«Невероятные рассказы о Боге». Шрила Б. С. Госвами Махарадж | “Inconceivable Story of God.” Srila B. S. Goswami Maharaj


Видео с русскими субтитрами!
Нужно включить их на панели пуска справа, кнопка СС.

 

English:

Einstein says, “Reality is an illusion, albeit a very persistent one.”

[Inconceivable Story of God]

He means what’s conventionally conceived [as] the objective world—that reality. He’s right: it’s an illusion. He is right. What we take to be reality here is an illusion. And what people think is fictitious is reality. Like the “Life of Pi” movie where the man says: “I’m gonna tell you a story that will make you believe in God.” Then he tells this, for the sake of this conversation, an inconceivable story. He tells this to insurance, Japanese insurance agent, who is saying: “That’s unbelievable. You’ll never get any money for that.” “What if I tell you a story, that is believable?” “Yes!” Then he tells believable story. And they say: “Oh, we could give something for that.” But then the man says: “But of the two stories I told you—which do you prefer?” And they go: “We prefer the unbelievable one.” That’s what he meant. The story of God is inconceivable. The story of science, of rational, appears to be believable to so-called “rational mind”. But the story of God is inconceivable. Of the two, we prefer the inconceivable story of God to the so-called rational narrative of secular humanist and atheistic science. Mister Nietzsche says: “There are no facts, there are only interpretations.” We prefer this interpretation.

Captioned by Georgiy Timofeev
Edited by Madhupriya Devi Dasi, Ashutosh Krishna Das

 

 

Spanish:

Einstein dijo La Realidad es una ilusión aunque una muy persistente.

[Historia Inconcebible de Dios]

El quiso decir que lo que se ha concebido de manera convencional (tal como) el mundo subjetivo—esa realidad. El tuvo razón: es una ilusión. Está en lo correcto. Lo que tomamos como la realidad aquí es una ilusión. Y lo que la gente piensa que es ficción es realidad Igual que en la película La Vida de Pi en donde un hombre comienza diciendo: Te contaré una historia que te hará creer en Dios. Y luego dice lo siguiente, para bien de esa conversación, una historia inconcebible Dice ésto para asegurarle al agente de seguros Japonés quién le decía: Esto no es creible No obtendrás nada de dinero con ello.¿Qué tal si te cuento una historia que sea creible?¡Sí! Y entonces cuenta una historia creíble. Y ellos dicen: Oh, por eso si podremos dar algo. Pero entonces el muchacho le dice: Pero díme, de las dos historias que te he contado—¿Cuál prefieres? Y ellos le dicen: Preferimos la increible. Eso es lo que quería decir. La historia de Dios es inconcebible La historia de la ciencia de lo racional aparenta ser creíble la así llamada mente racional. Pero la historia de Dios es inconcebible De las dos preferimos la historia inconcebible de Dios a la así llamada narración racional de los humanistas seculares y de la ciencia atea. El señor Nietzsche dijo: No hay hechos, sólo hay interpretaciones. Nosotros preferimos las interpretaciones.

Translated by Tapananandini Devi Dasi

 

 

Russian:

Эйнштейн говорит: «Реальность — иллюзия, хоть и весьма стойкая».

[Невероятные рассказы о Боге]

Он имел в виду общепринятое понимание объективного мира — этой реальности. Он прав: это иллюзия. Он прав. То, что мы принимаем здесь за реальность, — лишь иллюзия. А то, что люди принимают за вымысел, — это реальность. В фильме «Жизнь Пи» герой говорит: «Я расскажу тебе историю, которая заставит тебя поверить в Бога». Далее он рассказывает эту, скажем так, невероятную историю. Он рассказывает её японскому страховому агенту, который восклицает: «Это невероятно! За неё тебе никогда не заплатят». «А что, если я расскажу историю, в которую легко поверить?»«Да!» Тогда он рассказывает правдоподобную историю. После чего они говорят: «За это мы можем что-то заплатить». Но далее герой спрашивает: «Но из этих двух историй, что я рассказал, какую вы предпочитаете?» И они отвечают: «Нам больше нравится невероятная». Вот что он хотел сказать. Рассказы о Боге невероятны. Рассказы науки, рассказы рациональные кажутся правдоподобными так называемому «рациональному уму». Но рассказы о Боге невероятны. Выбирая из двух, мы предпочитаем невероятные рассказы о Боге так называемым рациональным рассказам мирских гуманистов и атеистичных учёных. Ницше сказал: «Не существует фактов, есть лишь интерпретации». Мы предпочитаем такую интерпретацию.

Translated by Georgiy Timofeev
Edited by Ashutosh Krishna Das

 

 

Bulgarian: 

[Невъобразимата история за Бог] 

Айнщайн казва „Реалността е илюзия макар и много упорита”. Той има предвид това, което е конвенциално считано [като] обективния свят — тази реалност. Той е прав: Илюзия е. Той е прав. Това, което ние приемаме за реалност тук е илюзия. И това, което хората мислят за измислено е реалност. Като филма „Животът на Пи” където мъжът казва: „Ще ви разкажа история, която ще ви накара да повярвате в Бог”. След това той казва това, в името на този разговор, една невъобразима история. Той казва това на един японски осигурител, който казва: „Това е невероятно. Никога няма да спечелиш никакви пари за това.” „Ами ако ти кажа история, която е вероятна?” „Да!” Тогава той разказва вероятна история. И те казват: „О, бихме дали нещо за това”. Но тогава мъжът казва: „Но от двете истории, които ви казах — коя предпочитате?” И те отвръщат: „Предпочитаме невероятната”. Ето това е имал в предвид. Историята на Бог е невъобразима. Историята на науката, на рационалното, изглежда правдоподобна На т. н. „рационален ум”. Но историята на Бог е невъобразима. От двете, ние предпочитаме невъобразимата история на Бог на т. н. рационален разказ На светския хуманист и атеистичната наука. Г-н Ницше казва: „Няма факти, има само интерпретации”. Ние предпочитаме тази интерпретация. 

Translated by Olga Tsoneva

 

 

Hungarian:

[Isten hihetetlen története]

Einstein azt mondja: “A valóság egy illúzió, jóllehet egy nagyon állandó dolog.” Úgy érti, hogy ami a megszokott módon elképzelhető mint az objektív világ — az a valóság. És igaza van: ez egy illúzió. Helyesen mondja. Amit itt valóságnak hiszünk, az illúzió. És amit az emberek fikciónak gondolnak, az a valóság. Mint a Pi élete mozifilmben, ahol azt mondja az ember: “Elmondok neked egy történetet, ami folytán hinni fogsz Istenben.” Aztán elmondja ezt a társalgás kedvéért, egy elképzelhetetlen sztorit. Elmondja ezt egy japán biztosítási ügynöknek, aki azt mondja: “Ez hihetetlen, ezért sosem fogsz pénzt kapni.” “És mi van, ha mondok egy történetet, ami hihető?” “Igen!” Aztán elmond egy hihető történetet. És azt mondják: “Ó, ezért már tudunk adni valamit.” De az ember azt mondja: “De a két sztori közül, amit meséltem, melyik tetszett jobban?” Mire ők: “Az elképzelhetetlen tetszetősebb volt.” Erről beszélt. Isten története elképzelhetetlen. A tudomány története, a racionalitásé, hihetőként jelenik meg,vagy ahogy hívják: a józan ész. De Isten története elképzelhetetlen. A kettő közül Isten elképzelhetetlen sztoriját találjuk vonzóbbnak, mint a racionális elbeszélését a világi humanizmusnak és ateista tudománynak. Mr. Nietzsche mondja: “Nincsenek tények, csak értelmezések vannak.” Inkább ezt az értelmezést kedveljük. 

Translated by Krishnadas
Edited by Tunga Vidya Devi Dasi, Balai Das, Raghunatha Das

 

 

Greek:

[Η Ασύλληπτη Ιστορία του Θεού]

ΟΑϊνστάιν λέει: «Η πραγματικότητα είναι μια ψευδαίσθηση» «Μολονότι είναι μια πολύ επίμονη ψευδαίσθηση» Εννοεί αυτό που είναι αντιληπτό όπως ο αντικειμενικός κόσμος — αυτήν την πραγματικότητα. Έχει δίκιο, είναι μια ψευδαίσθηση. Έχει δίκιο. Αυτό που αντιλαμβανόμαστεως πραγματικότητα εδώείναιμια ψευδαίσθηση. Και αυτό που οι άνθρωποι θεωρούν πλασματικό είναι πραγματικότητα. Όπως στην ταινία «Η ζωή του Πι» όπου ο άντρας λέει: «Θα σας πω μια ιστορία που θα σας κάνει να πιστέψετε στον Θεό». Τότε λέει αυτήν την — χάριν αυτής της συζήτησης — μια ασύλληπτη ιστορία. Την διηγείται σε έναν Ιάπωνα υπάλληλο ασφαλιστική εταιρίας ο οποίος λέει: «Είναι απίστευτη!» «Δεν θα πάρεις ποτέ χρήματα για αυτή την ιστορία». «Και αν σου πω μια ιστορία, ...η οποία είναι πιστευτή;» «ΝαιΚαι τότε διηγείται μια πιστευτή ιστορία. Και λένε: «Α, θα μπορούσαμε να δώσουμε κάτι για αυτή». Αλλά τότε ο άντρας λέει: «Όμως από τις δύο ιστορίες που σας είπα... ποια από τις δύο προτιμάτε»; Και αυτοί απάντησαν: «Προτιμάμε την απίστευτη ιστορία». Αυτό είναι που εννοούσε. Η ιστορία του Θεού είναι ασύλληπτη. Η ιστορία της επιστήμης, της λογικής, φαίνεται να είναι πιστευτή στον λεγόμενο ‘λογικό νου’. Αλλά η ιστορία του Θεού είναι ασύλληπτη. Ανάμεσα στις δύο προτιμάμε την ασύλληπτη ιστορία του Θεού από την λεγόμενη ορθολογική αφήγηση της κοσμικής ανθρωπιστικής και αθεϊστικής επιστήμης. Ο Κύριος Νίτσε λέει: «Δεν υπάρχουν γεγονότα... υπάρχουν μόνο ερμηνείες». Προτιμάμε αυτήν την ερμηνεία. 

Translated by Vicky Christopoulou

 

 

Шріла Бхакті Судхір Госвамі Махарадж

Неймовірні історії про Бога

Українська:

Ейнштейн говорить: «Реальність — це ілюзія, хоча й досі завзята». Він має на увазі те, що умовно уявляють об’єктивним світом — цю реальність. Він правий. Те, що ми тут вважаємо за реальність насправді є ілюзією. А те, що люди уявляють вигаданим є реальним. Це як у фільмі «Життя Пі» де герой каже: «Я розповім тобі історію, яка змусить тебе повірити в Бога». Далі він розповідає, в продовження цієї розмови, неймовірну історію. Він розповідає її японському страховому агенту, який заперечує:

— Це неймовірно. Тобі ніколи не заплатять гроші за це.

— А якщо я розповім тобі історію, в яку можна повірити?

— Згоден!

Тоді він розповідає правдоподібну історію, та йому відповідають:

— Так, за це ми можемо щось заплатити.

Але тоді герой запитує:

— Все ж таки, із двох цих історій, що я розповів, якій ви віддаєте перевагу?

І вони відповідають:

— Нам більше подобається неймовірна.

Ось що він мав на увазі. Історії про Бога неймовірні. Наукові розповіді, раціоналістичні, уявляються правдоподібними, тими, що належать до «раціонального мислення». Але історії про Бога незбагненні. З двох тих історій ми віддаємо перевагу неймовірній історії про Бога, відкидаючи так звані раціональні оповідання світських гуманістів та атеїстичних вчених. Пан Ніцше казав: «Не існує фактів, є тільки інтерпретації». Ми обираємо цю інтерпретацію. 

Перекладач: Крiшна Чайтанья Дас

 

 

Другая версия перевода на украинский язык/
Another version of the Ukrainian translation:

[Неймовірі розповіді про Бога] 

Ейнштейн говорить: «Реальність це омана, хоча вона й надзвичайно тривала». На думці він мав загальне людське уявлення [щодо] об’єктивного світу — цієї реальності. Він справедливо каже, що це ілюзія. Він має рацію. Те, що ми вважаємо реальним у цьому світі, насправді є оманою. А те, що люди вважають удаваним, виявляється справжнім. Це нагадує сюжет стрічки «Життя Пі», де головний герой каже: «Я збираюся розповісти їсторію, що змусить тебе повірити у Бога». Тоді він розповідає, і це стосується нашої розмови, якусь неймовірну історію. Він розповідає її японським страховим агентам, які говорять: «В цю історію неможливо повіриті. Тому ви ніколи не отримаєте за неї гроші». «То ви бажаєте почути щось вирогідне?» — «Так!» І тоді він розповідає ймовірну історію. А вони говорять: «Гаразд, ось за таке можливо отримати деякі гроші». Та потім ця людина говорить: «Але з обох історій, що я розповів, яку в обрали?» Відповіддю було: «Неймовірна сподобалася найбільше». Саме це він мав на увазі. Історія про Бога неймовірна. Історія науки, раціональні розповіді, уявляються справжніми для так званих «практичних умів». Але історія Бога є неймовірною. Із цих двох ми надаємо перевагу неймовірній історії про Бога, всупереч так званим практичним розповідям мірських гуманістів та атеїстічніх вчених. Містер Ніцше каже: «Фактів не існує, є лише власні уявлення». Нам до вподоби саме таке тлумачення.

 

 

Srila Bhakti Sudhir Goswami Maharaj

Inconceivable Story of God 

Chinese (Simplified):

爱因斯坦说: 现实是一种错觉,

尽管它很顽固持久。

神不可思议的故事

他指的是一般常规思维认为的

客观世界,那种现实

他是正确的:那就是错觉。

他是正确的

我们认为是真实的,这里的一切

是场错觉

大家认为是虚幻的

其实是真实的

就像电影《少年派的奇幻漂流》中

主人公说:

”我将告诉你一个故事

这个故事将使你相信神。“

接着他讲了

对话是

一个不可思议的故事

他把故事讲给

一位日本保险代理人

他说:这太难以置信了

这种说法不会赔给你任何保险。

但如果我告诉你

一个可信的故事? 是的!

然后他讲了一个可信的故事

他们就说:

“哦,这个故事我们可以赔付。”

但主人公说:

”在我讲的这两个故事里

你们更喜欢哪个“?

他们说:

”我们更喜欢不可信的那个“

这就是他想说的

神的故事是不可思议的

科学故事

理性故事

看似是可信的

对那些所谓”理性的大脑“来说

但是,关于神的故事

是不可思议的。

两个故事中,

我们更喜欢关于神的不可思议的故事

比起那些所谓的理性

现世的人本无神论科学

德国哲学家尼采说:

”没有事实,

只有诠释“。

我们更喜欢他这个诠释

 


Finnish

Einstein sanoo: ”Todellisuus on ainoastaan illuusio, vaikkakin kovin sinnikäs sellainen.”

[Uskomattomia tarinoita Jumalasta] 

Hän tarkoitti yleisesti hyväksyttyä käsitystä objektiivisesta maailmasta — tästä todellisuudesta. Hän oli oikeassa: se on illuusio. Hän oli oikeassa. Se, mitä me täällä pidämme todellisuutena, on vain illuusio. Ja se, mitä ihmiset luulevat fiktioksi, on todellisuutta. ”Life of Pi” — elokuvassa sankari sanoo: ”Kerron sinulle tarinan, joka saa sinut uskomaan Jumalaan”. Hän jatkaa kertomalla tämän, sanoisimmeko, uskomattoman tarinan. Hän kertoo sen japanilaiselle vakuutusasiamiehelle, joka huudahtaa: ”Tämä on uskomatonta! Sinulle ei koskaan makseta siitä”.

”Entä jos kerron tarinan, jota on helppo uskoa?” — ”Kyllä!” Sitten hän kertoo uskottavan tarinan. Sen jälkeen he sanovat: ”Tästä voimme maksaa jotain”. Mutta sitten sankari kysyy: ”Mutta näistä kahdesta tarinasta, jonka kerroin, kummasta pidätte enemmän?” Ja he vastaavat: ”Pidämme enemmän uskomattomasta”. Sitä hän yritti sanoa. Tarinat Jumalasta ovat uskomattomia. Tarinat tieteestä, rationaaliset tarinat vaikuttavat uskottavilta niin sanotulle ”rationaaliselle mielelle”. Mutta tarinat Jumalasta ovat uskomattomia. Kun valitsemme näiden kahden välillä, suosimme mieluummin uskomattomia tarinoita Jumalasta kuin maallisten humanistien ja ateististen tiedemiesten niin sanottuja rationaalisia tarinoita.

Nietzsche sanoi: ”Ei ole olemassa faktoja, on vain tulkintoja (interpretaatioita)”. Pidämme tätä tulkintaa parempana.

Translated by Lila Devi Dasi
←  «Возвращение к центру внимания». Шрила Б. С. Госвами Махарадж | “Back in Focus.” Srila B. S. Goswami Maharaj ·• Архив новостей •· «Радха-кундатата-кунджа-кутира». Шрила Б. Р. Мадхусудан Махарадж. 9 ноября 2022 года. Ферма «Говинда», Маэ-Рим  →

Видео с русскими субтитрами!
Нужно включить их на панели пуска справа, кнопка СС.

 

English:

Einstein says, “Reality is an illusion, albeit a very persistent one.”

[Inconceivable Story of God]

He means what’s conventionally conceived [as] the objective world—that reality. He’s right: it’s an illusion. He is right. What we take to be reality here is an illusion. And what people think is fictitious is reality. Like the “Life of Pi” movie where the man says: “I’m gonna tell you a story that will make you believe in God.” Then he tells this, for the sake of this conversation, an inconceivable story. He tells this to insurance, Japanese insurance agent, who is saying: “That’s unbelievable. You’ll never get any money for that.” “What if I tell you a story, that is believable?” “Yes!” Then he tells believable story. And they say: “Oh, we could give something for that.” But then the man says: “But of the two stories I told you—which do you prefer?” And they go: “We prefer the unbelievable one.” That’s what he meant. The story of God is inconceivable. The story of science, of rational, appears to be believable to so-called “rational mind”. But the story of God is inconceivable. Of the two, we prefer the inconceivable story of God to the so-called rational narrative of secular humanist and atheistic science. Mister Nietzsche says: “There are no facts, there are only interpretations.” We prefer this interpretation.

Captioned by Georgiy Timofeev
Edited by Madhupriya Devi Dasi, Ashutosh Krishna Das

 

 

Spanish:

Einstein dijo La Realidad es una ilusión aunque una muy persistente.

[Historia Inconcebible de Dios]

El quiso decir que lo que se ha concebido de manera convencional (tal como) el mundo subjetivo—esa realidad. El tuvo razón: es una ilusión. Está en lo correcto. Lo que tomamos como la realidad aquí es una ilusión. Y lo que la gente piensa que es ficción es realidad Igual que en la película La Vida de Pi en donde un hombre comienza diciendo: Te contaré una historia que te hará creer en Dios. Y luego dice lo siguiente, para bien de esa conversación, una historia inconcebible Dice ésto para asegurarle al agente de seguros Japonés quién le decía: Esto no es creible No obtendrás nada de dinero con ello.¿Qué tal si te cuento una historia que sea creible?¡Sí! Y entonces cuenta una historia creíble. Y ellos dicen: Oh, por eso si podremos dar algo. Pero entonces el muchacho le dice: Pero díme, de las dos historias que te he contado—¿Cuál prefieres? Y ellos le dicen: Preferimos la increible. Eso es lo que quería decir. La historia de Dios es inconcebible La historia de la ciencia de lo racional aparenta ser creíble la así llamada mente racional. Pero la historia de Dios es inconcebible De las dos preferimos la historia inconcebible de Dios a la así llamada narración racional de los humanistas seculares y de la ciencia atea. El señor Nietzsche dijo: No hay hechos, sólo hay interpretaciones. Nosotros preferimos las interpretaciones.

Translated by Tapananandini Devi Dasi

 

 

Russian:

Эйнштейн говорит: «Реальность — иллюзия, хоть и весьма стойкая».

[Невероятные рассказы о Боге]

Он имел в виду общепринятое понимание объективного мира — этой реальности. Он прав: это иллюзия. Он прав. То, что мы принимаем здесь за реальность, — лишь иллюзия. А то, что люди принимают за вымысел, — это реальность. В фильме «Жизнь Пи» герой говорит: «Я расскажу тебе историю, которая заставит тебя поверить в Бога». Далее он рассказывает эту, скажем так, невероятную историю. Он рассказывает её японскому страховому агенту, который восклицает: «Это невероятно! За неё тебе никогда не заплатят». «А что, если я расскажу историю, в которую легко поверить?»«Да!» Тогда он рассказывает правдоподобную историю. После чего они говорят: «За это мы можем что-то заплатить». Но далее герой спрашивает: «Но из этих двух историй, что я рассказал, какую вы предпочитаете?» И они отвечают: «Нам больше нравится невероятная». Вот что он хотел сказать. Рассказы о Боге невероятны. Рассказы науки, рассказы рациональные кажутся правдоподобными так называемому «рациональному уму». Но рассказы о Боге невероятны. Выбирая из двух, мы предпочитаем невероятные рассказы о Боге так называемым рациональным рассказам мирских гуманистов и атеистичных учёных. Ницше сказал: «Не существует фактов, есть лишь интерпретации». Мы предпочитаем такую интерпретацию.

Translated by Georgiy Timofeev
Edited by Ashutosh Krishna Das

 

 

Bulgarian: 

[Невъобразимата история за Бог] 

Айнщайн казва „Реалността е илюзия макар и много упорита”. Той има предвид това, което е конвенциално считано [като] обективния свят — тази реалност. Той е прав: Илюзия е. Той е прав. Това, което ние приемаме за реалност тук е илюзия. И това, което хората мислят за измислено е реалност. Като филма „Животът на Пи” където мъжът казва: „Ще ви разкажа история, която ще ви накара да повярвате в Бог”. След това той казва това, в името на този разговор, една невъобразима история. Той казва това на един японски осигурител, който казва: „Това е невероятно. Никога няма да спечелиш никакви пари за това.” „Ами ако ти кажа история, която е вероятна?” „Да!” Тогава той разказва вероятна история. И те казват: „О, бихме дали нещо за това”. Но тогава мъжът казва: „Но от двете истории, които ви казах — коя предпочитате?” И те отвръщат: „Предпочитаме невероятната”. Ето това е имал в предвид. Историята на Бог е невъобразима. Историята на науката, на рационалното, изглежда правдоподобна На т. н. „рационален ум”. Но историята на Бог е невъобразима. От двете, ние предпочитаме невъобразимата история на Бог на т. н. рационален разказ На светския хуманист и атеистичната наука. Г-н Ницше казва: „Няма факти, има само интерпретации”. Ние предпочитаме тази интерпретация. 

Translated by Olga Tsoneva

 

 

Hungarian:

[Isten hihetetlen története]

Einstein azt mondja: “A valóság egy illúzió, jóllehet egy nagyon állandó dolog.” Úgy érti, hogy ami a megszokott módon elképzelhető mint az objektív világ — az a valóság. És igaza van: ez egy illúzió. Helyesen mondja. Amit itt valóságnak hiszünk, az illúzió. És amit az emberek fikciónak gondolnak, az a valóság. Mint a Pi élete mozifilmben, ahol azt mondja az ember: “Elmondok neked egy történetet, ami folytán hinni fogsz Istenben.” Aztán elmondja ezt a társalgás kedvéért, egy elképzelhetetlen sztorit. Elmondja ezt egy japán biztosítási ügynöknek, aki azt mondja: “Ez hihetetlen, ezért sosem fogsz pénzt kapni.” “És mi van, ha mondok egy történetet, ami hihető?” “Igen!” Aztán elmond egy hihető történetet. És azt mondják: “Ó, ezért már tudunk adni valamit.” De az ember azt mondja: “De a két sztori közül, amit meséltem, melyik tetszett jobban?” Mire ők: “Az elképzelhetetlen tetszetősebb volt.” Erről beszélt. Isten története elképzelhetetlen. A tudomány története, a racionalitásé, hihetőként jelenik meg,vagy ahogy hívják: a józan ész. De Isten története elképzelhetetlen. A kettő közül Isten elképzelhetetlen sztoriját találjuk vonzóbbnak, mint a racionális elbeszélését a világi humanizmusnak és ateista tudománynak. Mr. Nietzsche mondja: “Nincsenek tények, csak értelmezések vannak.” Inkább ezt az értelmezést kedveljük. 

Translated by Krishnadas
Edited by Tunga Vidya Devi Dasi, Balai Das, Raghunatha Das

 

 

Greek:

[Η Ασύλληπτη Ιστορία του Θεού]

ΟΑϊνστάιν λέει: «Η πραγματικότητα είναι μια ψευδαίσθηση» «Μολονότι είναι μια πολύ επίμονη ψευδαίσθηση» Εννοεί αυτό που είναι αντιληπτό όπως ο αντικειμενικός κόσμος — αυτήν την πραγματικότητα. Έχει δίκιο, είναι μια ψευδαίσθηση. Έχει δίκιο. Αυτό που αντιλαμβανόμαστεως πραγματικότητα εδώείναιμια ψευδαίσθηση. Και αυτό που οι άνθρωποι θεωρούν πλασματικό είναι πραγματικότητα. Όπως στην ταινία «Η ζωή του Πι» όπου ο άντρας λέει: «Θα σας πω μια ιστορία που θα σας κάνει να πιστέψετε στον Θεό». Τότε λέει αυτήν την — χάριν αυτής της συζήτησης — μια ασύλληπτη ιστορία. Την διηγείται σε έναν Ιάπωνα υπάλληλο ασφαλιστική εταιρίας ο οποίος λέει: «Είναι απίστευτη!» «Δεν θα πάρεις ποτέ χρήματα για αυτή την ιστορία». «Και αν σου πω μια ιστορία, ...η οποία είναι πιστευτή;» «ΝαιΚαι τότε διηγείται μια πιστευτή ιστορία. Και λένε: «Α, θα μπορούσαμε να δώσουμε κάτι για αυτή». Αλλά τότε ο άντρας λέει: «Όμως από τις δύο ιστορίες που σας είπα... ποια από τις δύο προτιμάτε»; Και αυτοί απάντησαν: «Προτιμάμε την απίστευτη ιστορία». Αυτό είναι που εννοούσε. Η ιστορία του Θεού είναι ασύλληπτη. Η ιστορία της επιστήμης, της λογικής, φαίνεται να είναι πιστευτή στον λεγόμενο ‘λογικό νου’. Αλλά η ιστορία του Θεού είναι ασύλληπτη. Ανάμεσα στις δύο προτιμάμε την ασύλληπτη ιστορία του Θεού από την λεγόμενη ορθολογική αφήγηση της κοσμικής ανθρωπιστικής και αθεϊστικής επιστήμης. Ο Κύριος Νίτσε λέει: «Δεν υπάρχουν γεγονότα... υπάρχουν μόνο ερμηνείες». Προτιμάμε αυτήν την ερμηνεία. 

Translated by Vicky Christopoulou

 

 

Шріла Бхакті Судхір Госвамі Махарадж

Неймовірні історії про Бога

Українська:

Ейнштейн говорить: «Реальність — це ілюзія, хоча й досі завзята». Він має на увазі те, що умовно уявляють об’єктивним світом — цю реальність. Він правий. Те, що ми тут вважаємо за реальність насправді є ілюзією. А те, що люди уявляють вигаданим є реальним. Це як у фільмі «Життя Пі» де герой каже: «Я розповім тобі історію, яка змусить тебе повірити в Бога». Далі він розповідає, в продовження цієї розмови, неймовірну історію. Він розповідає її японському страховому агенту, який заперечує:

— Це неймовірно. Тобі ніколи не заплатять гроші за це.

— А якщо я розповім тобі історію, в яку можна повірити?

— Згоден!

Тоді він розповідає правдоподібну історію, та йому відповідають:

— Так, за це ми можемо щось заплатити.

Але тоді герой запитує:

— Все ж таки, із двох цих історій, що я розповів, якій ви віддаєте перевагу?

І вони відповідають:

— Нам більше подобається неймовірна.

Ось що він мав на увазі. Історії про Бога неймовірні. Наукові розповіді, раціоналістичні, уявляються правдоподібними, тими, що належать до «раціонального мислення». Але історії про Бога незбагненні. З двох тих історій ми віддаємо перевагу неймовірній історії про Бога, відкидаючи так звані раціональні оповідання світських гуманістів та атеїстичних вчених. Пан Ніцше казав: «Не існує фактів, є тільки інтерпретації». Ми обираємо цю інтерпретацію. 

Перекладач: Крiшна Чайтанья Дас

 

 

Другая версия перевода на украинский язык/
Another version of the Ukrainian translation:

[Неймовірі розповіді про Бога] 

Ейнштейн говорить: «Реальність це омана, хоча вона й надзвичайно тривала». На думці він мав загальне людське уявлення [щодо] об’єктивного світу — цієї реальності. Він справедливо каже, що це ілюзія. Він має рацію. Те, що ми вважаємо реальним у цьому світі, насправді є оманою. А те, що люди вважають удаваним, виявляється справжнім. Це нагадує сюжет стрічки «Життя Пі», де головний герой каже: «Я збираюся розповісти їсторію, що змусить тебе повірити у Бога». Тоді він розповідає, і це стосується нашої розмови, якусь неймовірну історію. Він розповідає її японським страховим агентам, які говорять: «В цю історію неможливо повіриті. Тому ви ніколи не отримаєте за неї гроші». «То ви бажаєте почути щось вирогідне?» — «Так!» І тоді він розповідає ймовірну історію. А вони говорять: «Гаразд, ось за таке можливо отримати деякі гроші». Та потім ця людина говорить: «Але з обох історій, що я розповів, яку в обрали?» Відповіддю було: «Неймовірна сподобалася найбільше». Саме це він мав на увазі. Історія про Бога неймовірна. Історія науки, раціональні розповіді, уявляються справжніми для так званих «практичних умів». Але історія Бога є неймовірною. Із цих двох ми надаємо перевагу неймовірній історії про Бога, всупереч так званим практичним розповідям мірських гуманістів та атеїстічніх вчених. Містер Ніцше каже: «Фактів не існує, є лише власні уявлення». Нам до вподоби саме таке тлумачення.

 

 

Srila Bhakti Sudhir Goswami Maharaj

Inconceivable Story of God 

Chinese (Simplified):

爱因斯坦说: 现实是一种错觉,

尽管它很顽固持久。

神不可思议的故事

他指的是一般常规思维认为的

客观世界,那种现实

他是正确的:那就是错觉。

他是正确的

我们认为是真实的,这里的一切

是场错觉

大家认为是虚幻的

其实是真实的

就像电影《少年派的奇幻漂流》中

主人公说:

”我将告诉你一个故事

这个故事将使你相信神。“

接着他讲了

对话是

一个不可思议的故事

他把故事讲给

一位日本保险代理人

他说:这太难以置信了

这种说法不会赔给你任何保险。

但如果我告诉你

一个可信的故事? 是的!

然后他讲了一个可信的故事

他们就说:

“哦,这个故事我们可以赔付。”

但主人公说:

”在我讲的这两个故事里

你们更喜欢哪个“?

他们说:

”我们更喜欢不可信的那个“

这就是他想说的

神的故事是不可思议的

科学故事

理性故事

看似是可信的

对那些所谓”理性的大脑“来说

但是,关于神的故事

是不可思议的。

两个故事中,

我们更喜欢关于神的不可思议的故事

比起那些所谓的理性

现世的人本无神论科学

德国哲学家尼采说:

”没有事实,

只有诠释“。

我们更喜欢他这个诠释

 


Finnish

Einstein sanoo: ”Todellisuus on ainoastaan illuusio, vaikkakin kovin sinnikäs sellainen.”

[Uskomattomia tarinoita Jumalasta] 

Hän tarkoitti yleisesti hyväksyttyä käsitystä objektiivisesta maailmasta — tästä todellisuudesta. Hän oli oikeassa: se on illuusio. Hän oli oikeassa. Se, mitä me täällä pidämme todellisuutena, on vain illuusio. Ja se, mitä ihmiset luulevat fiktioksi, on todellisuutta. ”Life of Pi” — elokuvassa sankari sanoo: ”Kerron sinulle tarinan, joka saa sinut uskomaan Jumalaan”. Hän jatkaa kertomalla tämän, sanoisimmeko, uskomattoman tarinan. Hän kertoo sen japanilaiselle vakuutusasiamiehelle, joka huudahtaa: ”Tämä on uskomatonta! Sinulle ei koskaan makseta siitä”.

”Entä jos kerron tarinan, jota on helppo uskoa?” — ”Kyllä!” Sitten hän kertoo uskottavan tarinan. Sen jälkeen he sanovat: ”Tästä voimme maksaa jotain”. Mutta sitten sankari kysyy: ”Mutta näistä kahdesta tarinasta, jonka kerroin, kummasta pidätte enemmän?” Ja he vastaavat: ”Pidämme enemmän uskomattomasta”. Sitä hän yritti sanoa. Tarinat Jumalasta ovat uskomattomia. Tarinat tieteestä, rationaaliset tarinat vaikuttavat uskottavilta niin sanotulle ”rationaaliselle mielelle”. Mutta tarinat Jumalasta ovat uskomattomia. Kun valitsemme näiden kahden välillä, suosimme mieluummin uskomattomia tarinoita Jumalasta kuin maallisten humanistien ja ateististen tiedemiesten niin sanottuja rationaalisia tarinoita.

Nietzsche sanoi: ”Ei ole olemassa faktoja, on vain tulkintoja (interpretaatioita)”. Pidämme tätä tulkintaa parempana.

Translated by Lila Devi Dasi


Главная | Миссия | Учение | Библиотека | Контактная информация | WIKI | Вьяса-пуджа
Пожертвования