Вы находитесь здесь: ::

хелоддхӯлита-кхедайа̄ виш́адайа̄ пронмӣлад-а̄модайа̄, ш́а̄мйач-чха̄стра-вива̄дайа̄ расадайа̄ читта̄рпитонма̄дайа̄ / ш́аш́вад-бхакти-винодайа̄ cамадайа̄ ма̄дхурйа-марйа̄дайа̄, ш́рӣ-чаитанйа дайа̄нидхе тава дайа̄ бхӯйа̄д амандодайа̄ («Чайтанья-чандродая-натака», 8.10; ЧЧ, Мадхья, 10.119)


Главная | Миссия | Учение | Библиотека | Контактная информация
Пожертвования