«Искра во взгляде Вишну». Шрила Б. С. Госвами Махарадж | “A Twinkle in the Eye of Vishnu.” Srila B. S. Goswami Maharajскачать (формат MP3, 2.96M)

Srila Bhakti Sudhir Goswami Maharaj 

A Twinkle in the Eye of Vishnu

 

English:

[A Twinkle in the Eye of Vishnu]

You’ll hear people commonly say, they’ll go… Some uncle or auntie, meeting someone who is younger, they’re saying as someone’s growing up, or even parents will say it: “I remember when you were just a twinkle in your father’s eye.” That’s the expression. I don’t know how well it translates, but they say that. And this I find very interesting because we’re saying: “Maha Vishnu glanced.” “Like a twinkle in Maha Vishnu’s eye,” if you want to say. We understand this intuitively without getting too clinical about it. Where is the origin of all of us? Within the twinkle of an eye between a mother and a father! They looked at each other and then there was impregnation and birth. [Laughing.] How perfect is that? It’s right in the Brahma Samhita, saying the same thing: Vishnu looked at Maya, one thing led to another and all these living beings were born. But, rather than we’ll think … What’s the word? Disparagingly towards Maha Vishnu, we say: “His eyes were half closed, lying in Yoga-nidra, the glance personified, the Shambhu.” ...See, Shiva, he is the one who can do all of this interim, intermediate work between the spiritual world and material. Shiva is in that unique position, and sometimes [he] has to do things that he expresses he’s not entirely happy about. Like when he preaches Mayavad philosophy as Shankaracharya and is deluding people. [He says:] “What kind of service is this? My job is to delude people?” So, sometimes Shrila Guru Maharaj would say... One of the things he is often noted for is His spiritual common sense. So: “If you faithfully hear these descriptions you’ll see at a certain point what sounded very mystical, abstract, inconceivable starts mirroring common sense.” And that makes it all the more believable, accessible, and charming. The glance of Maha Vishnu! And we say: “Oh, like in this world, it starts with the glance.” How beautiful, it’s poetic even.

Captioned by Vaninath Das
Edited by Ashutosh Krishna Das

 

 

Hungarian:

[Csillogás Visnu Szemében]

Általában az emberek azt beszélik,... Mikor nagybácsik, nagynénik találkoznak egy fiatalabbal, azt mondják a felnőtté válónak, sőt, szülők is mondják: “Emlékszem, mikor még cask egy csillogás voltál édesapád szemében.” Csillogás Visnu Szemében Ez az a kifejezés. Nem tudom, hogy lehet jól lefordítani, de ezt mondják. S ezt nagyon érdekesnek találom, mert azt mondjuk: “Mahá Visnu pillantott” “Mint egy csillanás Mahá Visnu szemében”, ha úgy szeretnéd kifejezni. Ösztönösen megértjük, anélkül, hogy túlságosan tárgyilagosak lennénk. Honnan származunk mindannyian? Egy szem csillanásából! Egy anya és egy apa között, egymásra néztek, és megtörtént a megtermékenyítés és a születés. Milyen tökéletes! A Brahma-szanhitá ugyanezt mondja: Visnu ránézett Májá-ra, egyik eseményt követte a másik, és ez az összes élőlény megszületett. De, inkább azt gondoljuk... Mi a megfelelő szó? Becsmérlően Mahá Visnu felé: szemei lecsukva, Jóganidrába merülve, a pillantás megtestesítette Sambut... Síva az, aki képes erre az összes átmeneti tevékenységre, a közbülső munkára a lelki és az anyagi világ között. Síva van abban a kivételes helyzetben, és néha bizonyos dolgokat el kell végeznie, amit kifejez, de nem teljesen boldog tőlük. Mint mikor Májávádí filozófiát prédikál. Májávádí, mint Sankarácsárja. Becsap téged. Miféle szolgálat ez? Az a feladatom, hogy becsapjam az embereket? Néha Sríla Guru Mahárádzs azt mondta, az egyik dolog, amiért gyakran híres volt, az az ő lelki józan esze. Mikor hűségesen hallgatod ezeket a leírásokat, hogy ami annyira misztikusnak, elvontnak, felfoghatatlannak tűnik, az kezdi a józan ész logikáját visszatükrözni. Ettől az csak még hihetőbbé válik, elérhetőbbé és bájosabbá. Mahá Visnu pillantása, s az mondjuk: “Ó, mint ebben a világban, minden egy pillantással kezdődik.” Milyen gyönyörű, s még költői is!

Translated by Giridhari Das

 

 

Bulgarian:

[Пламъче в окото на Вишну]

Ще чуете хората често да казват Някой чичко или леля, срещайки някой по-млад, казват докато растат, или дори родителите ще го кажат: „Помня когато ти още беше пламъче в очите на баща си”. Това е изразъ Незнам колко добре се превежда, но те казват това. И аз намирам това за много интересно защото ние казваме: „Маха Вишну погледна.” „Като пламъче в окото на Маха Вишну”, ако искаш гокажи. Ние го разбираме интуитивно без да ставаме твърде обективни. Къде е произхода на всички нас? В рамките на един миг между майка и баща! Те се споглеждат и след това следва бременост и раждане [смях] Колко съвършено е това? Това е точно в Брахма Самхита, казвайки същото: Вишну погледна към Мая, едно нещо доведе до другото и всички тези живи същества се родиха. Но, вместо да мислим... Каква е думата? Пренебрежително към Маха Вишну, Ние казваме: „Очите му бяха полузатворени, лежащ в Йога-нидра, погледът въплъти, Шанбху.”... Виждате ли, Шива, той е този, който може да направи всичко това временно, междинна работа между духовния свят и материалния. Shiva е в тази уникална позиция, и понякога [той] трябва да прави неща които той изявява, че не е напълно щастлив със. Както когато проповядваше философията Маявад като Шанкарачаря и заблуждава хората. [Той казва:] „Каква услуга е това? Моята работа е да заблуждавам хората ли?” Та, понякога Снила Гуру Махараж би казал... Едно от нещата с които той е известен е Неговия духовен здрав разум. Така, че: „Ако чуеш тези писания вярно в един момент ще разбереш, че това, което звучеше мистично, абстрактно, немислимо започва да се отразява на здравия разум.” И го прави все по- правдоподобно, достъпно и очарователно. Погледът на Маха Вишну! И ние казваме „О, както на този свят, всичко започва с погледът”. Колко красиво, поетично дори.

Translated by Olga Tsoneva

 

 

Spanish:

[Una Chispa en el Ojo de Vishnu]

La gente por lo general dice Hablan de alguna tía, que conoció a alguien más jóven de que alguien ha crecido, incluso los padres podrían decir: “Recuerdo cuando eras sólo una chispa en el ojo de tu padre”. Una chispa en el Ojo de Vishnu Esa es la expression No sé que tan bien se traduce pero dicen eso. Y lo encuentro interesante porque nosotros decimos: “Una mirada de Maha Vishnu”: “Como una chispa en el ojo de Maha Vishnu”. se podría decir. Intuitivamente entendemos ésto sin ser demasiado cínicos acerca de ello. ¿Cuál es el orígen de todos nosotros? ¡En el interior de una chispa de un ojo! Cuando una madre y un padre, se miran el uno al otro y ha habido fecundación y nacimiento. ¿Cuan perfecto es ésto? Esta justo en el Brahma Samhita, ahí dice lo mismo Vishnu miró a Maya, y una cosa condujo a la otra y todos éstas entidades vivientes nacieron Pero, más bien pensará... ¿Qué es el mundo? desdeñando a Maha Vishnu: sus ojos están cerrados, el está recostado en Yoganidra la mirada personifica el Sambu.... Shiva, él es el intermediario a través de quien se realiza el trabajo entre el mundo espiritual y el material Shiva se encuentra en esa posición única, y algunas veces tiene que hacer algunas cosas una expresión no del todo feliz. Como cuando predica la filosofía Mayavadi como Shankaracharja Y te confunde. ¿Qué clase de servicio es éste? ¿Es mi trabajo el confundir a la gente? Por ello, algunas veces Srila Guru Maharaja diría. una cosa que siempre se notaba en él era su sentido común espiritual. Así es que, cuando con fe escuches éstas descripciones veras en cierto punto que aquello que suena muy místico, abstracto, inconcebible empieza a reflejar el sentido común. Y eso lo hará más creíble, accesible, y encantador. La mirada de Maha Vishnu, y diremos “Oh, como en éste mundo, todo empieza con una Mirada”. Qué hermoso, hasta poético.

Translated by Tapananandini Devi Dasi

 

 

Chinese:

[Vishnu的惊鸿一瞥]

你会常听到人们说

那些伯伯阿姨到晚辈们

渐渐长通常会

或者父母也会

得当年是你父眼睛里的

Vishnu(毗湿奴)眼里闪烁着光芒

个表达

我不知道译过来如何

是他的措辞

发现有趣的一点是

们说Maha Vishnu 瞥了一眼

就像Maha Vishnu 的眼睛里了一道光

或者你愿意这样去解

就会明白

不需于追究

都起源那里

闪闪发亮的目光里

和母

互相望了方一眼

而生命孕育

出生

多完美啊

Brahma Sangita《婆罗贺》中也有同的解

Vishnu 看了一眼

Maya 能量女神

理成章的生灵降

但是我会想Maha Vishnu 轻视

他双眼紧闭,在超然沉睡中

他只是瞥了一眼

余光化作Shambhu Shiva希瓦神

Shiva希瓦神做了所有渡工作

充当灵性和物世界之的媒介

Shiva 这样独特的位置上

他表明这样职责,并非完全开心

就像他在宣假象宗哲学

如商羯的人士

他在

瞧瞧我的任是什么惑人

所以 Guru Maharaj (Swami B. R. Shridhar)

他最著名的一方面是:将灵性常

如果你意的聆听些描述

某些片段

听起来很神秘、抽象和不可思

会映照出一些世俗常

那些描述因此更可信

易于接受、令人着迷

只是Maha Vishnu 的惊鸿一瞥

就像个世界

一切都源于多看了一眼

多美,多情画意啊

Translated by Lila Vati Devi Dasi

 

 

Russian:

[Искра во взгляде Вишну]

В быту часто используют это выражение... Когда родственники встречают кого-то младшего из семьи, или смотрят на подрастающее поколение, и даже от родителей мы слышим: «Я помню, когда ты был всего лишь искоркой во взгляде твоего отца». Такое выражение. Возможно, в каждом языке есть нечто схожее; в английском — такое. Я нахожу это очень интересным, ведь мы говорим: «Маха-Вишну взглянул». «Искорка во взгляде Маха-Вишну», если угодно. Нам это понятно интуитивно, если не вдаваться излишне в буквальность: откуда мы все? — из искорки во взгляде наших мамы и папы! Сначала они посмотрели друг на друга и произошло зачатие и рождение. [Смеётся.] Как совершенно! «Брахма-самхита» говорит о том же: Вишну взглянул на Майю, потом одно, другое... в итоге родились все живые существа. Но чтобы не представить — как это сказать? — Маха-Вишну в невыгодном свете, мы говорим: «Его глаза были полузакрыты, он лежал в Йога-нидре, из Его взгляда проявился Шамбху...» Именно Шива способен осуществить переход, явить промежуточный этап между духовным и материальным мирами. Положение Шивы уникально, и иногда ему приходится делать вещи, которыми он, по его собственным словам, не вполне доволен — например, когда он проповедует философию майявады как Шанкарачарья и вводит людей в заблуждение. «Что это за служение? Моя работа — обманывать людей?» Шрила Гуру Махарадж иногда говорил, будучи известен, в числе прочего, своим духовным здравым смыслом: «Если с верой слушать эти истории, то в определенный момент вы заметите, что казавшееся загадкой, абстракцией, чем-то непостижимым, начинает обретать здравый смысл, отчего становится ещё более убедительным, доступным и очаровательным. Взгляд Маха-Вишну. И мы говорим: «Как и в этом мире, всё [в духовном мире] начинается со взгляда». Как красиво, даже поэтично!

 Translated by Vaninath Das
Edited by Ashutosh Krishna Das, Tradish Das

 

 

Українська: 

[Блиск у погляді Вішну] 

Ви можете почути як люди іноді кажуть... Хтось, дядько чи тітка, зустрічаючи когось молодшого, підростаючого, чи навіть батьки кажуть: «Я пам’ятаю, коли ти був наче іскорка в погляді свого батька». Таке висловлювання. Я не знаю чи є подібні висловлювання в інших мовах, але так кажуть. І цей вислів здається мені цікавим оскільки ми кажемо: «Маха Вішну глянув мигцем». «Наче вогник у погляді Маха Вішну», якщо завгодно. Ми сприймаємо це інтуїтивно без зайвих тлумачень. Звідки ми взялися? З іскорки у погляді між нашими батьком та матусею! Вони поглянули один на одного а далі було зачаття та народження. [Сміється.] Як це прекрасно.

Насправді, «Брахма-самхіта» каже нам ту ж саму річ: Вішну поглянув на Майу, потім сталося одне, друге, та в решті усі живі істоти були створені. Та щоб ми не подумали, як це сказати, зневажливо у відношенні до Маха Вішну, ми кажемо: «Його очі були напівприкриті, Він лежав у Йога-нідрі, з Його погляду з’явився Шамбху». Дивиться, Шива це та сама персона, яка здатна здійснити перехід між духовним та матеріальним світами. Положення Шиви унікальне, та інколи він має робити те, від чого він сам не в захваті. Наприклад, коли він проповідує філософію майавади як Шанкарачарйа, вводячи людей в оману. Він каже: «Що ж це за служіння таке? Моя робота оманювати людей?» Тож іноді Шріла Гуру Махарадж казав, маючи високу репутацію, поміж іншим, за його володіння духовним здоровим глуздом: «Якщо з вірою слухати ці історії, в певний час ви побачите як те, що виглядало дуже містично, абстрактно, незбагненно, почне являти свій практичний сенс». І це стає більш переконливим, доступним та чаруючим. Погляд Маха Вішну! І тут ми кажемо: «О, так само як у цьому світі, все починається з погляду». Як чудово, навіть поетично! 

Перекладач: Крiшна Чайтанья Дас
Редактор: Аннапурна Дев
і Дасі

 

 

Italian:

Sentite le persone a volte dire, ad esempio... Qualche zio o zia che incontra qualcuno più giovane, dicono a qualcuno che sta crescendo, o persino i genitori lo dicono: «Mi ricordo quando tu eri soltanto una scintilla negli occhi di tuo padre».

[Una Scintilla negli Occhi di Viṣṇu]

E’ questa l’espressione. Non so esattamente come si traduca, ma lo dicono. E questo lo trovo molto interessante perchè noi diciamo: «Mahāviṣṇu gettò il Suo sguardo», come «una scintilla nell’occhio di Mahāviṣṇu», per così dire. Lo capiamo intuitivamente senza essere troppo scientifici in proposito. Dov’è l’origine di noi tutti? Nello scintillio di un occhio tra una madre e un padre! Si guardarono l’un l’altro e a questo seguì la gravidanza e la nascita [ride] Quanto è perfetto questo? è proprio nella Brahma-saṁhitā, dice la stessa cosa: Viṣṇu guardò Māyā, una cosa tira l’altra, e tutti questi esseri viventi nacquero. Ma piuttosto noi penseremmo... Qual è la parola? Denigrando, nei confronti di Mahāviṣṇu, diremmo; «I Suoi occhi sono mezzi chiusi, è sdraiato in yoga-nidrā, lo sguardo personifica lo Śambhu…» Vedete, Śiva, è colui che può fare questa intermediazione un lavoro di intermediazione tra il mondo spirituale e quello materiale. Śiva è in una posizione unica, e a volte deve fare delle cose di cui dichiara di non essere del tutto felice. come quando predica la filosofia māyāvād come Śaṅkar Āchārya, è sta ingannando la gente, [Lui dice] «Che razza di servizo è questo? Il mio compito è di ingannare la gente?» Allora, a volte Śrīla Guru Mahārāj diceva—una delle cose per cui è spesso rinomato è il suo buon senso spirituale—se tu ascolti con fede queste descrizioni, vedrai ad un certo punto, che ciò che suonava piuttosto mistico, astratto, inconcepibile, comincia a riflettere del buon senso. E ciò rende tutto più credibile, accessibile, e affascinante. Lo sguardo di Mahāviṣṇu! E diciamo, «Oh, come in questo mondo, comincia con lo sguardo». Che bello, perfino poetico.

Translated by Danilo Viri 

 ←  «Лекарство от оскорблений». Шримати Бхакти Лалита Деви Даси. 15 октября 2013 года. Харьков, Украина ·• Архив новостей •· Воскресный фестиваль в киевской студии йоги VEDALIFE с участием Шрилы Б. Б. Авадхута Махараджа, Шримати Бхакти Лалиты Деви Даси и Сахадева Прабху. 13 октября 2013 года  →

Get the Flash Player to see this player.
скачать (формат MP3, 3.1 МБ)

Srila Bhakti Sudhir Goswami Maharaj 

A Twinkle in the Eye of Vishnu

 

English:

[A Twinkle in the Eye of Vishnu]

You’ll hear people commonly say, they’ll go… Some uncle or auntie, meeting someone who is younger, they’re saying as someone’s growing up, or even parents will say it: “I remember when you were just a twinkle in your father’s eye.” That’s the expression. I don’t know how well it translates, but they say that. And this I find very interesting because we’re saying: “Maha Vishnu glanced.” “Like a twinkle in Maha Vishnu’s eye,” if you want to say. We understand this intuitively without getting too clinical about it. Where is the origin of all of us? Within the twinkle of an eye between a mother and a father! They looked at each other and then there was impregnation and birth. [Laughing.] How perfect is that? It’s right in the Brahma Samhita, saying the same thing: Vishnu looked at Maya, one thing led to another and all these living beings were born. But, rather than we’ll think … What’s the word? Disparagingly towards Maha Vishnu, we say: “His eyes were half closed, lying in Yoga-nidra, the glance personified, the Shambhu.” ...See, Shiva, he is the one who can do all of this interim, intermediate work between the spiritual world and material. Shiva is in that unique position, and sometimes [he] has to do things that he expresses he’s not entirely happy about. Like when he preaches Mayavad philosophy as Shankaracharya and is deluding people. [He says:] “What kind of service is this? My job is to delude people?” So, sometimes Shrila Guru Maharaj would say... One of the things he is often noted for is His spiritual common sense. So: “If you faithfully hear these descriptions you’ll see at a certain point what sounded very mystical, abstract, inconceivable starts mirroring common sense.” And that makes it all the more believable, accessible, and charming. The glance of Maha Vishnu! And we say: “Oh, like in this world, it starts with the glance.” How beautiful, it’s poetic even.

Captioned by Vaninath Das
Edited by Ashutosh Krishna Das

 

 

Hungarian:

[Csillogás Visnu Szemében]

Általában az emberek azt beszélik,... Mikor nagybácsik, nagynénik találkoznak egy fiatalabbal, azt mondják a felnőtté válónak, sőt, szülők is mondják: “Emlékszem, mikor még cask egy csillogás voltál édesapád szemében.” Csillogás Visnu Szemében Ez az a kifejezés. Nem tudom, hogy lehet jól lefordítani, de ezt mondják. S ezt nagyon érdekesnek találom, mert azt mondjuk: “Mahá Visnu pillantott” “Mint egy csillanás Mahá Visnu szemében”, ha úgy szeretnéd kifejezni. Ösztönösen megértjük, anélkül, hogy túlságosan tárgyilagosak lennénk. Honnan származunk mindannyian? Egy szem csillanásából! Egy anya és egy apa között, egymásra néztek, és megtörtént a megtermékenyítés és a születés. Milyen tökéletes! A Brahma-szanhitá ugyanezt mondja: Visnu ránézett Májá-ra, egyik eseményt követte a másik, és ez az összes élőlény megszületett. De, inkább azt gondoljuk... Mi a megfelelő szó? Becsmérlően Mahá Visnu felé: szemei lecsukva, Jóganidrába merülve, a pillantás megtestesítette Sambut... Síva az, aki képes erre az összes átmeneti tevékenységre, a közbülső munkára a lelki és az anyagi világ között. Síva van abban a kivételes helyzetben, és néha bizonyos dolgokat el kell végeznie, amit kifejez, de nem teljesen boldog tőlük. Mint mikor Májávádí filozófiát prédikál. Májávádí, mint Sankarácsárja. Becsap téged. Miféle szolgálat ez? Az a feladatom, hogy becsapjam az embereket? Néha Sríla Guru Mahárádzs azt mondta, az egyik dolog, amiért gyakran híres volt, az az ő lelki józan esze. Mikor hűségesen hallgatod ezeket a leírásokat, hogy ami annyira misztikusnak, elvontnak, felfoghatatlannak tűnik, az kezdi a józan ész logikáját visszatükrözni. Ettől az csak még hihetőbbé válik, elérhetőbbé és bájosabbá. Mahá Visnu pillantása, s az mondjuk: “Ó, mint ebben a világban, minden egy pillantással kezdődik.” Milyen gyönyörű, s még költői is!

Translated by Giridhari Das

 

 

Bulgarian:

[Пламъче в окото на Вишну]

Ще чуете хората често да казват Някой чичко или леля, срещайки някой по-млад, казват докато растат, или дори родителите ще го кажат: „Помня когато ти още беше пламъче в очите на баща си”. Това е изразъ Незнам колко добре се превежда, но те казват това. И аз намирам това за много интересно защото ние казваме: „Маха Вишну погледна.” „Като пламъче в окото на Маха Вишну”, ако искаш гокажи. Ние го разбираме интуитивно без да ставаме твърде обективни. Къде е произхода на всички нас? В рамките на един миг между майка и баща! Те се споглеждат и след това следва бременост и раждане [смях] Колко съвършено е това? Това е точно в Брахма Самхита, казвайки същото: Вишну погледна към Мая, едно нещо доведе до другото и всички тези живи същества се родиха. Но, вместо да мислим... Каква е думата? Пренебрежително към Маха Вишну, Ние казваме: „Очите му бяха полузатворени, лежащ в Йога-нидра, погледът въплъти, Шанбху.”... Виждате ли, Шива, той е този, който може да направи всичко това временно, междинна работа между духовния свят и материалния. Shiva е в тази уникална позиция, и понякога [той] трябва да прави неща които той изявява, че не е напълно щастлив със. Както когато проповядваше философията Маявад като Шанкарачаря и заблуждава хората. [Той казва:] „Каква услуга е това? Моята работа е да заблуждавам хората ли?” Та, понякога Снила Гуру Махараж би казал... Едно от нещата с които той е известен е Неговия духовен здрав разум. Така, че: „Ако чуеш тези писания вярно в един момент ще разбереш, че това, което звучеше мистично, абстрактно, немислимо започва да се отразява на здравия разум.” И го прави все по- правдоподобно, достъпно и очарователно. Погледът на Маха Вишну! И ние казваме „О, както на този свят, всичко започва с погледът”. Колко красиво, поетично дори.

Translated by Olga Tsoneva

 

 

Spanish:

[Una Chispa en el Ojo de Vishnu]

La gente por lo general dice Hablan de alguna tía, que conoció a alguien más jóven de que alguien ha crecido, incluso los padres podrían decir: “Recuerdo cuando eras sólo una chispa en el ojo de tu padre”. Una chispa en el Ojo de Vishnu Esa es la expression No sé que tan bien se traduce pero dicen eso. Y lo encuentro interesante porque nosotros decimos: “Una mirada de Maha Vishnu”: “Como una chispa en el ojo de Maha Vishnu”. se podría decir. Intuitivamente entendemos ésto sin ser demasiado cínicos acerca de ello. ¿Cuál es el orígen de todos nosotros? ¡En el interior de una chispa de un ojo! Cuando una madre y un padre, se miran el uno al otro y ha habido fecundación y nacimiento. ¿Cuan perfecto es ésto? Esta justo en el Brahma Samhita, ahí dice lo mismo Vishnu miró a Maya, y una cosa condujo a la otra y todos éstas entidades vivientes nacieron Pero, más bien pensará... ¿Qué es el mundo? desdeñando a Maha Vishnu: sus ojos están cerrados, el está recostado en Yoganidra la mirada personifica el Sambu.... Shiva, él es el intermediario a través de quien se realiza el trabajo entre el mundo espiritual y el material Shiva se encuentra en esa posición única, y algunas veces tiene que hacer algunas cosas una expresión no del todo feliz. Como cuando predica la filosofía Mayavadi como Shankaracharja Y te confunde. ¿Qué clase de servicio es éste? ¿Es mi trabajo el confundir a la gente? Por ello, algunas veces Srila Guru Maharaja diría. una cosa que siempre se notaba en él era su sentido común espiritual. Así es que, cuando con fe escuches éstas descripciones veras en cierto punto que aquello que suena muy místico, abstracto, inconcebible empieza a reflejar el sentido común. Y eso lo hará más creíble, accesible, y encantador. La mirada de Maha Vishnu, y diremos “Oh, como en éste mundo, todo empieza con una Mirada”. Qué hermoso, hasta poético.

Translated by Tapananandini Devi Dasi

 

 

Chinese:

[Vishnu的惊鸿一瞥]

你会常听到人们说

那些伯伯阿姨到晚辈们

渐渐长通常会

或者父母也会

得当年是你父眼睛里的

Vishnu(毗湿奴)眼里闪烁着光芒

个表达

我不知道译过来如何

是他的措辞

发现有趣的一点是

们说Maha Vishnu 瞥了一眼

就像Maha Vishnu 的眼睛里了一道光

或者你愿意这样去解

就会明白

不需于追究

都起源那里

闪闪发亮的目光里

和母

互相望了方一眼

而生命孕育

出生

多完美啊

Brahma Sangita《婆罗贺》中也有同的解

Vishnu 看了一眼

Maya 能量女神

理成章的生灵降

但是我会想Maha Vishnu 轻视

他双眼紧闭,在超然沉睡中

他只是瞥了一眼

余光化作Shambhu Shiva希瓦神

Shiva希瓦神做了所有渡工作

充当灵性和物世界之的媒介

Shiva 这样独特的位置上

他表明这样职责,并非完全开心

就像他在宣假象宗哲学

如商羯的人士

他在

瞧瞧我的任是什么惑人

所以 Guru Maharaj (Swami B. R. Shridhar)

他最著名的一方面是:将灵性常

如果你意的聆听些描述

某些片段

听起来很神秘、抽象和不可思

会映照出一些世俗常

那些描述因此更可信

易于接受、令人着迷

只是Maha Vishnu 的惊鸿一瞥

就像个世界

一切都源于多看了一眼

多美,多情画意啊

Translated by Lila Vati Devi Dasi

 

 

Russian:

[Искра во взгляде Вишну]

В быту часто используют это выражение... Когда родственники встречают кого-то младшего из семьи, или смотрят на подрастающее поколение, и даже от родителей мы слышим: «Я помню, когда ты был всего лишь искоркой во взгляде твоего отца». Такое выражение. Возможно, в каждом языке есть нечто схожее; в английском — такое. Я нахожу это очень интересным, ведь мы говорим: «Маха-Вишну взглянул». «Искорка во взгляде Маха-Вишну», если угодно. Нам это понятно интуитивно, если не вдаваться излишне в буквальность: откуда мы все? — из искорки во взгляде наших мамы и папы! Сначала они посмотрели друг на друга и произошло зачатие и рождение. [Смеётся.] Как совершенно! «Брахма-самхита» говорит о том же: Вишну взглянул на Майю, потом одно, другое... в итоге родились все живые существа. Но чтобы не представить — как это сказать? — Маха-Вишну в невыгодном свете, мы говорим: «Его глаза были полузакрыты, он лежал в Йога-нидре, из Его взгляда проявился Шамбху...» Именно Шива способен осуществить переход, явить промежуточный этап между духовным и материальным мирами. Положение Шивы уникально, и иногда ему приходится делать вещи, которыми он, по его собственным словам, не вполне доволен — например, когда он проповедует философию майявады как Шанкарачарья и вводит людей в заблуждение. «Что это за служение? Моя работа — обманывать людей?» Шрила Гуру Махарадж иногда говорил, будучи известен, в числе прочего, своим духовным здравым смыслом: «Если с верой слушать эти истории, то в определенный момент вы заметите, что казавшееся загадкой, абстракцией, чем-то непостижимым, начинает обретать здравый смысл, отчего становится ещё более убедительным, доступным и очаровательным. Взгляд Маха-Вишну. И мы говорим: «Как и в этом мире, всё [в духовном мире] начинается со взгляда». Как красиво, даже поэтично!

 Translated by Vaninath Das
Edited by Ashutosh Krishna Das, Tradish Das

 

 

Українська: 

[Блиск у погляді Вішну] 

Ви можете почути як люди іноді кажуть... Хтось, дядько чи тітка, зустрічаючи когось молодшого, підростаючого, чи навіть батьки кажуть: «Я пам’ятаю, коли ти був наче іскорка в погляді свого батька». Таке висловлювання. Я не знаю чи є подібні висловлювання в інших мовах, але так кажуть. І цей вислів здається мені цікавим оскільки ми кажемо: «Маха Вішну глянув мигцем». «Наче вогник у погляді Маха Вішну», якщо завгодно. Ми сприймаємо це інтуїтивно без зайвих тлумачень. Звідки ми взялися? З іскорки у погляді між нашими батьком та матусею! Вони поглянули один на одного а далі було зачаття та народження. [Сміється.] Як це прекрасно.

Насправді, «Брахма-самхіта» каже нам ту ж саму річ: Вішну поглянув на Майу, потім сталося одне, друге, та в решті усі живі істоти були створені. Та щоб ми не подумали, як це сказати, зневажливо у відношенні до Маха Вішну, ми кажемо: «Його очі були напівприкриті, Він лежав у Йога-нідрі, з Його погляду з’явився Шамбху». Дивиться, Шива це та сама персона, яка здатна здійснити перехід між духовним та матеріальним світами. Положення Шиви унікальне, та інколи він має робити те, від чого він сам не в захваті. Наприклад, коли він проповідує філософію майавади як Шанкарачарйа, вводячи людей в оману. Він каже: «Що ж це за служіння таке? Моя робота оманювати людей?» Тож іноді Шріла Гуру Махарадж казав, маючи високу репутацію, поміж іншим, за його володіння духовним здоровим глуздом: «Якщо з вірою слухати ці історії, в певний час ви побачите як те, що виглядало дуже містично, абстрактно, незбагненно, почне являти свій практичний сенс». І це стає більш переконливим, доступним та чаруючим. Погляд Маха Вішну! І тут ми кажемо: «О, так само як у цьому світі, все починається з погляду». Як чудово, навіть поетично! 

Перекладач: Крiшна Чайтанья Дас
Редактор: Аннапурна Дев
і Дасі

 

 

Italian:

Sentite le persone a volte dire, ad esempio... Qualche zio o zia che incontra qualcuno più giovane, dicono a qualcuno che sta crescendo, o persino i genitori lo dicono: «Mi ricordo quando tu eri soltanto una scintilla negli occhi di tuo padre».

[Una Scintilla negli Occhi di Viṣṇu]

E’ questa l’espressione. Non so esattamente come si traduca, ma lo dicono. E questo lo trovo molto interessante perchè noi diciamo: «Mahāviṣṇu gettò il Suo sguardo», come «una scintilla nell’occhio di Mahāviṣṇu», per così dire. Lo capiamo intuitivamente senza essere troppo scientifici in proposito. Dov’è l’origine di noi tutti? Nello scintillio di un occhio tra una madre e un padre! Si guardarono l’un l’altro e a questo seguì la gravidanza e la nascita [ride] Quanto è perfetto questo? è proprio nella Brahma-saṁhitā, dice la stessa cosa: Viṣṇu guardò Māyā, una cosa tira l’altra, e tutti questi esseri viventi nacquero. Ma piuttosto noi penseremmo... Qual è la parola? Denigrando, nei confronti di Mahāviṣṇu, diremmo; «I Suoi occhi sono mezzi chiusi, è sdraiato in yoga-nidrā, lo sguardo personifica lo Śambhu…» Vedete, Śiva, è colui che può fare questa intermediazione un lavoro di intermediazione tra il mondo spirituale e quello materiale. Śiva è in una posizione unica, e a volte deve fare delle cose di cui dichiara di non essere del tutto felice. come quando predica la filosofia māyāvād come Śaṅkar Āchārya, è sta ingannando la gente, [Lui dice] «Che razza di servizo è questo? Il mio compito è di ingannare la gente?» Allora, a volte Śrīla Guru Mahārāj diceva—una delle cose per cui è spesso rinomato è il suo buon senso spirituale—se tu ascolti con fede queste descrizioni, vedrai ad un certo punto, che ciò che suonava piuttosto mistico, astratto, inconcepibile, comincia a riflettere del buon senso. E ciò rende tutto più credibile, accessibile, e affascinante. Lo sguardo di Mahāviṣṇu! E diciamo, «Oh, come in questo mondo, comincia con lo sguardo». Che bello, perfino poetico.

Translated by Danilo Viri 

 

Главная | Миссия | Учение | Библиотека | Контактная информация | WIKI | Вьяса-пуджа
Пожертвования