«Взор любви не видит изъянов». Шрила Б. С. Госвами Махарадж | “A Loving Eye Conceals Defects.” Srila B. S. Goswami Maharaj


Видео с русскими субтитрами.
Нужно включить их на панели пуска справа, кнопка СС.

 

Srila Bhakti Sudhir Goswami Maharaj

A Loving Eye Conceal Defects

 

English:

[A Loving Eye Conceal Defects]

I was on a train once, in India. There was a wife, her husband, and their child. The wife looks like a Hollywood actress, she’s like world-class beauty. But this is India, the land of arranged marriages, her husband, and I’m not saying this as a criticism, but just as a statement and as a fact, was hideously ugly. Not just unattractive. Like acid had been thrown all over his face. Worse than the phantom of the opera, hideous like if you accidentally saw his face you’d go “Oh, God.” That type of, I’m not talking about someone who’s just not attractive, not like that, something had obviously happened, some kind of a chemical accident. So his face was melted, ugly, hideous, right? His wife, looks like a Bollywood actress. And I saw, I was stunned, because the little child was like looking with this love and affection at her father. And the father’s beaming love and affection toward the child. And the wife is beaming love and affection toward her husband, and her child. As if to say, they’re saying like “We are so fortunate, we have this loving family situation.” “Aren’t we fortunate people?” “Are there more fortunate people than us in the world?” That was their mood. And that reminded me of Guru Maharaj saying “Love can accommodate everything, it conceals whatever looks unsightly, what’s a flaw, what’s ugly,” what’s a, how do you say, what’s the word for a bad behavioral trait? Anyway I can’t speak properly right now, you know a character flaw, whatever. So he’s saying “When the finite’s trying to approach the Infinite, how is that going to work?” “How is that even possible?” He’s saying, “Through love and affection.” That’s how the smallest can connect to the greatest. This is why he says “Love, beauty over power.” The greatest power in the world, the greatest force in the world is not power, but beauty, love, charm and sweetness. Which is personified in Krishna conception. That’s beauty, love. We just spoke something of the beauty, love and charm of Ramachandra, but somewhat constricted by the position of being a king and governing and all that. Whereas in Krishna conception the full expression of love and sweetness is unleashed and expressed to the extreme. So, that’s why we are approaching Krishna.

 

 

Chinese:

[爱能包容万千]

我在印度的火车上

遇到一个家庭

爱能包容大千世界

妻子看起来像宝莱坞的演员

那种顶尖的美人

但是在印度婚姻是包办的

我不想评判但是他的丈夫看起来

真的是那种可怕的丑陋

并不只是毫无魅力

张脸好像被硫酸泼过

甚至比《歌剧魅影》的主角还糟那丑得

如果不小心看到他的你会大呼我的天啊

那种丑我不是在说一个平庸、毫无吸引力的人

不是那显然他是发生了什么事故

遇到某种化工意外

所以脸被扭曲变形丑的可怕

她的妻子美得就像宝莱坞的演员

然后我惊呆地看到们的小孩儿

满怀爱望着他的父亲

亲也在深情地回望孩子

他的妻子深情地望着父子俩

这样的神情仿佛在说

们太幸运了一家和睦

们不是幸运的一家吗

这个世界上还有比我们更幸运的吗

就是那样的心态

这使我联想到Guru Maharaj说过

爱能容纳

能容忍一切不堪入目的

不管怎样的缺陷有多丑

多坏的行为品性

现在无法准确的形容

就像那些性格缺陷等等

所以他有限之物要通过什么途径去接近无限

那怎么可能

通过爱和感情

只有这样最渺小的才能和最伟大的连结在一起

为此他才会说爱和美超越权力

这世界上最有力量的

强有力的并不是能力和权势

而是美、爱、魅力和甜蜜

这些化身在Krishna概念中

那种美和

刚刚我们谈到Ramachandra 的美、爱和魅力

但是却受限于国王身份

统治者的地位

然而Krishna 观念中能完全展现

爱和甜蜜并释放

表达至极致

所以

这也是为什么我们

走近Krsna

Translated by Lila Vati Devi Dasi
Edited by Sulakshana Devi Dasi

 

 

Bulgarian:

[Любящо око прикрива дефектите]

Веднъж бях във влак, в Индия. Там имаше една жена със съпруга си и тяхното дете. Жената прилича на Холивудската актриса, тя е красавица от световна класа. Но това е Индия, страната на уредените бракове, нейният съпруг, и не го казвам като критика, а просто като твърдение и като факт, беше изключително грозен. Не просто непривлекателен. Сякаш киселина е била хвърлена по цялото му лице. По-зле от Фантома на Операта, изключително грозен сякаш ако случайно видиш лицето му, би казал “О, боже.” Този тип, не говоря за някой който е просто непривлекателен, не така, нeщо явно се е случило, някакъв инцидент с химикали. Неговото лице беше стопено, грозно, отвратително, нали? Жена му, с визия на Боливудска актриса. Когато го видях бях потресен, защото малкото дете гледаше към баща си с такава любов и привързаност. И той също излъчваше любов и привързаност към детето. И жената излъчва любов и привързаност към съпруга си и към детето си. сякаш казват “Ние сме толкова щастливи, имаме такова любящо семейство.” “Не сме ли късметлии?” “Има ли по-шастливи хора на света от нас?” Такова беше тяхното настроение. И това ми напомни на една поговорка на Гуру Махарадж “Любовта може да побере всичко, тя прикрива това, което изглежда неприятно, което е недостатък, което е грозно,” което е, как да го кажа, каква е думата за лоша поведенческа черта? Не мога да не мога да говоря правилно сега, знаете, недостатък на характера, както и да е. Та той казва “Когато крайното, ограниченото се опитва да достигне безкрайното, това как ще проработи?” “Как изобщо е възможно това?” Той казва, “Чрез любов и привързаност.” По този начин и най-малкото може да се свърже с най-голямото. Затова той казва “Любов, красота е сила.” Най-голямата власт на света, най-голямото могъщество не е силата, а красотата, любовта, очарованието и сладостта. Което е въплътено в идеята Кришна. Това е красота, любов. Ние току-що говорихме за красотата, любовта и очарованието на Рамачандра, Но някак си подтисната от позицията на крал и управляващ и всичко това. Докато в идеята Кришна, пълното изразяване на любовта и сладостта е развързано и изразено до крайността. Така, че затова ние доближаваме Кришна.

Translated by Olga Tsoneva

 

 

Russian:

Однажды я ехал поездом в Индии. Рядом со мной ехала семья: жена, муж и ребенок.

[Взор любви не видит изъянов]

Жена выглядела словно болливудская актриса, ее красота была на уровне мировых стандартов. Но это Индия, страна договорных браков. Ее муж (я не критикую, а просто констатирую факт) был на редкость уродлив — не просто непривлекателен. Все его лицо было будто изъедено кислотой. Страшнее «призрака оперы». Он был настолько ужасен, что, случайно увидев его лицо, вы бы воскликнули: «О боже!» Такого рода… Я не имею в виду просто непривлекательность, ничего подобного, было очевидно, что с ним что-то случилось, возможно, химический ожог. Его лицо было расплавлено; оно было уродливым, отвратительным. А жена прекрасна как болливудская актриса. Увидев это, я был поражен, потому что их маленькая дочка глядела на отца с любовью и нежностью. И отец сиял любовью и нежностью к дочери. И жена излучала любовь и привязанность к мужу и ребенку. Они будто говорили: «Мы так счастливы, что в нашей семье царит любовь. Разве нам не повезло? Разве есть на свете люди счастливее нас?» Они светились счастьем.

Это напомнило мне слова Гуру Махараджа: «Любовь способна вместить все, она скрывает невзрачное, ущербное, безобразное». Как говорят, когда человек ведет себя недостойно? Не могу сейчас правильно выразиться — когда у человека некий изъян в характере, вы понимаете. Итак, он говорил: «Когда ограниченное пытается приблизиться к Безграничному, каким образом это произойдет? Как такое вообще возможно?» Он говорит: «Через любовь и нежность». Так мельчайшее может обрести связь с величайшим. Вот почему он говорит: «Любовь, красота выше силы». Величайшая сила на земле, величайшая мощь на земле — это не сила, а красота, любовь, очарование и нежность, олицетворенные в Кришна-концепции. Это красота и любовь. Только что мы говорили о красоте, любви и очаровании Рамачандры, но их проявление несколько сдерживается его положением царя, управлением страной и прочее. Тогда как в Кришна-концепции любовь и очарование проявлены полностью и, ничем не сдерживаемые, выражены до крайности. Вот поэтому мы и стремимся к Кришне.

Переводчик: Ванинатх Дас
Редактор: Рагалекха Деви Даси

 

 

Spanish:

[Un Ojo Amoroso Concilia los Defectos]

Estaba una vez en un tren en India. y vi a una esposa, su esposo y su hijo. Un Ojo Amoroso Concilia los Defectos La mujer parecía una actriz de Hollywood, ella era una belleza de clase mundial. Pero ésto era India, la tierra de los matrimonios arreglados. su esposo, y no lo digo como una crítica, sino como el reconocimiento de un hecho, era horriblemente feo. No que no fuera atractivo, Sino como que se hubiera derramado ácido por su rostro Peor que el fantasma de la opera, si accidentalmente alguien veía su rostro diría “dios mío.” Esa clase de fealdad, no la de alguien que no es atractivo era algo más, obviamente algo había ocurrido, una especie de acciedente químico. Y su rostro estaba como derretido, feo, horrible, ¿me entienden? Y su esposa que parecía actriz de Bollywood. Y de pronto vi, estaba atónito, porque el pequeño niño estaba como mirando a su padre con tanto amor y afecto—Y el padre irradiaba amor y afecto hacia el niño. Y la esposa irradiaba amor y afecto hacia su esposo e hijo. Como diríamos, ellos dicen algo así como “Somos tan afortunados, tenemos una familia amorosa.” “Verdad que somos gente afortunada?” “¿Habrá alguien más afortunado que nosotros en el mundo?” Ese era su estado de ánimo. Y me remitió a cuando Guru Maharaja dice “El amor puede acomodarlo todo, puede conciliar cualquier cosa antiestética, cualquier falla, cualquier fealdad” lo que sea, como diríamos ¿cuál es la palabra de un mal rasgo de comportamiento? Bueno ahora no puedo hablar propiamente, me entienden fallas de carácter, lo que sea. Y él dice “Cuando lo finito está intentando acercarce al infinito ¿Cómo funcionaría eso?” “¿Cómo podrá siquiera ser posible?” El dice “A través del amor y el afecto.” Es así como lo insignificante puede conectar la grandeza. Por ello es que dice “El amor, la belleza están sobre el poder.” El mayor poder del mundo, la fuerza más potente en el mundo, no es el poder sino la belleza, el amor, el encanto y la dulzura. Lo cual se personifica en la concepción Krsna Eso es belleza, amor. acabamos de hablar de la belleza, el amor y el encanto de Ramachandra, que de alguna manera tiene limitaciones debido a su posición de ser el rey y que gobierna y todo eso Mientras que en la concepción de Krsna la expresión complete de amor y dulzura es ilimitada y expresada, hasta el extremo. Y entonces es por ello que nosotros, nos acercamos a Krsna. 

Translated by Tapananandini Devi Dasi

 

 

Ukrainian:

[Любляче око не бачить вад]

Одного разу я їхав потягом по Індії і поруч їхаласім’я: дружина, її чоловік та їхня дитина. Дружина виглядала наче голлівудська акторка, всесвітньо відома красуня. Але це Індія, країна, де шлюби вкладають за домовленістю. Її чоловік, я не критикую, а лише констатую факт, був страшенно потворним. Не просто некрасивим. Наче на все його лице пролили кислоту, жахливіше ніж примара опери. Побачивши його страшне обличчя ви б скрикнули: «О, Боже!» Він не просто якийсь непривабливий, з ним напевне щось трапилось на зразок хімічного опіку. Його лице було розплавленим, огидним, жахливим, а його дружина немов голлівудська красуня. Та я бачив, я був приголомшений тим, що їхня маленька донька дивилась з усією любов’ю та ніжністю на свого батька. Та батько випромінював любов і ніжність до своєї дитини. Дружина також сяяла любов’ю до свого чоловіка та доньки. Вони наче казали: «Ми такі щасливі, що в нас така любляча сім’я. Хіба нам не пощастило? Хіба є в цілому світі хтось щасливіший за нас?» Таким був їхній настрій. І це нагадало мені висловлювання Гуру Махараджа: «Любов може владнати все, вона приховує будь що некрасиве, усі вади, все потворне». Як це кажуть про характерну рису дурної поведінки? Я не можу добрати необхідних слів зараз, але мова про вади характеру. Тож він каже: «Коли обмежене намагається дістатися Нескінченного, як це відбувається? Як це взагалі можливо?» Він каже: «Через любов та ніжність». Це те, як наймаліше може з’єднатися з Найвеличнішим. Ось чому він каже: «Любов, краса вище за силу». Найвеличніша сила в світі, найвеличніша міць в світі, це не сила  це краса, любов, чарівність і солодкість, які втілені в концепції Крішни. Такі краса, любов. Щойно ми говорили про красу, любов та чарівність Рамачандри, які певною мірою обмежені його царським положенням. Тоді як в концепції Крішни любов та солодкість нестримані та проявлені в своїй повній мірі. І це те, чому ми прагнемо Крішни. 

Перекладач: Крiшна Чайтанья Дас
Редактор: Аннапурна Деві Дасі

 

 

Hungarian:

Egyszer vonaton utaztam Indiában. Ott volt egy nő, a férje és a gyereke.

[A szerető szem elrejti a hibákat]

A feleség úgy nézett ki, mint egy bollywoodi színésznő, akár egy szépségkirálynő. De India az elrendezett házasságok országa. A férje — és ezt nem kritikaként mondom, csupán tényszerű megállapításként — rettentően csúnya volt. Nem csak, hogy nem volt vonzó. Mintha sósavat önöttek volna az arcára. Rosszabb, mint az operaház fantomja. Olyan csúnya volt, hogy ha az ember hirtelen meglátta, hátrahőkölt. Nem csak olyasvalaki, aki nem vonzó. Valami egyértelműen történt vele. Valamilyen kémiai baleset. Az arca megolvadt, borzasztóan csúnya volt. A felesége, akár egy bollywoodi színésznő. Teljesen meglepett, amit láttam: a kisgyerek hatalmas szeretettel és gyengédséggel nézett az apjára. Az apa is szeretetet és gyengédséget sugárzott a gyerek felé. A nő is szeretetet és gyengédséget sugárzott a férje és a gyereke felé. Olyan volt, mintha azt mondanák: „Olyan szerencsések vagyunk, hogy ilyen szerető családunk van.” „Hát nem vagyunk szerencsések?” „Van a világon nálunk szerencsésebb?” Ezt a hangulatot árasztották. Eszembe jutott, amit Guru Mahārāja mondott: „A szeretet mindennel megbirkózik, elrejti a csúnyát, elrejti a hibát, a visszataszítót,” és a hogy is hívják hogy mondják azt, aki rosszul viselkedik? Nem jönnek a szavak a számra. A jellemhibát, ilyesmit. Azt kérdi: „Hogyan közelítheti meg a véges a végtelent?” „Hogyen lehetséges egyáltalán?” „A szereteten és a gyengédségen keresztül.” Így kapcsolódhat a legapróbb a leghatalmasabbhoz. Ezért mondja: „Szeretet és szépség a hatalom fölött.” A legnagyobb hatalom a világon a legnagyobb erő nem a hatalom, hanem a szépség, szeretet, báj és édesség. Ez testesül meg a Kṛṣṇa tudatban. Ez a szépség, szeretet. Az imént beszéltünk Rāmacandra szépségéről, szeretetéről és bájáról. Ám őt kissé korlátozza királyi helyzete, az uralkodás és effélék. Ezzel szemben a Kṛṣṇa tudatban a szeretet és édesség kifejezése korlátlan és a végsőkig megy el. Így, ezért közeledünk mi Kṛṣṇához.

Translated by Balai Das

 

 

Italian:

Una volta ero sul treno, in India. C’era una moglie, suo marito, ed il loro figlio.

[Un Occhio Amorevole Cela i Difetti]

La moglie sembrava un’attrice di Bollywood, una bellezza di classe mondiale. Ma questa è l’India, la terra dei matrimoni combinati, suo marito, e non lo dico per criticare, ma solo come un’affermazione e un dato di fatto, era orribilmente brutto—non solo non attraente. Come se dell’acido fosse stato versato sopra tutta la sua faccia. Peggio del fantasma dell’opera. Orribile, come se tu accidentalmente vedessi la sua faccia, diresti: «Oh, Dio». Quel tipo di ... non parlo di qualcuno che è solo non attraente non così; qualcosa era ovviamente successa, una sorta di incidente chimico. Allora la sua faccia era squagliata, brutta, orribile, capito? Sua moglie sembra una attrice di Bollywood. Ed ho visto, ero sbalordito, perchè il figlioletto guardava con tale amore ed affetto il padre, e l’amore e l’affetto irradiati dal padre verso il figlio, e la moglie che irradiava amore e affetto verso suo marito e suo figlio, come per dire—volevano dire: «Siamo davvero fortunati, abbiamo questa amorevole situazione famigliare. Non siamo persone fortunate? Ci sono persone più fortunate di noi al mondo?» Era questo il loro sentimento. E ciò mi ricordò quando Guru Mahārāj dice: «L’amore può aggiustare tutto, cela qualsiasi cosa appaia sgradevole, ciò che ha un difetto, ciò che è brutto». Ciò che ... come dire... che parola si usa per un cattivo tratto caratteriale? Comunque, non riesco a parlare come si deve in questo momento—sapete, un difetto del carattere, qualsiasi cosa. Allora dice: «Quando il finito prova ad avvicinarsi all’infinito, come potrà funzionare? Come può essere perfino possibile?» Dice: «Attraverso l’amore e l’affetto». E’ così che il più piccolo può connettersi con il più grande. E’ per questo che dice: «Amore, bellezza oltre il potere». Il più grande potere nel mondo, la più grande forza nel mondo, non è il potere, ma la bellezza, l’amore, il fascino, e la dolcezza, che è personificata nella concezione di Kṛṣṇa. Ciò è bellezza, amore. Abbiamo detto qualcosa proprio della bellezza, dell’amore e del fascino di Rāmachandra, ma limitati in qualche modo dalla condizione di essere un re e di governare e di tutto il resto. Mentre nella concezione di Kṛṣṇa la piena espressione di amore e dolcezza è scatenata ed espressa all’estremo. Allora è per questo che ci avviciniamo a Kṛṣṇa.

Translated by Danilo Viri

 ←  «Скрытая Аватара Кали-юги». Шрила Б. С. Говинда Дев-Госвами Махарадж. 22 августа 2000 года | Москва, Вешняки ·• Архив новостей •· Нама-хатты со Шримати Бхакти Лалитой Деви Даси в Киеве, Украина, 8 и 10 октября 2013 года  →

Видео с русскими субтитрами.
Нужно включить их на панели пуска справа, кнопка СС.

 

Srila Bhakti Sudhir Goswami Maharaj

A Loving Eye Conceal Defects

 

English:

[A Loving Eye Conceal Defects]

I was on a train once, in India. There was a wife, her husband, and their child. The wife looks like a Hollywood actress, she’s like world-class beauty. But this is India, the land of arranged marriages, her husband, and I’m not saying this as a criticism, but just as a statement and as a fact, was hideously ugly. Not just unattractive. Like acid had been thrown all over his face. Worse than the phantom of the opera, hideous like if you accidentally saw his face you’d go “Oh, God.” That type of, I’m not talking about someone who’s just not attractive, not like that, something had obviously happened, some kind of a chemical accident. So his face was melted, ugly, hideous, right? His wife, looks like a Bollywood actress. And I saw, I was stunned, because the little child was like looking with this love and affection at her father. And the father’s beaming love and affection toward the child. And the wife is beaming love and affection toward her husband, and her child. As if to say, they’re saying like “We are so fortunate, we have this loving family situation.” “Aren’t we fortunate people?” “Are there more fortunate people than us in the world?” That was their mood. And that reminded me of Guru Maharaj saying “Love can accommodate everything, it conceals whatever looks unsightly, what’s a flaw, what’s ugly,” what’s a, how do you say, what’s the word for a bad behavioral trait? Anyway I can’t speak properly right now, you know a character flaw, whatever. So he’s saying “When the finite’s trying to approach the Infinite, how is that going to work?” “How is that even possible?” He’s saying, “Through love and affection.” That’s how the smallest can connect to the greatest. This is why he says “Love, beauty over power.” The greatest power in the world, the greatest force in the world is not power, but beauty, love, charm and sweetness. Which is personified in Krishna conception. That’s beauty, love. We just spoke something of the beauty, love and charm of Ramachandra, but somewhat constricted by the position of being a king and governing and all that. Whereas in Krishna conception the full expression of love and sweetness is unleashed and expressed to the extreme. So, that’s why we are approaching Krishna.

 

 

Chinese:

[爱能包容万千]

我在印度的火车上

遇到一个家庭

爱能包容大千世界

妻子看起来像宝莱坞的演员

那种顶尖的美人

但是在印度婚姻是包办的

我不想评判但是他的丈夫看起来

真的是那种可怕的丑陋

并不只是毫无魅力

张脸好像被硫酸泼过

甚至比《歌剧魅影》的主角还糟那丑得

如果不小心看到他的你会大呼我的天啊

那种丑我不是在说一个平庸、毫无吸引力的人

不是那显然他是发生了什么事故

遇到某种化工意外

所以脸被扭曲变形丑的可怕

她的妻子美得就像宝莱坞的演员

然后我惊呆地看到们的小孩儿

满怀爱望着他的父亲

亲也在深情地回望孩子

他的妻子深情地望着父子俩

这样的神情仿佛在说

们太幸运了一家和睦

们不是幸运的一家吗

这个世界上还有比我们更幸运的吗

就是那样的心态

这使我联想到Guru Maharaj说过

爱能容纳

能容忍一切不堪入目的

不管怎样的缺陷有多丑

多坏的行为品性

现在无法准确的形容

就像那些性格缺陷等等

所以他有限之物要通过什么途径去接近无限

那怎么可能

通过爱和感情

只有这样最渺小的才能和最伟大的连结在一起

为此他才会说爱和美超越权力

这世界上最有力量的

强有力的并不是能力和权势

而是美、爱、魅力和甜蜜

这些化身在Krishna概念中

那种美和

刚刚我们谈到Ramachandra 的美、爱和魅力

但是却受限于国王身份

统治者的地位

然而Krishna 观念中能完全展现

爱和甜蜜并释放

表达至极致

所以

这也是为什么我们

走近Krsna

Translated by Lila Vati Devi Dasi
Edited by Sulakshana Devi Dasi

 

 

Bulgarian:

[Любящо око прикрива дефектите]

Веднъж бях във влак, в Индия. Там имаше една жена със съпруга си и тяхното дете. Жената прилича на Холивудската актриса, тя е красавица от световна класа. Но това е Индия, страната на уредените бракове, нейният съпруг, и не го казвам като критика, а просто като твърдение и като факт, беше изключително грозен. Не просто непривлекателен. Сякаш киселина е била хвърлена по цялото му лице. По-зле от Фантома на Операта, изключително грозен сякаш ако случайно видиш лицето му, би казал “О, боже.” Този тип, не говоря за някой който е просто непривлекателен, не така, нeщо явно се е случило, някакъв инцидент с химикали. Неговото лице беше стопено, грозно, отвратително, нали? Жена му, с визия на Боливудска актриса. Когато го видях бях потресен, защото малкото дете гледаше към баща си с такава любов и привързаност. И той също излъчваше любов и привързаност към детето. И жената излъчва любов и привързаност към съпруга си и към детето си. сякаш казват “Ние сме толкова щастливи, имаме такова любящо семейство.” “Не сме ли късметлии?” “Има ли по-шастливи хора на света от нас?” Такова беше тяхното настроение. И това ми напомни на една поговорка на Гуру Махарадж “Любовта може да побере всичко, тя прикрива това, което изглежда неприятно, което е недостатък, което е грозно,” което е, как да го кажа, каква е думата за лоша поведенческа черта? Не мога да не мога да говоря правилно сега, знаете, недостатък на характера, както и да е. Та той казва “Когато крайното, ограниченото се опитва да достигне безкрайното, това как ще проработи?” “Как изобщо е възможно това?” Той казва, “Чрез любов и привързаност.” По този начин и най-малкото може да се свърже с най-голямото. Затова той казва “Любов, красота е сила.” Най-голямата власт на света, най-голямото могъщество не е силата, а красотата, любовта, очарованието и сладостта. Което е въплътено в идеята Кришна. Това е красота, любов. Ние току-що говорихме за красотата, любовта и очарованието на Рамачандра, Но някак си подтисната от позицията на крал и управляващ и всичко това. Докато в идеята Кришна, пълното изразяване на любовта и сладостта е развързано и изразено до крайността. Така, че затова ние доближаваме Кришна.

Translated by Olga Tsoneva

 

 

Russian:

Однажды я ехал поездом в Индии. Рядом со мной ехала семья: жена, муж и ребенок.

[Взор любви не видит изъянов]

Жена выглядела словно болливудская актриса, ее красота была на уровне мировых стандартов. Но это Индия, страна договорных браков. Ее муж (я не критикую, а просто констатирую факт) был на редкость уродлив — не просто непривлекателен. Все его лицо было будто изъедено кислотой. Страшнее «призрака оперы». Он был настолько ужасен, что, случайно увидев его лицо, вы бы воскликнули: «О боже!» Такого рода… Я не имею в виду просто непривлекательность, ничего подобного, было очевидно, что с ним что-то случилось, возможно, химический ожог. Его лицо было расплавлено; оно было уродливым, отвратительным. А жена прекрасна как болливудская актриса. Увидев это, я был поражен, потому что их маленькая дочка глядела на отца с любовью и нежностью. И отец сиял любовью и нежностью к дочери. И жена излучала любовь и привязанность к мужу и ребенку. Они будто говорили: «Мы так счастливы, что в нашей семье царит любовь. Разве нам не повезло? Разве есть на свете люди счастливее нас?» Они светились счастьем.

Это напомнило мне слова Гуру Махараджа: «Любовь способна вместить все, она скрывает невзрачное, ущербное, безобразное». Как говорят, когда человек ведет себя недостойно? Не могу сейчас правильно выразиться — когда у человека некий изъян в характере, вы понимаете. Итак, он говорил: «Когда ограниченное пытается приблизиться к Безграничному, каким образом это произойдет? Как такое вообще возможно?» Он говорит: «Через любовь и нежность». Так мельчайшее может обрести связь с величайшим. Вот почему он говорит: «Любовь, красота выше силы». Величайшая сила на земле, величайшая мощь на земле — это не сила, а красота, любовь, очарование и нежность, олицетворенные в Кришна-концепции. Это красота и любовь. Только что мы говорили о красоте, любви и очаровании Рамачандры, но их проявление несколько сдерживается его положением царя, управлением страной и прочее. Тогда как в Кришна-концепции любовь и очарование проявлены полностью и, ничем не сдерживаемые, выражены до крайности. Вот поэтому мы и стремимся к Кришне.

Переводчик: Ванинатх Дас
Редактор: Рагалекха Деви Даси

 

 

Spanish:

[Un Ojo Amoroso Concilia los Defectos]

Estaba una vez en un tren en India. y vi a una esposa, su esposo y su hijo. Un Ojo Amoroso Concilia los Defectos La mujer parecía una actriz de Hollywood, ella era una belleza de clase mundial. Pero ésto era India, la tierra de los matrimonios arreglados. su esposo, y no lo digo como una crítica, sino como el reconocimiento de un hecho, era horriblemente feo. No que no fuera atractivo, Sino como que se hubiera derramado ácido por su rostro Peor que el fantasma de la opera, si accidentalmente alguien veía su rostro diría “dios mío.” Esa clase de fealdad, no la de alguien que no es atractivo era algo más, obviamente algo había ocurrido, una especie de acciedente químico. Y su rostro estaba como derretido, feo, horrible, ¿me entienden? Y su esposa que parecía actriz de Bollywood. Y de pronto vi, estaba atónito, porque el pequeño niño estaba como mirando a su padre con tanto amor y afecto—Y el padre irradiaba amor y afecto hacia el niño. Y la esposa irradiaba amor y afecto hacia su esposo e hijo. Como diríamos, ellos dicen algo así como “Somos tan afortunados, tenemos una familia amorosa.” “Verdad que somos gente afortunada?” “¿Habrá alguien más afortunado que nosotros en el mundo?” Ese era su estado de ánimo. Y me remitió a cuando Guru Maharaja dice “El amor puede acomodarlo todo, puede conciliar cualquier cosa antiestética, cualquier falla, cualquier fealdad” lo que sea, como diríamos ¿cuál es la palabra de un mal rasgo de comportamiento? Bueno ahora no puedo hablar propiamente, me entienden fallas de carácter, lo que sea. Y él dice “Cuando lo finito está intentando acercarce al infinito ¿Cómo funcionaría eso?” “¿Cómo podrá siquiera ser posible?” El dice “A través del amor y el afecto.” Es así como lo insignificante puede conectar la grandeza. Por ello es que dice “El amor, la belleza están sobre el poder.” El mayor poder del mundo, la fuerza más potente en el mundo, no es el poder sino la belleza, el amor, el encanto y la dulzura. Lo cual se personifica en la concepción Krsna Eso es belleza, amor. acabamos de hablar de la belleza, el amor y el encanto de Ramachandra, que de alguna manera tiene limitaciones debido a su posición de ser el rey y que gobierna y todo eso Mientras que en la concepción de Krsna la expresión complete de amor y dulzura es ilimitada y expresada, hasta el extremo. Y entonces es por ello que nosotros, nos acercamos a Krsna. 

Translated by Tapananandini Devi Dasi

 

 

Ukrainian:

[Любляче око не бачить вад]

Одного разу я їхав потягом по Індії і поруч їхаласім’я: дружина, її чоловік та їхня дитина. Дружина виглядала наче голлівудська акторка, всесвітньо відома красуня. Але це Індія, країна, де шлюби вкладають за домовленістю. Її чоловік, я не критикую, а лише констатую факт, був страшенно потворним. Не просто некрасивим. Наче на все його лице пролили кислоту, жахливіше ніж примара опери. Побачивши його страшне обличчя ви б скрикнули: «О, Боже!» Він не просто якийсь непривабливий, з ним напевне щось трапилось на зразок хімічного опіку. Його лице було розплавленим, огидним, жахливим, а його дружина немов голлівудська красуня. Та я бачив, я був приголомшений тим, що їхня маленька донька дивилась з усією любов’ю та ніжністю на свого батька. Та батько випромінював любов і ніжність до своєї дитини. Дружина також сяяла любов’ю до свого чоловіка та доньки. Вони наче казали: «Ми такі щасливі, що в нас така любляча сім’я. Хіба нам не пощастило? Хіба є в цілому світі хтось щасливіший за нас?» Таким був їхній настрій. І це нагадало мені висловлювання Гуру Махараджа: «Любов може владнати все, вона приховує будь що некрасиве, усі вади, все потворне». Як це кажуть про характерну рису дурної поведінки? Я не можу добрати необхідних слів зараз, але мова про вади характеру. Тож він каже: «Коли обмежене намагається дістатися Нескінченного, як це відбувається? Як це взагалі можливо?» Він каже: «Через любов та ніжність». Це те, як наймаліше може з’єднатися з Найвеличнішим. Ось чому він каже: «Любов, краса вище за силу». Найвеличніша сила в світі, найвеличніша міць в світі, це не сила  це краса, любов, чарівність і солодкість, які втілені в концепції Крішни. Такі краса, любов. Щойно ми говорили про красу, любов та чарівність Рамачандри, які певною мірою обмежені його царським положенням. Тоді як в концепції Крішни любов та солодкість нестримані та проявлені в своїй повній мірі. І це те, чому ми прагнемо Крішни. 

Перекладач: Крiшна Чайтанья Дас
Редактор: Аннапурна Деві Дасі

 

 

Hungarian:

Egyszer vonaton utaztam Indiában. Ott volt egy nő, a férje és a gyereke.

[A szerető szem elrejti a hibákat]

A feleség úgy nézett ki, mint egy bollywoodi színésznő, akár egy szépségkirálynő. De India az elrendezett házasságok országa. A férje — és ezt nem kritikaként mondom, csupán tényszerű megállapításként — rettentően csúnya volt. Nem csak, hogy nem volt vonzó. Mintha sósavat önöttek volna az arcára. Rosszabb, mint az operaház fantomja. Olyan csúnya volt, hogy ha az ember hirtelen meglátta, hátrahőkölt. Nem csak olyasvalaki, aki nem vonzó. Valami egyértelműen történt vele. Valamilyen kémiai baleset. Az arca megolvadt, borzasztóan csúnya volt. A felesége, akár egy bollywoodi színésznő. Teljesen meglepett, amit láttam: a kisgyerek hatalmas szeretettel és gyengédséggel nézett az apjára. Az apa is szeretetet és gyengédséget sugárzott a gyerek felé. A nő is szeretetet és gyengédséget sugárzott a férje és a gyereke felé. Olyan volt, mintha azt mondanák: „Olyan szerencsések vagyunk, hogy ilyen szerető családunk van.” „Hát nem vagyunk szerencsések?” „Van a világon nálunk szerencsésebb?” Ezt a hangulatot árasztották. Eszembe jutott, amit Guru Mahārāja mondott: „A szeretet mindennel megbirkózik, elrejti a csúnyát, elrejti a hibát, a visszataszítót,” és a hogy is hívják hogy mondják azt, aki rosszul viselkedik? Nem jönnek a szavak a számra. A jellemhibát, ilyesmit. Azt kérdi: „Hogyan közelítheti meg a véges a végtelent?” „Hogyen lehetséges egyáltalán?” „A szereteten és a gyengédségen keresztül.” Így kapcsolódhat a legapróbb a leghatalmasabbhoz. Ezért mondja: „Szeretet és szépség a hatalom fölött.” A legnagyobb hatalom a világon a legnagyobb erő nem a hatalom, hanem a szépség, szeretet, báj és édesség. Ez testesül meg a Kṛṣṇa tudatban. Ez a szépség, szeretet. Az imént beszéltünk Rāmacandra szépségéről, szeretetéről és bájáról. Ám őt kissé korlátozza királyi helyzete, az uralkodás és effélék. Ezzel szemben a Kṛṣṇa tudatban a szeretet és édesség kifejezése korlátlan és a végsőkig megy el. Így, ezért közeledünk mi Kṛṣṇához.

Translated by Balai Das

 

 

Italian:

Una volta ero sul treno, in India. C’era una moglie, suo marito, ed il loro figlio.

[Un Occhio Amorevole Cela i Difetti]

La moglie sembrava un’attrice di Bollywood, una bellezza di classe mondiale. Ma questa è l’India, la terra dei matrimoni combinati, suo marito, e non lo dico per criticare, ma solo come un’affermazione e un dato di fatto, era orribilmente brutto—non solo non attraente. Come se dell’acido fosse stato versato sopra tutta la sua faccia. Peggio del fantasma dell’opera. Orribile, come se tu accidentalmente vedessi la sua faccia, diresti: «Oh, Dio». Quel tipo di ... non parlo di qualcuno che è solo non attraente non così; qualcosa era ovviamente successa, una sorta di incidente chimico. Allora la sua faccia era squagliata, brutta, orribile, capito? Sua moglie sembra una attrice di Bollywood. Ed ho visto, ero sbalordito, perchè il figlioletto guardava con tale amore ed affetto il padre, e l’amore e l’affetto irradiati dal padre verso il figlio, e la moglie che irradiava amore e affetto verso suo marito e suo figlio, come per dire—volevano dire: «Siamo davvero fortunati, abbiamo questa amorevole situazione famigliare. Non siamo persone fortunate? Ci sono persone più fortunate di noi al mondo?» Era questo il loro sentimento. E ciò mi ricordò quando Guru Mahārāj dice: «L’amore può aggiustare tutto, cela qualsiasi cosa appaia sgradevole, ciò che ha un difetto, ciò che è brutto». Ciò che ... come dire... che parola si usa per un cattivo tratto caratteriale? Comunque, non riesco a parlare come si deve in questo momento—sapete, un difetto del carattere, qualsiasi cosa. Allora dice: «Quando il finito prova ad avvicinarsi all’infinito, come potrà funzionare? Come può essere perfino possibile?» Dice: «Attraverso l’amore e l’affetto». E’ così che il più piccolo può connettersi con il più grande. E’ per questo che dice: «Amore, bellezza oltre il potere». Il più grande potere nel mondo, la più grande forza nel mondo, non è il potere, ma la bellezza, l’amore, il fascino, e la dolcezza, che è personificata nella concezione di Kṛṣṇa. Ciò è bellezza, amore. Abbiamo detto qualcosa proprio della bellezza, dell’amore e del fascino di Rāmachandra, ma limitati in qualche modo dalla condizione di essere un re e di governare e di tutto il resto. Mentre nella concezione di Kṛṣṇa la piena espressione di amore e dolcezza è scatenata ed espressa all’estremo. Allora è per questo che ci avviciniamo a Kṛṣṇa.

Translated by Danilo Viri

 

Главная | Миссия | Учение | Библиотека | Контактная информация | WIKI | Вьяса-пуджа
Пожертвования