«Проповедь | Делись тем, что тебе нравится!» Шрила Б. С. Госвами Махарадж | “Preaching | Share What You Like!” Srila B. S. Goswami Maharaj


Видео с русскими субтитрами. Нужно включить их на панели пуска справа.


скачать (формат MP3, 4.00M)

Srila Bhakti Sudhir Goswami Maharaj

Preaching | Share What You Like!

 

English:

When you are genuinely enthusiastic about something, that’s the... And this is a little preaching... thing, here, everybody, is people go, “What or how should we preach, what should we do?”

[Preaching | Share What You Like!]

And I almost say the same thing all the time, although, yes—atma-jñana, we start with certain things about the soul, transmigration—that’s true, we do that. But, in addition to that, if you want to stay vital yourself, you tell people... Vital means life, keep your vitality, like in “not get bored and monoton...” “Oh, I said the same thing, over and over and over again...” If you will share what you’re appreciating, what you like... Just like when we eat something... And this is funny too. Like, māyāvādis or impersonalists, they will say, “When you eat something very nice, you become silent.” You get it? That’s what they say. We don’t say that. And that’s not our experience. My experience is if you eat something very nice, you go like, “Wow!!!” You know, like, “Did you have this? Did you get the sabji yet?” or, “Did you get the sweet? You’ve got to try it!”

Gurudev called Paramānanda once. On the telephone. Paramānanda is like, driving... And it’s when Gurudev’s health is not good... And he gets a call from Gurudev, he is going like, “What’s wrong?” And he goes, “You got to come back immediately!” And he’s going, “All right, I’m coming!” He thinks Gurudev is like, in trouble. Healthwise. And when he gets back, he says, “Did you taste the sweet rice that Manasā Kṛṣṇa made? Did you taste this? This is unbelievable!” He called him, like, on the phone... He is racing back, like, you know, killed the couple of people on the way... But they, you know, they were run over in the service and got sukriti, they’re now in heaven...

So when you taste something, anything, on any level, about Kṛṣṇa consciousness, that’s what you share with people... They go, “What should I say first? Should I start talking...”, you know. No, no — what you like.

When Bon Mahārāj of Italy, (Bhakti Madhur Bon), he came to the Maṭh… He was actually a catholic priest previously. Which is, like, an interesting story. So he comes to the Maṭh and in his first meeting with Guru Mahārāj he is telling like, “Oh, I’ve read some Bhagavad-gītā…”, you know. And it was interesting seeing how Guru Mahārāj is dealing with someone for the first time, and he goes, “Oh, you’ve read Bhagavad-gītā…” He goes, “Which part did you like?” That’s what he said to him, “Which part of the book did you like?” And this is how he scored a lot of points quickly, he said, you know, he is talking like-a “deeze” [this], because have a little bit of Italian accent, and a little from a Dante place, you know... He says, “I like the part, where He says, ‘Surrender everything to Me, become My devotee. Give up everything and become My devotee’”. And like, you could hear like a bell goes, “Ding!”, you know, like and Guru Mahārāj is like, “Bless you, my child”. So it’s like, in the eighteenth chapter, when Kṛṣṇa says, “Give up everything and surrender to Me”, he goes, “I really like that part”. So Guru Mahārāj is saying, “Hmm, interesting man”.

Captured by Ragalekha Devi Dasi

 

 

Hungarian:

Amikor őszintén lelkesedsz valami iránt, és ez egy kis prédikáció itt, mindenkinek, az emberek kérdezik: „Miről vagy hogyan kellene prédikálnunk, mit kellene tennünk?”

[Prédikálás | Oszt meg, amit szeretsz!]

És mindig ugyanazt a dolgot mondom, habár, igen — ātma-jñana, bizonyos lélekről szóló tudással kezdünk, lélekvándorlással — ez igaz, így is teszünk. De ezen felül, ha élettel teli akarsz maradni, élettel teli azt jelenti, hogy energikus, megőrzöd a vitalitásod, vagyis „nem unalmas és monoton...” „Ó, ugyanazt a dolgot szajkózom, újra és újra és újra...” Ha megosztod majd azt, mit nagyra becsülsz, amit szeretsz... Mint amikor eszünk valamit... és ez is vicces. A māyāvádik vagy imperszonalisták, azt fogják mondani, „Amikor jóízűen eszel valamit, elcsendesedsz.” Megesett már veletek? Ezt mondják ők. Mi nem ezt mondjuk. És nekünk nem ez a tapasztalatunk. Az én tapasztalatom az, hogy ha jóízűen eszel valamit, így reagálsz: „Wáú!!!” Azt kérdezzük, „Kóstoltad ezt? Ettél már a sabjiból?” vagy „Ettél már édességet? Ki kell próbálnod!”

Gurudev egyszer Paramānandát hívta telefonon. Paramānanda vezetett. Ekkor Gurudev egészsége sem volt jó... Erre kapott egy telefont Gurudevtől, mire ő: „Mi a baj?” A válasz: „Azonnal vissza kell jönnöd!” Erre ő: „Rendben, máris megyek!” Azt hitte, hogy Gurudev bajban van egészségileg. És amikor visszaért, [Gurudev] azt mondta: „Kóstoltad már az édesrizset, amit Manasā Kṛṣṇa készített? Megkóstoltad már? Ez hihetetlen!” Felhívta őt, telefonon... ő pedig száguldott vissza, mint aki... értitek, elgázolt pár embert az úton. De tudjátok, szolgálat közben lettek elgázolva és sukritihez jutottak, most már a mennyekben vannak... Tehát, amikor megízlelsz valamit, bármit, bármilyen szinten, ami a Kṛṣṇa-tudattal kapcsolatos, az az, amit megosztasz az emberekkel... Így kérdezik: „Mit kellene először mondanom? Kezdjek el beszélni a...” Nem, nem — hanem amit szeretsz.

Amikor Bon Mahārāj Olaszországból (Bhakti Madhur Bon), a Māṭhba érkezett... Ő valójában katolikus lelkész volt előtte, ami, egy érdekes történet. Szóval, megérkezett a Māṭhhoz és amikor először találkozott Guru Mahārāj-dzsal, olyanokat mesélt, hogy „Ó, olvastam egy kis Bhagavad Gítát...”, és hasonlók. És érdekes látni, ahogyan Guru Mahārāj bánt valakivel az első alkalommal, így reagált: „Ó, olvastál Bhagavad Gítát...” „Melyik rész tetszett belőle?” Ez az, amit mondott neki, „Melyik az a rész a könyvben, amit szerettél?” És ez az, amivel gyorsan bónuszpontokat kapott, azt mondta... tudjátok, ő „ííígy beszéél”, mert van némi olasz akcentusa, meg egy kicsi a Dante-i helyből, tudjátok... Így felelt: „Azt a részt szeretem, ahol Ő azt mondja, „Add át magad Nekem, és légy az Én hívem. Adj fel mindent és légy az Én hívem”.” És mintha hallhattál volna egy harangot, hogy „Ding!”, értitek, mire Guru Mahārāj valahogy így: „Áldott légy, gyermekem!” Tehát, mint a tizennyolcadik fejezetben, ahol Kṛṣṇa azt mondja, „Adj fel mindent és add át magad Nekem”, ő azt mondta: „nekem igazán tetszik ez a rész”. Így Guru Mahārāj azt mondta: „Hmm, érdekes fickó”.

Translated by Tungavidya Devi Dasi

 

 

Russian:

Когда вы чем-то очень увлечены, то... это немного похоже на проповедь, как здесь, все вы... Спрашивают: «Как и что мы должны проповедовать, что мы должны делать?..»

[Проповедь | Делись тем, что тебе нравится!]

И я почти всегда отвечаю одно и то же, хотя, да — атма-гьяна, мы начинаем с определенных истин о душе, о перевоплощении — верно, мы говорим об этом. Но, помимо этого, если вы хотите, чтобы ваша проповедь всегда была живой, говорите людям... Живой — значит новой, яркой. Не скучной, не однообразной. «Ах, я говорю одно и то же раз за разом...» Если вы будете делиться тем, что дорого вам самим, тем, что нравится вам... Это как, например, когда мы что-то едим... Иногда это даже бывает немного комично. Например, майявади или имперсоналисты говорят: «Когда вы едите что-то очень вкусное, на вас нисходит спокойствие». Вы поняли? Вот как рассуждают они. Мы иного мнения. И у нас совсем другая реакция. На мой взгляд, когда вы едите что-то очень вкусное: «Вау!!! Вы это пробовали? Вы еще не ели сабджи? Или: «Вы ели сладкое? Непременно попробуйте!»

Однажды Гурудев позвонил Парамананде на мобильный телефон. Парамананда был за рулем... В то время у Гурудева были проблемы со здоровьем... Он слышит звонок от Гурудева и спрашивает: «Что случилось?..» В ответ: «Ты должен немедленно вернуться!» Он: «Хорошо, еду!» Он думает, что Гурудеву стало плохо. И когда он возвращается, то слышит: «Ты попробовал сладкий рис, который приготовил Манас Кришна? Ты его пробовал? Он бесподобен!» Он позвонил Парамананде на мобильный... Тот мчался назад, может, в пути задавил пару человек... Но... их переехали в служении, они получили сукрити и сейчас в раю...

То есть, когда вы пробуете что-то, что бы то ни было, на любом уровне, имеющее отношение к Кришна-сознанию, и делитесь этим с людьми... Спрашивают: «Как мне начать? Что, если я вначале скажу...» Нет, нет — то, что нравится вам.

Когда Бон Махарадж из Италии, Бхакти Мадхур Бон, приехал в Матх... Кстати, в прошлом он был католическим священником. Это интересная история... Так вот, он приезжает в Матх и во время первой встречи с Гуру Махараджем говорит: «Я читал Бхагавад-гиту...» Было интересно наблюдать, как Гуру Махарадж беседовал с людьми в первый раз: «О, вы читали Бхагавад-гиту... И какая ее часть вам понравилась?» Именно так он и спросил: «Какая часть книги вам понравилась?» И его [Бона Махараджа] ответ сразу приносит ему немалый выигрыш. Он сказал — знаете, он говорил с заметным итальянским акцентом, ведь он из страны Данте... Он сказал: «Мне нравится та часть, где Он [Шри Кришна] говорит: „Предайся Мне, стань Моим преданным. Оставь все и стань Моим преданным“». И тут будто колокольчик прозвенел: «Дзинь!» И Гуру Махарадж: «Благословляю тебя, дитя мое». В восемнадцатой главе Кришна сказал: «Оставь все и предайся Мне...» И такое признание: «Мне очень нравится эта часть». Поэтому Гуру Махарадж говорит: «Гм... Интересный человек».

Переводчик: Рагалекха Деви Даси

 

 

Шріла Бгакті Судгір Ґосвамі Махарадж

Проповідь: ділись тим, що подобається! 

Українська:

Коли ви щиро захоплені чимось це... це наче маленька проповідь. Питають: «Що та як ми маємо проповідувати, що треба робити?» Та кожного разу я даю майже однакову відповідь. Атма-джнана. Ми починаємо з певних предметів стосовно душі, перевтілення — так, ми кажемо про це. Але у додаток до цього, якщо ви хочете залишатись цікавим для самого себе, кажіть людям... Цікавим означає сповненим життєвої сили, не набридлим чи монотонним. «Ой, я кожного разу кажу одне й теж саме». Якщо ви будете ділитися тим, що має для вас цінність, те, що цікаво вам самим... Як наче коли ми щось їмо... Це також дуже забавно. Наприклад, майаваді чи імперсоналісти завжди кажуть: «Коли ви їсте щось смачне, ви заспокоюєтесь». Розумієте? Так вони кажуть. Ми іншої думки, це не наш досвід. Моє спостереження, коли ви їсте щось смачне, ви кажете: «Чудово! Ти це куштував, ти вже спробував це сабджі?» Або: «Ти куштував десерт? Неодмінно спробуй!»

Одного разу Ґурудев зателефонував Парамананді, коли той був за кермом. У той час здоров’я Ґурудева було поганим. Парамананда питає Ґурудева: «Що трапилось?», — та чує у відповідь — «Тобі треба негайно повернутись!» Й він повертається. Він гадає, що щось трапилось із Ґурудевом, стан погіршився. Та, коли він повертається, Ґурудев каже йому: «Ти пробував солодкий рис, який приготував Манас Крішна? Ти пробував? Це щось неймовірне!» Параманада отримує цей дзвінок, мчить назад, майже збиваючи кількох пішоходів. Але вони збиті у процесі служіння, тому отримали сукріті, зараз вони на небесах... [Сміється.]

Тож, коли вам подобається дещо у свідомості Крішни, речі будь якого рівня, розповідайте людям про це... «Про що мені казати на початку? Якщо я спершу скажу таке…» Ні, кажіть те, що вам цікаве.

Коли Бон Махарадж з Італії, Бгакті Мадгур Бон, приїхав до Матгу... Насправді, у минулому, він був католицьким священиком. Це цікава історія. Тож він приїздить до Матгу та під час першої зустрічі із Ґуру Махараджем він каже: «О, я прочитав Бгаґавад‑ґіту…» Та було дуже цікаво спостерігати як Ґуру Махарадж поводиться із людьми у перший раз: «О, ви читали Бгаґавад-ґіту. Яка її частина вам прийшлася до вподоби?» Саме так він запитав: «Яка частина цієї книги вам сподобалася більш за все?» Та його відповідь [Бона Махараджа] швидко приносить йому бонуси. Тож він відповідає... він розмовляє із італійським акцентом, він походить з батьківщини Данте. Він каже: «Мені сподобалась та частина, у якій Він каже: „Відмовся від усього заради Мене, стань Моїм відданим. Відмовся від усього та придайся Мені“». Й тут наче дзвоник пролунав: «Дзень!» Й Ґуру Махарадж наче висловив: «Благословляю тебе, дитя моє». Це вісімнадцята глава, де Крішна каже: «Залиш усе й віддайся Мені». Він сказав: «Мені насправді сподобалася ця глава». Тож Ґуру Махарадж сказав: «Гм… Цікава людина».

Перекладач: Крiшна Чайтан’я Дас
Редактор: Аннапурна Деві Дасі

 



←  Встреча со Шрилой Авадхутом Махараджем на Кисельном 23 сентября 2014 года ·• Архив новостей •· «Чистота и верность служению». Шрила Б. Н. Ачарья Махарадж. 24 февраля 2013 года | “Chastity and Service Attachment.” Srila B. N. Acharya Maharaj. 24 February 2013  →

Видео с русскими субтитрами. Нужно включить их на панели пуска справа.

Get the Flash Player to see this player.
скачать (формат MP3, 4.2 МБ)

Srila Bhakti Sudhir Goswami Maharaj

Preaching | Share What You Like!

 

English:

When you are genuinely enthusiastic about something, that’s the... And this is a little preaching... thing, here, everybody, is people go, “What or how should we preach, what should we do?”

[Preaching | Share What You Like!]

And I almost say the same thing all the time, although, yes—atma-jñana, we start with certain things about the soul, transmigration—that’s true, we do that. But, in addition to that, if you want to stay vital yourself, you tell people... Vital means life, keep your vitality, like in “not get bored and monoton...” “Oh, I said the same thing, over and over and over again...” If you will share what you’re appreciating, what you like... Just like when we eat something... And this is funny too. Like, māyāvādis or impersonalists, they will say, “When you eat something very nice, you become silent.” You get it? That’s what they say. We don’t say that. And that’s not our experience. My experience is if you eat something very nice, you go like, “Wow!!!” You know, like, “Did you have this? Did you get the sabji yet?” or, “Did you get the sweet? You’ve got to try it!”

Gurudev called Paramānanda once. On the telephone. Paramānanda is like, driving... And it’s when Gurudev’s health is not good... And he gets a call from Gurudev, he is going like, “What’s wrong?” And he goes, “You got to come back immediately!” And he’s going, “All right, I’m coming!” He thinks Gurudev is like, in trouble. Healthwise. And when he gets back, he says, “Did you taste the sweet rice that Manasā Kṛṣṇa made? Did you taste this? This is unbelievable!” He called him, like, on the phone... He is racing back, like, you know, killed the couple of people on the way... But they, you know, they were run over in the service and got sukriti, they’re now in heaven...

So when you taste something, anything, on any level, about Kṛṣṇa consciousness, that’s what you share with people... They go, “What should I say first? Should I start talking...”, you know. No, no — what you like.

When Bon Mahārāj of Italy, (Bhakti Madhur Bon), he came to the Maṭh… He was actually a catholic priest previously. Which is, like, an interesting story. So he comes to the Maṭh and in his first meeting with Guru Mahārāj he is telling like, “Oh, I’ve read some Bhagavad-gītā…”, you know. And it was interesting seeing how Guru Mahārāj is dealing with someone for the first time, and he goes, “Oh, you’ve read Bhagavad-gītā…” He goes, “Which part did you like?” That’s what he said to him, “Which part of the book did you like?” And this is how he scored a lot of points quickly, he said, you know, he is talking like-a “deeze” [this], because have a little bit of Italian accent, and a little from a Dante place, you know... He says, “I like the part, where He says, ‘Surrender everything to Me, become My devotee. Give up everything and become My devotee’”. And like, you could hear like a bell goes, “Ding!”, you know, like and Guru Mahārāj is like, “Bless you, my child”. So it’s like, in the eighteenth chapter, when Kṛṣṇa says, “Give up everything and surrender to Me”, he goes, “I really like that part”. So Guru Mahārāj is saying, “Hmm, interesting man”.

Captured by Ragalekha Devi Dasi

 

 

Hungarian:

Amikor őszintén lelkesedsz valami iránt, és ez egy kis prédikáció itt, mindenkinek, az emberek kérdezik: „Miről vagy hogyan kellene prédikálnunk, mit kellene tennünk?”

[Prédikálás | Oszt meg, amit szeretsz!]

És mindig ugyanazt a dolgot mondom, habár, igen — ātma-jñana, bizonyos lélekről szóló tudással kezdünk, lélekvándorlással — ez igaz, így is teszünk. De ezen felül, ha élettel teli akarsz maradni, élettel teli azt jelenti, hogy energikus, megőrzöd a vitalitásod, vagyis „nem unalmas és monoton...” „Ó, ugyanazt a dolgot szajkózom, újra és újra és újra...” Ha megosztod majd azt, mit nagyra becsülsz, amit szeretsz... Mint amikor eszünk valamit... és ez is vicces. A māyāvádik vagy imperszonalisták, azt fogják mondani, „Amikor jóízűen eszel valamit, elcsendesedsz.” Megesett már veletek? Ezt mondják ők. Mi nem ezt mondjuk. És nekünk nem ez a tapasztalatunk. Az én tapasztalatom az, hogy ha jóízűen eszel valamit, így reagálsz: „Wáú!!!” Azt kérdezzük, „Kóstoltad ezt? Ettél már a sabjiból?” vagy „Ettél már édességet? Ki kell próbálnod!”

Gurudev egyszer Paramānandát hívta telefonon. Paramānanda vezetett. Ekkor Gurudev egészsége sem volt jó... Erre kapott egy telefont Gurudevtől, mire ő: „Mi a baj?” A válasz: „Azonnal vissza kell jönnöd!” Erre ő: „Rendben, máris megyek!” Azt hitte, hogy Gurudev bajban van egészségileg. És amikor visszaért, [Gurudev] azt mondta: „Kóstoltad már az édesrizset, amit Manasā Kṛṣṇa készített? Megkóstoltad már? Ez hihetetlen!” Felhívta őt, telefonon... ő pedig száguldott vissza, mint aki... értitek, elgázolt pár embert az úton. De tudjátok, szolgálat közben lettek elgázolva és sukritihez jutottak, most már a mennyekben vannak... Tehát, amikor megízlelsz valamit, bármit, bármilyen szinten, ami a Kṛṣṇa-tudattal kapcsolatos, az az, amit megosztasz az emberekkel... Így kérdezik: „Mit kellene először mondanom? Kezdjek el beszélni a...” Nem, nem — hanem amit szeretsz.

Amikor Bon Mahārāj Olaszországból (Bhakti Madhur Bon), a Māṭhba érkezett... Ő valójában katolikus lelkész volt előtte, ami, egy érdekes történet. Szóval, megérkezett a Māṭhhoz és amikor először találkozott Guru Mahārāj-dzsal, olyanokat mesélt, hogy „Ó, olvastam egy kis Bhagavad Gítát...”, és hasonlók. És érdekes látni, ahogyan Guru Mahārāj bánt valakivel az első alkalommal, így reagált: „Ó, olvastál Bhagavad Gítát...” „Melyik rész tetszett belőle?” Ez az, amit mondott neki, „Melyik az a rész a könyvben, amit szerettél?” És ez az, amivel gyorsan bónuszpontokat kapott, azt mondta... tudjátok, ő „ííígy beszéél”, mert van némi olasz akcentusa, meg egy kicsi a Dante-i helyből, tudjátok... Így felelt: „Azt a részt szeretem, ahol Ő azt mondja, „Add át magad Nekem, és légy az Én hívem. Adj fel mindent és légy az Én hívem”.” És mintha hallhattál volna egy harangot, hogy „Ding!”, értitek, mire Guru Mahārāj valahogy így: „Áldott légy, gyermekem!” Tehát, mint a tizennyolcadik fejezetben, ahol Kṛṣṇa azt mondja, „Adj fel mindent és add át magad Nekem”, ő azt mondta: „nekem igazán tetszik ez a rész”. Így Guru Mahārāj azt mondta: „Hmm, érdekes fickó”.

Translated by Tungavidya Devi Dasi

 

 

Russian:

Когда вы чем-то очень увлечены, то... это немного похоже на проповедь, как здесь, все вы... Спрашивают: «Как и что мы должны проповедовать, что мы должны делать?..»

[Проповедь | Делись тем, что тебе нравится!]

И я почти всегда отвечаю одно и то же, хотя, да — атма-гьяна, мы начинаем с определенных истин о душе, о перевоплощении — верно, мы говорим об этом. Но, помимо этого, если вы хотите, чтобы ваша проповедь всегда была живой, говорите людям... Живой — значит новой, яркой. Не скучной, не однообразной. «Ах, я говорю одно и то же раз за разом...» Если вы будете делиться тем, что дорого вам самим, тем, что нравится вам... Это как, например, когда мы что-то едим... Иногда это даже бывает немного комично. Например, майявади или имперсоналисты говорят: «Когда вы едите что-то очень вкусное, на вас нисходит спокойствие». Вы поняли? Вот как рассуждают они. Мы иного мнения. И у нас совсем другая реакция. На мой взгляд, когда вы едите что-то очень вкусное: «Вау!!! Вы это пробовали? Вы еще не ели сабджи? Или: «Вы ели сладкое? Непременно попробуйте!»

Однажды Гурудев позвонил Парамананде на мобильный телефон. Парамананда был за рулем... В то время у Гурудева были проблемы со здоровьем... Он слышит звонок от Гурудева и спрашивает: «Что случилось?..» В ответ: «Ты должен немедленно вернуться!» Он: «Хорошо, еду!» Он думает, что Гурудеву стало плохо. И когда он возвращается, то слышит: «Ты попробовал сладкий рис, который приготовил Манас Кришна? Ты его пробовал? Он бесподобен!» Он позвонил Парамананде на мобильный... Тот мчался назад, может, в пути задавил пару человек... Но... их переехали в служении, они получили сукрити и сейчас в раю...

То есть, когда вы пробуете что-то, что бы то ни было, на любом уровне, имеющее отношение к Кришна-сознанию, и делитесь этим с людьми... Спрашивают: «Как мне начать? Что, если я вначале скажу...» Нет, нет — то, что нравится вам.

Когда Бон Махарадж из Италии, Бхакти Мадхур Бон, приехал в Матх... Кстати, в прошлом он был католическим священником. Это интересная история... Так вот, он приезжает в Матх и во время первой встречи с Гуру Махараджем говорит: «Я читал Бхагавад-гиту...» Было интересно наблюдать, как Гуру Махарадж беседовал с людьми в первый раз: «О, вы читали Бхагавад-гиту... И какая ее часть вам понравилась?» Именно так он и спросил: «Какая часть книги вам понравилась?» И его [Бона Махараджа] ответ сразу приносит ему немалый выигрыш. Он сказал — знаете, он говорил с заметным итальянским акцентом, ведь он из страны Данте... Он сказал: «Мне нравится та часть, где Он [Шри Кришна] говорит: „Предайся Мне, стань Моим преданным. Оставь все и стань Моим преданным“». И тут будто колокольчик прозвенел: «Дзинь!» И Гуру Махарадж: «Благословляю тебя, дитя мое». В восемнадцатой главе Кришна сказал: «Оставь все и предайся Мне...» И такое признание: «Мне очень нравится эта часть». Поэтому Гуру Махарадж говорит: «Гм... Интересный человек».

Переводчик: Рагалекха Деви Даси

 

 

Шріла Бгакті Судгір Ґосвамі Махарадж

Проповідь: ділись тим, що подобається! 

Українська:

Коли ви щиро захоплені чимось це... це наче маленька проповідь. Питають: «Що та як ми маємо проповідувати, що треба робити?» Та кожного разу я даю майже однакову відповідь. Атма-джнана. Ми починаємо з певних предметів стосовно душі, перевтілення — так, ми кажемо про це. Але у додаток до цього, якщо ви хочете залишатись цікавим для самого себе, кажіть людям... Цікавим означає сповненим життєвої сили, не набридлим чи монотонним. «Ой, я кожного разу кажу одне й теж саме». Якщо ви будете ділитися тим, що має для вас цінність, те, що цікаво вам самим... Як наче коли ми щось їмо... Це також дуже забавно. Наприклад, майаваді чи імперсоналісти завжди кажуть: «Коли ви їсте щось смачне, ви заспокоюєтесь». Розумієте? Так вони кажуть. Ми іншої думки, це не наш досвід. Моє спостереження, коли ви їсте щось смачне, ви кажете: «Чудово! Ти це куштував, ти вже спробував це сабджі?» Або: «Ти куштував десерт? Неодмінно спробуй!»

Одного разу Ґурудев зателефонував Парамананді, коли той був за кермом. У той час здоров’я Ґурудева було поганим. Парамананда питає Ґурудева: «Що трапилось?», — та чує у відповідь — «Тобі треба негайно повернутись!» Й він повертається. Він гадає, що щось трапилось із Ґурудевом, стан погіршився. Та, коли він повертається, Ґурудев каже йому: «Ти пробував солодкий рис, який приготував Манас Крішна? Ти пробував? Це щось неймовірне!» Параманада отримує цей дзвінок, мчить назад, майже збиваючи кількох пішоходів. Але вони збиті у процесі служіння, тому отримали сукріті, зараз вони на небесах... [Сміється.]

Тож, коли вам подобається дещо у свідомості Крішни, речі будь якого рівня, розповідайте людям про це... «Про що мені казати на початку? Якщо я спершу скажу таке…» Ні, кажіть те, що вам цікаве.

Коли Бон Махарадж з Італії, Бгакті Мадгур Бон, приїхав до Матгу... Насправді, у минулому, він був католицьким священиком. Це цікава історія. Тож він приїздить до Матгу та під час першої зустрічі із Ґуру Махараджем він каже: «О, я прочитав Бгаґавад‑ґіту…» Та було дуже цікаво спостерігати як Ґуру Махарадж поводиться із людьми у перший раз: «О, ви читали Бгаґавад-ґіту. Яка її частина вам прийшлася до вподоби?» Саме так він запитав: «Яка частина цієї книги вам сподобалася більш за все?» Та його відповідь [Бона Махараджа] швидко приносить йому бонуси. Тож він відповідає... він розмовляє із італійським акцентом, він походить з батьківщини Данте. Він каже: «Мені сподобалась та частина, у якій Він каже: „Відмовся від усього заради Мене, стань Моїм відданим. Відмовся від усього та придайся Мені“». Й тут наче дзвоник пролунав: «Дзень!» Й Ґуру Махарадж наче висловив: «Благословляю тебе, дитя моє». Це вісімнадцята глава, де Крішна каже: «Залиш усе й віддайся Мені». Він сказав: «Мені насправді сподобалася ця глава». Тож Ґуру Махарадж сказав: «Гм… Цікава людина».

Перекладач: Крiшна Чайтан’я Дас
Редактор: Аннапурна Деві Дасі

 

Главная | Миссия | Учение | Библиотека | Контактная информация | WIKI | Вьяса-пуджа
Пожертвования