ja meidän on osoitettava asianmukaista kunnioitusta kaikille.

Ja pitkällä aikavälillä, kun tulemme eri ihmisten luo eri puolille maailmaa ”kantokassi” täynnä Hari-kathaa, näemme monia hyviä merkkejä, kuulemme monia asioita ja saamme suurta hyötyä tästä kokemuksestamme. Älkäämme koskaan unohtako kaikkia niitä elämäntilanteita, joita tämä maailma meille tarjosi, kun tunsimme Shri Gurun lootusjalkojen erityisen suojeluksen ponnisteluissamme levittääksemme hänen palvelutyötään. Muistakaamme aina, että kaikki hyvät ominaisuudet tulisi suunnata vain siihen, että rukoilemme suurella innolla pölyhiukkasen puolesta Shri Guruni lootuksenjaloista. Muuten ne ovat vain harhaanjohtavan energian luomaa kangastusta, joka hämmentää meitä.

Haluan muistuttaa ystäviäni, jotka lähtevät länteen saarnaamaan Shri Chaitanyan opetuksia, kahdesta ohjeesta, joita opettajani Shri Rupa antoi:

1. ”Kaikista maallisista kiintymyksistä vapautunut henkilö käyttää tämän maailman esineitä paikan, ajan ja olosuhteiden mukaan luodakseen suhteen Krishnaan. Tällaista luopumista kutsutaan todelliseksi luopumiseksi”.

2. ”Henkilöt, jotka haluavat saavuttaa vapautuksen, luopuvat Hariin liittyvistä esineistä, mutta heidän luopumisensa perustuu siihen, että he hyväksyvät vain näiden esineiden ulkoisen aineellisen luonteen. Tällaisella luopumisella ei ole todellista arvoa”.

Translated by L. W.
←  Уход Бхакти Бхушана Пури Махараджа ·• Архив новостей •· «Карма как милость». Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур | “Karma is Mercy.” Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur →
Russian

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур Прабхупада

Пусть мы всегда будем помнить

 

Шри Кришна Чайтаньядев — верховный учитель всех учителей в этом мире и источник совершенного разума, высочайшего среди возможных. Нашей единственной обязанностью должно быть постоянное повторение слов об очищении зеркала сердца, о чем Он говорит в Своих восьми заповедях («Шикшаштакам»). Мы всего лишь вестники трансцендентного мира. Мы никогда и никаким образом не будем колебаться предложить свое почтение и услуги всем людям этого мира, в той степени, в какой они этого достойны. Мы должны молить всех о благоприятной возможности служения Кришне. Мы встретим множество людей в этом мире, обладающих бесконечным разнообразием характеров, которые будут дружественно или враждебно настроены по отношению к служению Кришне. Но мы не должны снижать интенсивность в нашем любовном служении Господу нашего сердца и должны выражать должное почтение всем личностям.

И в перспективе, когда мы придем к разным людям во всех частях мира с «сумкой разносчика», полной хари-катхи, мы увидим множество хороших знаков, услышим многое и обретем великое благо благодаря этому нашему опыту. Да не забудем мы никогда все те жизненные ситуации, предложенные нам этим миром, когда мы чувствовали особую защиту лотосных стоп Шри Гуру в наших попытках распространить его служение. Пусть мы всегда будем помнить, что все благие качества должны быть направлены только на то, чтобы с огромным рвением молить о пылинке с лотосных стоп моего Шри Гуру. В противном случае они лишь мираж, созданный вводящей в заблуждение энергией, чтобы сбить нас с толку.

Я хочу напомнить моим друзьям, кто отправляется на Запад проповедовать учение Шри Чайтаньи, два указания моего наставника Шри Рупы:

  1. «Постоянные усилия, направленные на культивирование отношений с Кришной, той личности, которая, будучи свободной от всех мирских привязанностей, использует объекты этого мира согласно месту, времени и обстоятельствам во имя достижения этой цели, называется истинным отречением».
  2. «Отречение желающих достичь освобождения личностей от объектов, связанных с Хари, основанное на принятии лишь внешней материальной природы этих объектов, называется отречением, не имеющим подлинной ценности».

Переводчик: Ананда Вардхан Дас
Редактор: Традиш Дас

 


English  

May We Always Remember

by Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupad

http://www.vaisnava.com/sbp_remember.html

 

Shri Krishna Chaitanyadeva is the Supreme Teacher of all teachers of this world and the ideal possessor of intelligence that is the highest of all. It should be our only duty to constantly chant those words regarding the cleansing of the mirror of the heart of which He speaks in His Eight Precepts (Shikshastakam). We are only the bearers of the Transcendental World. We shall never in any way hesitate to offer every honour and facility, for which they are eligible, to all persons of this world. We must pray to all for the boon of aptitude for the service of Krishna. We shall come across many persons in this world, possessing an endless variety of characters, disposed or hostile to the service of Krishna. But we should not slacken in our loving service of the Lord of our hearts and should offer due honour to all persons.

We will have opportunities, as we approach different persons in all parts of the world with the vendor’s bag of the discourse of Hari, to see a good many sights, to hear much, and to seek to derive much benefit from our experience. May we never forget that all entities of this world are essentially protégés of the Lotus-feet of Shri Guru for helping the expansion of His service. May we always remember that all excellences must only be prepared to wait with the utmost eagerness on the particle of dust of the Lotus-feet of my Shri Guru; otherwise they are merely the mirage devised by the deluding potency for our ruin.

I wish to remind those friends of mine who are proceeding to the West for preaching the words of Shri Chaitanya, the two precepts of my Master Shri Rupa:

(1) “The constant endeavour for cultivating relationship with Krishna of a person who, being free from all mundane affinity, enjoys the entities of this world, having due regard to the propriety of each case, in pursuance of his purpose, is called the proper kind of renunciation.”

(2) “The abnegation, by persons desirous of liberation, of entities that have an affinity with Hari in considering their mundane nature, is termed renunciation possessing little real value.”

 


Finnish

Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupad

Muistakaamme aina

 

Shri Krishna Chaitanyadeva on kaikkien tämän maailman opettajien korkein opettaja sekä täydellisen ja korkeimman mahdollisen älykkyyden lähde. Ainoa velvollisuutemme on toistaa jatkuvasti sanoja sydämen peilin puhdistamisesta, kuten Hän sanoo kahdeksassa käskyssään (”Shikshastakam”). Olemme vain transsendenttisen maailman sanansaattajia. Emme koskaan epäröi millään tavoin osoittaa kunnioitustamme ja palveluksiamme kaikille tämän maailman ihmisille, siinä määrin kuin he ovat sen arvoisia. Meidän pitäisi rukoilla, että jokainen käyttäisi hyväkseen tätä suotuisaa tilaisuutta palvella Krishnaa. Tapaamme tässä maailmassa monia ihmisiä, joiden luonteet ovat äärettömän erilaisia ja jotka suhtautuvat ystävällisesti tai vihamielisesti Krishnan palvelemiseen. Mutta meidän ei pidä vähentää rakastavan palvelemisen intensiteettiä Jumalaa kohtaan, ja meidän on osoitettava asianmukaista kunnioitusta kaikille.

Ja pitkällä aikavälillä, kun tulemme eri ihmisten luo eri puolille maailmaa ”kantokassi” täynnä Hari-kathaa, näemme monia hyviä merkkejä, kuulemme monia asioita ja saamme suurta hyötyä tästä kokemuksestamme. Älkäämme koskaan unohtako kaikkia niitä elämäntilanteita, joita tämä maailma meille tarjosi, kun tunsimme Shri Gurun lootusjalkojen erityisen suojeluksen ponnisteluissamme levittääksemme hänen palvelutyötään. Muistakaamme aina, että kaikki hyvät ominaisuudet tulisi suunnata vain siihen, että rukoilemme suurella innolla pölyhiukkasen puolesta Shri Guruni lootuksenjaloista. Muuten ne ovat vain harhaanjohtavan energian luomaa kangastusta, joka hämmentää meitä.

Haluan muistuttaa ystäviäni, jotka lähtevät länteen saarnaamaan Shri Chaitanyan opetuksia, kahdesta ohjeesta, joita opettajani Shri Rupa antoi:

1. ”Kaikista maallisista kiintymyksistä vapautunut henkilö käyttää tämän maailman esineitä paikan, ajan ja olosuhteiden mukaan luodakseen suhteen Krishnaan. Tällaista luopumista kutsutaan todelliseksi luopumiseksi”.

2. ”Henkilöt, jotka haluavat saavuttaa vapautuksen, luopuvat Hariin liittyvistä esineistä, mutta heidän luopumisensa perustuu siihen, että he hyväksyvät vain näiden esineiden ulkoisen aineellisen luonteen. Tällaisella luopumisella ei ole todellista arvoa”.

Translated by L. W.


Главная | Миссия | Учение | Библиотека | Контактная информация
Пожертвования