Brahma–Madhva–Gaudiya Sampradaya

Bhagavan Sri Krishna

Brahma

Narad

Vyasadev

Madhva Acharya

Padmanabha

Nrhari

Madhava

Aksobhya

Jaya Tirtha

Jnanasindhu

Dayanidhi

Vidyanidhi

Rajendra

Jayadharma

Purusottam

Brahmanya Tirtha

Vyasa Trtha

Laksmipati

Madhavendra Puri

Isvar Puri (Nityananda, Advaita)

Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu

Rupa Goswami (Svarup Damodar, Sanatan Goswami)

Raghunath Das Goswami, Jiva Goswami

Krishnadas Kaviraj Goswami

Narottam Das Thakur

Visvanath Chakravarti Thakur

Baladev Vidyabhusan

Jagannath Das Babaji

Bhakti Vinod Thakur

Gaura Kisor Das Babaji

Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur

B. R. Sridhar Dev-Goswami (A. C. Bhaktivedanta Swami)

B. S. Govinda Dev-Goswami


Главная | Миссия | Учение | Библиотека | Контактная информация
Пожертвования