Gaudiya vaisnava sampradaya

Страница на Русском Гаудия-вайшнава-сампрадая


Gaudiya sampradaya: the divine succession following Sri Chaitanya Mahaprabhu.

— books Srimad Bhagavad-gita / Glossary